W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr IV/29/19

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada Miejska Cieszyna po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, rozstrzygając jednocześnie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz wobec braku wniesienia uwag,

Treść

Link do: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna

UCHWAŁA NR IV/29/19

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada Miejska Cieszyna po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, rozstrzygając jednocześnie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz wobec braku wniesienia uwag, uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem”, zawarte są w formie:
1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 4 ust.1,
2) graficznej - rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 30 ha położony w północno - zachodniej części Cieszyna w granicach oznaczonych na rysunku planu, wyznaczonych przez: wschodni skraj kompleksu lasów - od zachodu, terenami rolnymi z nieliczną zabudową w kierunku granicy z gminą Hażlach - od północy, zachodnim skrajem kompleksu leśnego i terenów rolnych - od wschodu, zachodnią częścią ulicy Gajowej - od południa.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się lokalizację budynku lub budynków na warunkach określonych w ustaleniach planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku, z wyłączeniem jego części podziemnych,
2) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) w odniesieniu do budynku parametr techniczny określający jego pionowy wymiar w przestrzenni liczony od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu,
b) w odniesieniu do budowli parametr techniczny określający jej pionowy wymiar w przestrzeni liczony od poziomu terenu w miejscu styku nadziemnej części budowli z terenem do najwyżej położonego jej elementu.

§ 3. 1. Na Rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
a) R - tereny rolne,
b) ZL - tereny lasów,
c) ZR - teren zieleni rekreacyjnej,
d) KD-D - teren drogi publicznej gminnej – klasa dojazdowa,
e) KD-W- tereny dróg wewnętrznych.
2. Na Rysunku Planu występuje również oznaczenie informacyjne: napowietrzna linia elektroenergetyczna WN (220 kV).

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasad ochrony środowiska,
3) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu,
4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej,
6) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
7) stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.
2. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary i obiekty, które wymagałyby określenia nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń z tytułu:

1) zasad kształtowania krajobrazu,
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej,
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
4) zasad ochrony przyrody,
5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów , terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa,
6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 5. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i oznaczonych odpowiednimi symbolami, ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1R do 4R,
2) teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZL,
3) teren zieleni rekreacyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZR,
4) teren istniejącej drogi publicznej gminnej – klasa dojazdowa, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-D,
5) tereny istniejących dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami 1KD-W i 2KD-W

§ 6. W zakresie ochrony środowiska w tym ochrony przed hałasem, wskazuje się tereny o zróżnicowanym dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, określonym przepisami o ochronie środowiska: dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZR obowiązują poziomy hałasu jak dla terenu przeznaczonego na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
§ 7. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami dla terenów 1ZR ustala się:

1) minimalną powierzchnię działki uzyskanej w wyniku scalenia i podziału nieruchomości – 1000 m2,
2) minimalną szerokość frontu działki – 20m,
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od strony frontu działki w przedziale od 70 do 110 stopni.

§ 8. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejącego układu drogowego: drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-D zapewniającej powiązanie obszaru planu poprzez podstawową sieć dróg gminnych z drogą wojewódzką ul. Katowicką.
2. Dopuszcza się realizację –dróg wewnętrznych i rowerowych we wszystkich terenach o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, za wyjątkiem terenu 1 ZL.
3. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych: dla zabudowy rekreacji indywidualnej – 1 miejsce parkingowe.
4. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, lokalizowanych poza drogami publicznymi oraz strefami zamieszkania, w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce, jeżeli liczba miejsc parkingowych będzie większa niż 6.

§ 9. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi obszaru oznaczonego symbolem 1ZR ustala się, że obszar planu obsługiwany będzie z istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, funkcjonujących w ramach istniejących systemów oraz nowych zapewniających powiązania z systemem zaopatrzenia w wodę, gazowniczym i elektroenergetycznym z uwzględnieniem ust. 2, ust. 3, ust. 4.
2. W zakresie odprowadzenia ścieków dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych a także przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach.
3. W zakresie zaopatrzenia zabudowy w ciepło ustala się korzystanie z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.
4. Ustala się, że budowa, rozbudowa i modernizacja systemów uzbrojenia terenu może być prowadzona we wszystkich terenach o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, za wyjątkiem terenu 1ZL.
5. Ustalone w planie ograniczenia w zakresie wysokości zabudowy nie dotyczą urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i łączności publicznej.

§ 10. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się lokalizację budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy.
§ 11. Dla wszystkich nieruchomości położonych w granicach planu, ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe – zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R do 4R ustala się zakaz zabudowy z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i § 9 ust. 4.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZR ustala się:

1) lokalizację budynków rekreacji indywidualnej;
2) lokalizację budowli służących rekreacji i wypoczynkowi;
3) wysokość zabudowy dla obiektów budowlanych: nie większa niż 5m, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5;
4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 0,04;
5) intensywność zabudowy:
- minimalna:0,01,
- maksymalna: 0,04;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu przewidzianego dla realizacji inwestycji: 80%;
7) geometria dachu: dachy jedno lub wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci dachowych nieprzekraczających 45 stopni.

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-D ustala się:

1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające drodze - klasa dojazdowa,
2) szerokość w liniach rozgraniczających – od 8,0 m do 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-W i 2KD-W ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

1) dla drogi oznaczonej symbolem 1KD-W – od 4,0 m do 7,5 m zgodnie z rysunkiem planu,
2) dla drogi oznaczonej symbolem 2KD-W – od 4,0 m do 6,0 m zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załączniki

uchwała pdf, 4.81 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane