W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXVI/383/13

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych
zmieniona przez XXVIII/271/16,XLVI/487/18,XIX/220/20
Uwagi Traci moc uchwała Nr XVII/180/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

UCHWAŁA NR XXXVI/383/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje

§ 1.

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące na terenie Gminy Cieszyn żłobki lub kluby dziecięce i posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwane dalej podmiotami, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Cieszyn, zwanej dalej dotacją.

2. Ustala się wysokość dotacji udzielanej przez Gminę Cieszyn dla podmiotów prowadzących żłobki na poziomie 300zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się wysokość dotacji udzielanej przez Gminę Cieszyn dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na poziomie 150zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, nie przysługują jednostkom budżetowym Gminy Cieszyn.

§ 2.

1. Podmioty składają Burmistrzowi Miasta Cieszyna wniosek o dotację, który zawiera w szczególności:

a) oznaczenie podmiotu,
b) siedzibę i adres podmiotu,
c) NIP podmiotu,
d) nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego,
e) informację o planowanej liczbie dzieci objętych opieką, na które ma być przyznana dotacja,
f) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku do 30 września roku poprzedzającego.

3. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, który został wpisany do Rejestru po 30 września, może złożyć wniosek o dotację w ciągu 1 miesiąca od wpisania do Rejestru.

§ 3.

1. Dotacja będzie przekazywana z dołu w transzach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca, w zależności od liczby dzieci objętych opieką w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

2. Jeżeli dziecko nie było objęte opieką przez cały miesiąc kalendarzowy, dotacja przysługuje w wysokości proporcjonalnej.

3. Podmiot przedkłada w terminie do 5 dnia następnego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji, oświadczenie o liczbie dzieci oraz, odrębnie dla każdego dziecka, informację o okresie w jakim dziecko było objęte w poprzednim miesiącu opieką, ustalonym na podstawie umowy o świadczenie usług (ze wskazaniem daty zawarcia umowy lub innego oznaczenia identyfikującego umowę). Do oświadczenia podmiot załącza kopie umów o świadczenie usług oraz innych dokumentów mających wpływ na czas trwania umowy. Podmiot nie musi dołączać kopii umowy, jeżeli złożona została wcześniej, a umowa nie została rozwiązana lub wypowiedziana.

4. Dotacja za miesiąc grudzień zostanie przekazana z góry, w terminie do dnia 10 grudnia, na wniosek podmiotu określający planowaną liczbę dzieci, które zostaną objęte opieką w miesiącu grudniu. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Do dnia 10 stycznia roku następnego podmiot dołącza oświadczenie za miesiąc grudzień wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.

6. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży w terminie wniosku, o którym mowa w § 3, lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

7. Dotacja może być wykorzystana na dofinansowanie zadań z zakresu kształcenia, wychowania, opieki oraz na bieżące wydatki żłobka lub klubu dziecięcego, a termin wykorzystania dotacji upływa 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

8. W przypadku wykorzystania dotacji na cele inne, niż określone w ust. 7, pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

9. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi do dnia 15 stycznia następnego roku. Podmiot przedstawia zestawienie wszystkich oświadczeń, o których mowa w ust. 3 – 5 oraz rozliczenie z podaniem kwot wydatków i szczegółowy opis celów na jakie przeznaczono środki z dotacji. Do rozliczenia podmiot dołącza także kopie dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie tych środków.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 5.

1. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2014 jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

2. Do rozliczenia dotacji udzielonych na podstawie uchwały Nr XVII/180/12 Rady Miejskiej Cieszyna stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Traci moc uchwała Nr XVII/180/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym z mocą od 1 stycznia 2014r.

Załączniki

Powiadom znajomego