Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwała nr XXXIX/389/17

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Treść

UCHWAŁA NR XXXIX/389/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Ustalić szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, przypadających Gminie Cieszyn, zwanej dalej Gminą i jej jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury), od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami” oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazać organy lub osoby do tego uprawnione.

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady, tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 3. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) należności – rozumie się przez to należność pieniężną obejmującą: należność główną, należne odsetki, koszty dochodzenia należności, kary (należności uboczne) na dzień udzielenia ulgi,
2) dłużniku (zobowiązanym) - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada zobowiązania w stosunku do Gminy lub jej jednostek organizacyjnych,
3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę i jej jednostki organizacyjne,
4) organie uprawnionym – rozumie się przez to organ lub osobę wskazaną w niniejszej uchwale uprawnioną do udzielania ulg,
5) uldze – oznacza to umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności,
6) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury,
7) ważnym interesie dłużnika – rozumie się przez to względy społeczne lub sytuację majątkową i finansową dłużnika, przy których zapłata długu lub jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu lub dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
8) dniu udzielenia ulgi - oznacza to dzień, w którym wierzyciel i dłużnik podpisali umowę lub zostało podpisane jednostronne oświadczenie woli przez wierzyciela, ponieważ uzyskanie oświadczenia woli dłużnika było niemożliwe lub znacznie utrudnione
9) ugodzie - rozumie się przez to dwustronną, wzajemną umowę zawartą między wierzycielem, a dłużnikiem,
10) odsetkach ustawowych za opóźnienie – rozumie się przez to odsetki ustawowe, o których mowa w art. 481 obowiązującej ustawy Kodeks Cywilny, a ich wysokość jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia.

§ 4. Należności mogą być z urzędu umarzane w całości, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 i po spełnieniu warunku określonego w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. 1. Na wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w całości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,
2) należności mogą być umarzane w części, termin spłaty całości lub części należności może zostać odroczony albo całość lub część należności może zostać rozłożona na raty, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika,
3) można zastosować ulgi do spłaty należności ubocznych, uwzględniając przepisy ujęte w pkt 1 i 2, po spłaceniu przez dłużnika całości należności głównej.

2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznych w całości, lub w takiej części w jakiej została umorzona należność główna, przy czym odsetki za opóźnienie ustala się na dzień złożenia wniosku.

3. W przypadku umorzenia części należności wyznacza się termin do spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami liczonymi od następnego dnia po upływie pierwotnego terminu płatności do dnia zapłaty.

4. Od należności, w stosunku do których zastosowano jedną z ulg wymienionych w ust. 1 pkt 2 nie nalicza się odsetek za opóźnienie, za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do dnia upływu ustalonych terminów zapłaty włącznie.

5. Okres rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia terminu spłaty nie może przekroczyć trzech lat od daty udzielenia ulgi.

6. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 6. 1. Wniosek , o którym mowa w § 5 powinien zawierać:
1) w przypadku dłużnika nie będącego przedsiębiorcą – imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania,
2) w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą – imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP i REGON,
3) uzasadnienie wniosku o zastosowanie ulgi,
4) dokładne określenie o jaki rodzaj ulgi wnioskodawca się ubiega wraz z podaniem kwoty zaległej należności pieniężnej, proponowanego terminu spłaty lub proponowanego sposobu rozłożenia na raty, z podaniem ilości i wysokości rat oraz terminów płatności.
5) dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w tym, w przypadku:
a) zobowiązanego niebędącego przedsiębiorcą – oświadczenie o sytuacji majątkowej i rodzinnej obejmujące: źródła i wysokość osiągniętych dochodów z poprzedniego i bieżącego roku, łącznie z osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe, posiadany majątek (nieruchomości, środki transportu oraz inne ruchomości, których wartość przekracza 10 000 zł, aktywa finansowe tj. oszczędności, papiery wartościowe – akcje, udziały, obligacje) i dokumenty potwierdzające spełnienie okoliczności wymienionych w oświadczeniu,
b) zobowiązanego będącego przedsiębiorcą – bilans, rachunek zysków i strat lub książkę przychodów i rozchodów z ostatnich trzech lat.

2. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do podjęcia decyzji o udzieleniu ulgi, wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia, bez konieczności osobnego powiadomienia.

4. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych, właściwy organ dokonuje ustalenia istnienia przesłanek warunkujących umorzenie tejże należności na podstawie posiadanej dokumentacji.

5. Organ może uchylić się od skutku swojego oświadczenia o zastosowaniu ulg, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których udzielono ulgi okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia stosownej decyzji.

§ 7. 1. W przypadku nie dokonania przez dłużnika spłaty należności na warunkach określonych przez organ przyznający ulgę, od powstałej zaległości naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od następnego dnia po dniu wymaganej wpłaty do dnia zapłaty włącznie z zastrzeżeniem

§ 5 ust. 3.
2. Jeżeli dłużnik, w terminie 1 miesiąca od wymaganego terminu spłaty należności objętych ulgą, nie ureguluje w pełnej wysokości wymaganych kwot, pozostała do spłaty należność cywilnoprawna, stanowiąca zadłużenie, staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po upływie pierwotnego terminu płatności do dnia zapłaty włącznie.

§ 8. 1. W przypadkach, o których mowa w § 4 - dotyczących wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w § 5 udzielanie ulg dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania, zwanego dalej „przedsiębiorcą”, stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) oraz zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) zaświadczeń lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 oraz w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązującej ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
2) informacji, których zakres został określony w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz załączonym do niego formularzu informacji.

3. Całkowita wartość udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej kwoty, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) wymienionym w ust. 1.

4. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza się wydaniem zaświadczenia o pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1983 z późn. zm.)

§ 9. 1. Uprawnionymi do umarzania należności są:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie należności nie przekraczających 1 000 zł - (jeden tysiąc złotych),
2) Burmistrz Miasta Cieszyna w zakresie wszelkich należności bez względu na ich wysokość.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również umarzania odsetek oraz należności ubocznych związanych z umarzaną należnością.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również, bez względu na kwotę należności, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności.

§ 10. 1. Udzielenie ulgi w spłacie należności następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego:

1) w przypadkach, o których mowa § 4 i § 5 ust. 1 pkt 1 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli, w drodze zarządzenia,
2) w przypadkach, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 2 umorzenie należności następuje w formie ugody.

§ 11. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przedkładają Burmistrzowi Miasta Cieszyna pisemną informację o przyznanych ulgach dotyczących należności cywilnoprawnych.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, w terminie 15 dni od zakończenia okresu objętego informacją, wykazując dane narastająco od początku roku.

§ 12. Wnioski nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą rozpatrywane na podstawie przepisów tej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XLIV/471/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy i jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r

Załączniki

uchwała pdf, 114 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij