W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLVI/486/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
zmieniona przez IV/30/19
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna p o s t a n a w i a
Uwagi Traci moc uchwała Nr XVII/152/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XLVI/486/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)
Rada Miejska Cieszyna
p o s t a n a w i a

§ 1. Ustalić następującą odpłatność w Żłobkach Miejskich w Cieszynie:

1) za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie, w miesięcznej wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym,
2) za wydłużony pobyt dziecka, w wysokości 2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, za każdą dodatkową godzinę wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu w Żłobku,
3) za wyżywienie, w formie dziennej stawki żywieniowej, w maksymalnej wysokości 9 zł.

§ 2. 1. Określić warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, które przysługuje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

1) obniżenie o 70% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, przysługuje dzieciom, które wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi zamieszkują na terenie miasta Cieszyna, bądź gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.
2) obniżenie o 80% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, przysługuje na każde dziecko posiadające aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny,
3) na drugie i każde kolejne dziecko tego samego rodzica/opiekuna prawnego, uczęszczające równocześnie do Żłobków Miejskich w Cieszynie, przysługuje obniżenie opłaty w wysokości 25% opłaty wynikającej z § 1 pkt. 1, lub kwoty wyliczonej na podstawie zastosowania § 2 ust. 1 pkt. 1-2. 2. Całkowite zwolnienie od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 przysługuje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka dzieciom z rodzin w szczególnie trudnej sytuacji, na podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie potwierdzającego uprawnienie rodziny do świadczeń z pomocy społecznej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/152/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego