W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr III/22/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019
zmieniona przez IV/42/19,V/55/19,VI/64/19,VII/70/19,VIII/79/19,IX/95/19,X/106/19,XII/130/19, XIII/143/19,XIV/146/19
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2018 roku - Rada Miejska Cieszyna uchwala:

UCHWAŁA NR III/22/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2018 roku - Rada Miejska Cieszyna
uchwala:

budżet miasta Cieszyna na rok 2019
§ 1. 1. Dochody budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 184.105.655,83 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 159.052.607,51 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 25.053.048,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.263.648,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.677.315,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.105.854,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Wydatki budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 198.164.086,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 156.096.192,33 zł, w tym:
a) kwotę 66.407.337,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 561.447,15 zł,
b) kwotę 5.300.085,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
c) kwotę 2.700.200,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
d) kwotę 13.181.800,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo
wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.263.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
f) kwotę 1.900.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2019 w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 8.280.484,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2) wydatki majątkowe kwotę 42.067.894,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 14.058.430,81 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:
– kredyty w wysokości 13.658.430,81 zł
– pożyczki w wysokości 400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 22.680.826,81 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 8.622.396,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.
§ 5. Tworzy się:
1. rezerwę ogólną w wysokości 700.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.368.425,00 zł
w tym:
– na wydatki bieżące 1.368.425,00 zł związane z:
a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł
b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych 268.425,00 zł
d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 450.000,00 zł
§ 6. 1. Ustala się, że:
a) uzyskane w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji udzielonych w tymże roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków,
b) uzyskane przez jednostki budżetowe miasta pozostałe zwroty wydatków są przyjmowane na dochody budżetu miasta.
2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez
jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.058.430,81 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.782.396,00 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 15.000.000,00 zł.
§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:
1. dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków polegających na przesunięciach
między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
2. dokonywania w ramach działu przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu
budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 5.000.000,00 zł,
4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.782.396,00 zł,
5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 zł,
6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 390.000,00 zł,
7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych
jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
9. przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu
umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego