W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XL/405/17 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018
zmieniona przez XLI/417/18,XLII/432/18,XLIII/447/18,XLIV/465/18,XLV/481/18,XLVI/496/18,XLVII/508/18,XLVIII/519/18,XLIX/532/18,II/7/18,III/20/18
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2017 roku - Rada Miejska Cieszyna uchwala: budżet miasta Cieszyna na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/405/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2017 roku - Rada Miejska Cieszyna uchwala:

budżet miasta Cieszyna na rok 2018

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 167.339.398,31 zł
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 149.925.679,83 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 17.413.718,48 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.534.539,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.823.438,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.781.683,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wydatki budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 184.135.696,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 148.516.508,87 zł, w tym:
a) kwotę 61.561.223,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 313.404,01 zł,
b) kwotę 5.175.233,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
c) kwotę 2.304.300,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
d) kwotę 12.262.340,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.534.539,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
f) kwotę 1.800.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018 w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 7.009.735,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 66.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2) wydatki majątkowe kwotę 35.619.187,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 54.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.796.298,40 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:
– kredyty w wysokości 15.896.298,40 zł
– pożyczki w wysokości 900.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 24.678.694,40 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.882.396,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 700.000,00 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.320.090,00 zł,
w tym:
– na wydatki bieżące 1.320.090,00 zł związane z:
a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł
b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych 243.090,00 zł
d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 427.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że:
a) uzyskane w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji udzielonych w tymże roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków,
b) uzyskane przez jednostki budżetowe miasta pozostałe zwroty wydatków są przyjmowane na dochody budżetu miasta.
2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.796.298,40 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.182.396,00 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
2. dokonywania w ramach działu przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 5.000.000,00 zł,
4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.182.396,00 zł,
5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 zł,
6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,
7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
9. przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego