W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLIV/459/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi oraz zasad postoju
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 827 z późn. zm) Rada Miejska Cieszyna postanawia

Treść

UCHWAŁA NR XLIV/459/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi oraz zasad postoju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 827 z późn. zm) Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Ustalić płatne postoje na następujących terenach miejskich poza drogami publicznymi:

1. ul. Michejdy (teren przyległy do kościoła Elim działka nr 12 obręb 42),
2. Plac Londzina (dz162/2 obr.42),
3. ul. Przykopa (dz. 1/3 obr. 43, działka 7 obr. 43, dz. 6 obr 43, dz. 185 obr. 43),
4. al. Jana Łyska (działka 173/1 obręb 43),
5. ul. Katowicka (płyta B targowiska miejskiego),
6. ul. Sarkandra (dz. 65/1 obr. 34), których lokalizacje określają załączniki od numeru 1 do numeru 6 do uchwały.

§ 2. Ustalić wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi w następujący sposób:

1. Za postój pojazdu w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 1-4 opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 w wysokości:

a) za postój do ½ godziny – 1,00 zł,
b) za każdą rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł.

2. Za postój pojazdu w miejscu, o którym mowa w §1 pkt 5 - 6 opłaty pobierane będą w środy i soboty w godzinach od 6.00 do 14.00, z zastrzeżeniem, iż wysokość opłaty postojowej wskazanej w lit. c niniejszego ustępu dotyczy tylko i wyłącznie miejsca określonego w §1 pkt 5 :

a) 1,00 zł - za postój do ½ godziny,
b) 2,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę postoju,
c) 7,00 zł - jednorazowo za cały jeden dzień parkowania.

§ 3. Wprowadzić miesięczną opłatę abonamentową za postój pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi w wysokości 50,00 zł.

§ 4. Wprowadzić za postój pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi zerową stawkę:

a) za postój pojazdów zaopatrzenia na czas czynności, na wydzielonych stanowiskach,
b) za postój w wyznaczonym miejscu pojazdów dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami, oraz osób kierujących pojazdami i przewożących osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez Starostę. Postój pojazdów osób niepełnosprawnych w innych miejscach w obszarze płatnego postoju podlega opłacie jak dla pozostałych użytkowników.

§ 5. Określić wysokość dziennej opłaty dodatkowej, w przypadku nieuiszczenia opłat, o których mowa w §2 i w §3 w wysokości do 50,00 zł. Z chwilą otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, kierujący pojazdem ma możliwość uiścić ją w następującej wysokości:

1) 30,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na rachunek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie zwanego dalej "MZD" lub bezpośrednio w kasie MZD.
2) 50,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1 – termin uiszczenia opłaty - 14 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na rachunek MZD z siedzibą w Cieszynie lub bezpośrednio w kasie MZD.

§ 6. 1. Opłaty za postój dokonuje się za pomocą:

1) niezwłocznego uiszczenia upoważnionym pracownikom MZD lub w automacie do poboru opłat,
2) uiszczenia w MZD opłaty, o których mowa w § 3.

2. Obowiązkiem kierującego pojazdem, który korzysta z ogólnie dostępnych miejsc postojowych na terenach

miejskich poza drogami publicznymi jest:

1) niezwłoczne uiszczenie opłaty postojowej lub uregulowanie opłaty abonamentowej i zastosowanie się do zasad określonych w niniejszej uchwale,
2) umieszczenie biletu opłaty postojowej lub dokumentu potwierdzającego uregulowanie opłaty abonamentowej o której mowa w § 3 za przednią szybą pojazdu tak, aby były w pełni widoczne i czytelne dla służb kontrolujących,
3) uiszczenie opłaty abonamentowej o której mowa w § 3 nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec MZD w przypadku braku miejsc postojowych.
3. Kontrolerzy prowadząc kontrolę opłacenia postoju na terenach o których mowa w § 1 sprawdzają uiszczenie opłat postojowych. W przypadku stwierdzenia, że postój nie jest opłacony kontrolerzy wystawiają wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Wezwanie jest umieszczane za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.
4. W przypadku kiedy opłata dodatkowa nie została uiszczona w terminie wskazanym w § 5, do właściciela pojazdu kierowane jest upomnienie o jej uregulowanie. Termin uiszczenia opłaty wskazanej w upomnieniu wynosi 7 dni od daty jego otrzymania. W przypadku dalszej zwłoki w uregulowaniu wymaganej opłaty dodatkowej, wobec właściciela pojazdu wszczyna się postępowanie egzekucyjne.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane