W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLI/410/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna

UCHWAŁA NR XLI/410/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna

§ 1. Określa zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji

1. Komitet Rewitalizacji liczy od 10 do 15 osób.
2. Komitet Rewitalizacji składa się z:

1) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Cieszyna,
2) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej Cieszyna,
3) 1 przedstawiciela Cieszyńskiej Rady Seniorów,
4) 1 przedstawiciela Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie,
5) 9 przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji reprezentujących np. mieszkańców obszaru rewitalizacji, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, zarządy mieszkań, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe.

3. Członkowie Komitetu Rewitalizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 5 wybierani są w trybie naboru otwartego.
4. Burmistrz Miasta Cieszyna w zarządzeniu określi rozpoczęcie naboru kandydatów/kandydatek na członków Komitetu Rewitalizacji wskazując termin i miejsce składania formularza zgłoszeniowego oraz jego wzór.
5. Informacja o naborze kandydatów/kandydatek na członków Komitetu Rewitalizacji podlega publikacji w BIP Urzędu, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresami: www.um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl w zakładce: rewitalizacja, Wiadomościach Ratuszowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
6. Członkowie Komitetu Rewitalizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4 zostaną wskazani przez Radę Miejską Cieszyna, Cieszyńską Radę Seniorów oraz Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie po pisemnym ich zawiadomieniu przez Burmistrza Miasta Cieszyna o prowadzonym naborze kandydatów/kandydatek na członków Komitetu Rewitalizacji.
7. Termin zgłoszenia wniosku kandydata/kandydatki na członka Komitetu Rewitalizacji nie może przekroczyć 21 dni, licząc od dnia opublikowania informacji o naborze otwartym lub w przypadku naboru kandydatów/kandydatek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, od dnia doręczenia zawiadomienia Burmistrza Miasta Cieszyna o naborze.
8. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów/kandydatek na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 5 będzie większa niż 9, to wyboru członków Komitetu dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, mając na uwadze ich dotychczasową aktywność w życiu wspólnoty samorządowej.
9. W przypadku gdy łączna liczba zgłoszonych kandydatów/kandydatek, o których mowa w ust. 2 pkt 5 będzie mniejsza niż 9, zostanie przeprowadzona procedura uzupełnienia naboru kandydatów/kandydatek poprzez wystosowanie zaproszeń do wybranych osób, które są znane z uczestnictwa w życiu wspólnoty samorządowej lub posiadają zaufanie społeczne z tytułu wykonywanej funkcji społecznej lub wykonywanego zawodu.
10. W przypadku bezskutecznego uzupełnienia naboru kandydatów/kandydatek, członkostwo w Komitecie zostaje nieobsadzone.
11. Po zakończonym procesie naboru kandydatów/kandydatek na członków Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Miasta Cieszyna podejmuje zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji, w którym określi jego skład osobowy oraz ustali regulamin pracy Komitetu.
12. Burmistrz Miasta Cieszyna zwołuje pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, na którym jego członkowie wybierają, w głosowaniu jawnym, ze swojego grona przewodniczącego/przewodniczącą Komitetu oraz zastępcę bezwzględną większością głosów.
13. Protokół z pierwszego posiedzenia członków Komitetu Rewitalizacji zostanie niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
14. Jeżeli członek/członkowie Komitetu Rewitalizacji zrezygnują z uczestnictwa w jego pracach, bądź zakończą kadencję członkowie/członek Komitetu Rewitalizacji wskazani w ust. 2 pkt 2 - 4 Burmistrz Miasta Cieszyna może podjąć decyzję o uzupełnieniu składu Komitetu. Burmistrz Miasta jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury uzupełniania składu Komitetu do liczby członków wskazanych w ust. 1, jeżeli Komisja miałaby działać w składzie mniejszym niż 10 osobowy. Uzupełnienie składu Komitetu odbywa się w trybie przewidzianym dla powołania Komitetu, mając na uwadze konieczność zapewnienia składu Komitetu, określonego w ust. 2, przy czym nie dotyczy to członków wymienionych w ust. 2 pkt 2 - 4.

§ 2. Określa zasady działania Komitetu Rewitalizacji

1. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.
2. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Cieszyna.
3. Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji, w zależności od potrzeb, zwołuje posiedzenia Komitetu oraz wyznacza ich terminy.
4. Pracami Komitetu Rewitalizacji kieruje jego przewodniczący.
5. Komitet Rewitalizacji przedstawia swoje stanowisko w formie opinii, która jest przyjmowana większością głosów po przeprowadzeniu głosowania.
6. Opinia Komitetu Rewitalizacji jest wypracowywana na posiedzeniach.
7. Dopuszcza się zapraszanie na posiedzenia Komitetu Rewitalizacji specjalistów z danej dziedziny lub interesariuszy przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu udzielenia wyjaśnień lub przekazania wiedzy merytorycznej w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia Komitetu.
8. Członkowie Komitetu Rewitalizacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę Cieszyn.
9. Kilkukrotna nieobecność członka Komitetu w jego posiedzeniach może stanowić podstawę do jego odwołania ze składu Komitetu przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
10. Obsługę organizacyjną i biurową Komitetu Rewitalizacji zapewni Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego