W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLIX/531/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR XLIX/531/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Grupa mieszkańców Miasta Cieszyna, zwanych dalej mieszkańcami, licząca co najmniej 300 osób, posiadających prawa wyborcze do Rady Miejskiej Cieszyna, zwanej dalej Radą, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

§ 3. 1. Projekt uchwały powinien spełniać wymogi zawarte w § 30 Statutu Miasta Cieszyna, zwanego dalej Statutem oraz w niniejszej uchwale.
2. Projekt uchwały składa się Radzie.
3. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez inną grupę mieszkańców.
4. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały

§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

§ 5. 1. Komitet zawiadamia Radę o zamiarze wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą.
2. W zawiadomieniu podaje się:

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,
2) dane, o których mowa w § 4 ust. 2,

3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 3 ust. 1.
4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i ust. 3, Rada przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Komitet.
5. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Rada wzywa Komitet do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje pozostawieniem inicjatywy obywatelskiej bez rozpoznania.

§ 6. 1. Po przyjęciu zawiadomienia, Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.
2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.

§ 7. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 5.

§ 8. 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

§ 9. 1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały oraz uzasadnieniem do projektu uchwały, Komitet wnosi do Rady.
2. W wypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia jest zmieniona, Rada nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia Komitet o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.
3. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, zwraca się do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna, zwanej dalej Komisją Rewizyjną, o stwierdzenie, czy jest złożona wymagana liczba podpisów. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności sprawdzających w terminie 21 dni. W postępowaniu przed Komisją Rewizyjną jako obserwator mogą uczestniczyć przedstawiciele Komitetu.
4. Burmistrz Miasta Cieszyna, zwany dalej Burmistrzem zapewnia Komisji Rewizyjnej sprawdzenie danych osobowych określonych w § 8 ust. 2 oraz czy podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 2.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3, prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, Rada odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie Komitet.

§ 10. 1. Projekt spełniający wymogi określone w niniejszej uchwale jest kierowany do Burmistrza celem zaopiniowania. Burmistrz przedstawia opinię w terminie miesiąca od daty dokonania czynności sprawdzających przez Komisję Rewizyjną.
2. Po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 1, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jest wprowadzany do porządku obrad Rady.
3. W pracach Rady nad projektem uchwały mogą uczestniczyć przedstawiciele Komitetu.
4. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 3 są uprawnieni do udziału w pracach Rady z zachowaniem zasad obowiązujących w Statucie.
5. Rada zawiadamia o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji Rady Miejskiej Cieszyna, następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Załączniki

uchwała pdf, 102 kB

Powiadom znajomego