Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP
NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLVII/504/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty

na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Treść

UCHWAŁA NR XLVII/504/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Grupa mieszkańców Miasta Cieszyna, zwanych dalej mieszkańcami, licząca co najmniej 300 osób, posiadających prawa wyborcze do Rady Miejskiej Cieszyna, zwanej dalej Radą, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

§ 3. 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla Burmistrza Miasta Cieszyna, zwanego dalej Burmistrzem.
2. Projekt uchwały powinien spełniać wymogi zawarte w § 30 Statutu Miasta Cieszyna, zwanego dalej Statutem oraz w niniejszej uchwale.
3. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Cieszyna, zwanemu dalej Przewodniczącym Rady za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej.
4. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez inną grupę mieszkańców.
5. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały

§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.

§ 5. 1. Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu.
2. W zawiadomieniu podaje się:
1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,
2) dane, o których mowa w § 4 ust. 2,
3) imię (imiona), nazwisko Pełnomocnika oraz jego zastępcy, którzy są członkami Komitetu, o którym mowa w §
4 ust. 2.
3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.
4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i ust. 3, Przewodniczący Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Pełnomocnika.
5. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady wzywa Pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia.

§ 6. 1. Po przyjęciu zawiadomienia, Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.
2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.

§ 7. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 5.

§ 8. 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

§ 9. 1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały oraz uzasadnieniem do projektu uchwały, Pełnomocnik wnosi do Przewodniczącego Rady nie później niż 3 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
2. W wypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia jest zmieniona, Przewodniczący Rady nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia Pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.
3. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, zwraca się do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna, zwanej dalej Komisją Rewizyjną, o stwierdzenie, czy jest złożona wymagana liczba podpisów. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności sprawdzających w terminie 21 dni. W postępowaniu przed Komisją Rewizyjną jako obserwator może uczestniczyć Pełnomocnik.
4. Burmistrz Miasta Cieszyna zapewnia Komisji Rewizyjnej sprawdzenie danych osobowych określonych w § 8 ust. 2 oraz czy podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 2.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3, prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, Przewodniczący Rady odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika.

§ 10. 1. Projekt spełniający wymogi określone w niniejszej uchwale jest kierowany do Burmistrza celem zaopiniowania. Burmistrz przedstawia opinię w terminie miesiąca od daty dokonania czynności sprawdzających przez Komisję Rewizyjną.
2. Po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 1, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jest wprowadzany do porządku obrad Rady.
3. W pracach Rady nad projektem uchwały, Komitet reprezentują przedstawiciele wskazani przez Komitet.
4. Przedstawiciele, o których mowa w ust.1 są uprawnieni do udziału w pracach Rady z zachowaniem zasad obowiązujących w Statucie.
5. Przewodniczący Rady zawiadamia o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

§ 12. Komitet ulega rozwiązaniu po:
1) odmowie nadania biegu projektowi uchwały,
2) bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1,
3) zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji Rady Miejskiej Cieszyna, następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Załączniki

uchwała pdf, 105 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij