W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXVIII/370/17

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych
zmieniona przez IV/34/19,XXIV/279/20,XXXIV/414/21
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia:
Uwagi Traci moc: uchwała Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 roku oraz uchwała Nr XXXVIII/400/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2013 roku

§ 14. Traci moc uchwała Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/400/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.


UCHWAŁA NR XXXVIII/370/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia:

I. Stypendia sportowe

§ 1. Stypendia sportowe zwane dalej „stypendiami” przeznaczone są dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 2. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem gminy Cieszyn lub reprezentuje barwy i jest członkiem klubu, stowarzyszenia lub fundacji prowadzącej działalność w zakresie kultury fizycznej zwanych dalej „klubami sportowymi” mającego siedzibę na terenie gminy Cieszyn.

2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium osiągnął w sportach indywidualnych lub zespołowych przynajmniej jeden z następujących wyników:

1) udział w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, w mistrzostwach świata w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich,

2) miejsce I - XV we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym: w mistrzostwach świata w sportach nieolimpijskich, mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy, uniwersjadzie, Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Europejskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, igrzyskach głuchych,

3) miejsce I - VI we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym: w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, ogólnopolskim mityngu lub turnieju Olimpiad Specjalnych,

4) został powołany i jest członkiem kadry narodowej Polski lub zaplecza kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich.

3. Stypendium przyznaje się za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w ust. 2, gdy:

1) w sportach indywidualnych - w zawodach wzięło udział co najmniej 10 osób w danej konkurencji sportowej, chyba że regulamin współzawodnictwa sportowego przewiduje udział mniejszej liczby osób lub wynika to ze specyfiki danego sportu,

2) w sportach zespołowych: w zawodach wzięło udział co najmniej 8 drużyn w danej konkurencji sportowej, chyba że regulamin współzawodnictwa sportowego przewiduje udział mniejszej liczby drużyn lub wynika to ze specyfiki danego sportu,

3) w przypadku zawodów w sportach osób niepełnosprawnych limity określone w punktach 1 i 2 obniża się o połowę.

4. Zawodnikowi, który osiąga wysokie wyniki sportowe może zostać przyznane stypendium celowe (jednorazowe) na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodnika na sportową imprezę międzynarodową.

5. W pierwszej kolejności przyznaje się stypendia zawodnikom reprezentującym sporty należące do „Systemu Sportu Młodzieżowego” opracowanego i zatwierdzonego przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi, który nie będzie w tym okresie uzyskiwał wynagrodzenia z tytułu zawodowego uprawiania sportu.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce i datę urodzenia kandydata, PESEL, telefon kontaktowy i e-mail kandydata,

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, telefon kontaktowy i e-mail rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata,

3) nr rachunku bankowego w przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie stypendium na rachunek bankowy,

4) wskazanie dyscypliny sportu oraz kategorii wiekowej zawodnika,

5) informacje o osiągnięciach zawodnika, za które ma być przyznane stypendium,

6) nazwa i adres siedziby klubu sportowego, w barwach którego osiągnięty został wysoki wynik sportowy (w przypadku kandydata zrzeszonego w klubie sportowym),

7) uzasadnienie dla przyznania stypendium,

8) wyrażenie zgody przez kandydata (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku zawodnika niepełnoletniego lub niemającego zdolności do czynności prawnych) na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu otrzymania stypendium,

9) oświadczenie kandydata (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku zawodnika niepełnoletniego lub niemającego zdolności do czynności prawnych) o rozliczeniu się, w przypadku przyznania stypendium, z właściwym urzędem skarbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

10) imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, telefon kontaktowy i e-mail osoby składającej wniosek lub klubu sportowego składającego wniosek.

2. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1:

1) w przypadku stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 2 do dnia 31 grudnia roku, w którym wynik został osiągnięty,

2) w przypadku stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 4 co najmniej na 30 dni przed planowanym wyjazdem.

3. Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

1) pełnoletni zawodnik lub klub sportowy,

2) rodzic / opiekun prawny małoletniego zawodnika.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:

1) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wydany przez właściwy polski związek sportowy,

2) zobowiązanie do realizacji programu szkolenia sportowego obejmującego okres stypendialny, określonego przez klub sportowy, którego zawodnik jest członkiem w przypadku zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

3) program szkolenia sportowego oraz zobowiązanie do jego realizacji, obejmujący okres stypendialny, w przypadku zawodnika niezrzeszonego w klubie sportowym,

4) oświadczenie o nieuzyskiwaniu wynagrodzenia z tytułu zawodowego uprawiania sportu,

5) oświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium sportowego z innych źródeł,

6) poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do klubu i uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny sportu, a w przypadku zawodnika niezrzeszonego kopię licencji zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

7) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta Cieszyna o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium sportowego.

8) dokument, potwierdzający zakwalifikowanie (powołanie) do udziału w imprezie międzynarodowej, wydane przez właściwy polski związek sportowy w przypadku stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.

6. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia,

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia wezwania wnioskodawcy do usunięcia stwierdzonych braków,

4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załącznikach do wniosku.

§ 4. 1. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały mogą być przyznawane na okres do 10 miesięcy w roku budżetowym.

2. Podstawą wyliczenia kwoty miesięcznego stypendium jest kwota bazowa w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

3. Podstawowa wartość stypendium nie może przekroczyć:

1) 200 % kwoty bazowej dla wyniku wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 1,
2) 150 % kwoty bazowej dla wyniku wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 2,
3) 100 % kwoty bazowej dla wyniku wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 3 i 4.

4. Podstawowa wartość stypendium wyliczona zgodnie z ust. 3 może zostać zwiększona o 50% w przypadku zajęcia miejsc medalowych w zawodach wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 – 3.

5. Jeżeli spełnione zostanie więcej niż jedno kryterium wymienione w § 2 ust. 2, dotyczące uzyskanych wysokich wyników sportowych, stypendium przyznawane jest za najwyższe z tych wyników.

6. W przypadku dyscypliny lub konkurencji wieloosobowej wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi stanowi 50% kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 3 - 4.

7. Zawodnik, który pobiera stypendium sportowe z innych źródeł może otrzymać stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały w wysokości 50 % kwoty wyliczonej w zgodnie z ust. 3 - 4, 6.

8. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały nie mogą przekraczać następujących kwot:

1) 2 000 zł w przypadku wyjazdu na igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie, mistrzostwa świata w sportach olimpijskich i paraolimpijskich,
2) 1 500 zł w przypadku wyjazdu na pozostałe imprezy rangi igrzysk olimpijskich oraz mistrzostwa świata, w tym mistrzostwa świata w sportach nieolimpijskich,
3) 1 000 zł w przypadku wyjazdu na mistrzostwa Europy w sportach olimpijskich i paraolimpijskich,
4) 500 zł w przypadku wyjazdu na pozostałe imprezy rangi mistrzostw Europy, w tym mistrzostwa Europy w sportach nieolimpijskich.

9. Łączna kwota przeznaczona na stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe będzie określana corocznie w budżecie Gminy Cieszyn.

10. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów, jeżeli łączna wartość stypendiów po uwzględnieniu maksymalnych kwot wyliczonych wg ust. 2 – 8 w danym roku kalendarzowym przekracza wartość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Cieszyn.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja do spraw stypendiów powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna zarządzeniem określającym jej skład osobowy i tryb działania.

2. Komisja dokonuje analizy złożonych wniosków i przedkłada Burmistrzowi Miasta Cieszyna listę kandydatów do stypendiów wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna.
2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.
4. Burmistrz Miasta Cieszyna zawiera z zawodnikiem umowę stypendialną.

§ 7. 1. Zawodnik traci prawo do pobierania stypendium, gdy nastąpi:

1) trwała lub czasowa (powyżej pięciu miesięcy) niezdolność zawodnika do uprawiania sportu,
2) zmiana barw klubowych, zawodnik zostanie członkiem klubu sportowego mającego siedzibę poza terenem gminy Cieszyn a nie jest mieszkańcem Cieszyna,
3) zmiana stałego adresu zamieszkania, zawodnik przeprowadził się do miejscowości innej niż Cieszyn a nie reprezentuje barw i nie jest członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie gminy Cieszyn,
4) zaniedbywanie przez zawodnika obowiązków związanych z prawidłową realizacją programu szkolenia,
5) utracenie przez zawodnika statusu amatora,
6) dyskwalifikacja zawodnika,
7) naruszenie postanowień umowy stypendialnej,
8) zaprzestanie przez zawodnika uprawiania sportu.

2. Zawodnik, klub sportowy lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Miasta Cieszyna o wystąpieniu wymienionych w ust. 1 okoliczności powodujących utratę prawa do pobierania stypendium.

3. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności nie dłużej jednak niż przez 5 miesiący.

4. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.

II. Nagrody i wyróżnienia sportowe

§ 8. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
2. Nagrody mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
3. Nagrody i wyróżnienia za całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej mogą być przyznawane trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
4. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 mogą mieć formę pieniężną lub rzeczową.
6. Nagrody, o których mowa w ust. 3 mają formę pieniężną.
7. Wyróżnienia mogą mieć formę nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych.

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje i maksymalne wartości nagród:

1) nagroda Miasta Cieszyn dla Sportowca Roku – 2 000,00 zł,
2) nagroda Miasta Cieszyn dla Trenera Roku – 1 500,00 zł,
3) nagroda Miasta Cieszyn za Sportowy Wyczyn Roku – 2 000,00 zł,
4) nagroda Miasta Cieszyn dla Drużyny Roku – 4 000,00 zł,
5) nagroda Miasta Cieszyn dla trenera lub innej osoby za całokształt działalności sportowej – 2 000,00 zł.

2. Burmistrz Miasta Cieszyna może przyznać do trzech nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – 5, Burmistrz Miasta Cieszyna przyznaje maksymalnie jedną nagrodę.

4. Integralny element nagród wymienionych w ust. 1 stanowi medal lub statuetka.

§ 10. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna z własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa w § 12 po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Cieszyna oraz Rady Sportu działającej przy Burmistrzu Miasta Cieszyna.

§ 11. 1. Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów prowadzących szkolenia zawodników są przyznane za wysokie wyniki sportowe indywidualne lub drużynowe.

2. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

1) udział w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, w mistrzostwach świata w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich,

2) miejsce I - XV we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym: w mistrzostwach świata w sportach nieolimpijskich, mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy, uniwersjadzie, Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Europejskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, igrzyskach głuchych,

3) miejsce I - VI we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym: w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, ogólnopolskim mityngu lub turnieju Olimpiad Specjalnych.

3. W przypadku nagrody za Sportowy Wyczyn Roku wysokim wynikiem sportowym może być dokonanie sportowego wyczynu na miarę światową nie objętego w ust. 2.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika więcej niż jednego wysokiego wyniku sportowego w danym roku, zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub jedno wyróżnienie za najwyższy wynik sportowy.

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika/ów, drużyny, trenera oraz innych osób składa:

1) klub sportowy,
2) grupa co najmniej 5 osób posiadających zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie gminy Cieszyn.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce i datę urodzenia kandydata, PESEL, telefon kontaktowy i e-mail kandydata,

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, telefon kontaktowy i e-mail rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata,

3) nr rachunku bankowego w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie nagrody na rachunek bankowy,

4) wskazanie dyscypliny sportu oraz kategorii wiekowej zawodnika/ów,

5) informacje o osiągnięciach zawodnika/ów, za które ma być przyznana nagroda/wyróżnienie, potwierdzone przez klub sportowy, który zrzeszał zawodnika/ów w dniu osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego lub odpowiedni polski związek sportowy,

6) informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej,

7) nazwa i adres siedziby klubu sportowego, w barwach którego osiągnięty został wysoki wynik sportowy (w przypadku kandydata/ów zrzeszonego/ych w klubie sportowym),

8) informacje na temat trenera zawodnika/ów, który przyczynił się do osiągnięcia wyniku sportowego,

9) uzasadnienie dla przyznania nagrody/wyróżnienia,

10) wyrażenie zgody przez kandydata do nagrody/wyróżnienia (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku zawodnika niepełnoletniego lub niemającego zdolności do czynności prawnych) na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu otrzymania nagrody/wyróżnienia,

11) oświadczenie kandydata do nagrody (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku zawodnika niepełnoletniego lub niemającego zdolności do czynności prawnych) o rozliczeniu się, w przypadku przyznania nagrody pieniężnej, z właściwym urzędem skarbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

12) dane wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy i e-mail osoby reprezentującej klub sportowy lub grupy osób składających wniosek.

3. Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 w okresie od 2 do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym został osiągnięty wysoki wynik sportowy.

4. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia nie jest równoznaczne z ich przyznaniem.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia,

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia wezwania wnioskodawcy do usunięcia stwierdzonych braków,

4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załącznikach do wniosku.

6. Informację o przyznanych nagrodach/wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 13. 1. Burmistrz Miasta Cieszyna może pozbawić trenera, zawodnika lub innej osoby nagrody/wyróżnienia po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który zawodnik otrzymał nagrodę/wyróżnienie w wyniku stosowania przez tego zawodnika dopingu, o którym mowa w art. 43 ustawy o sporcie.
2. O pozbawieniu nagrody/wyróżnienia Burmistrz Miasta Cieszyna informuje pisemnie zawodnika/trenera, a także wnioskodawcę oraz określa w formie pisemnej sposób zwrotu nagrody/wyróżnienia.

III. Postanowienia końcowe

§ 14. Traci moc uchwała Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/400/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego