W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXX/312/13

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
zmieniająca uchwałę nr XXVI/263/12,

UCHWAŁA NR XXX/312/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi w ten sposób, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie ”Określić dodatkową usługę świadczoną przez Gminę Cieszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w postaci udostępnienia pojemnika (kontener, worek typu „big-bag”), przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „1.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za udostępnienie pojemnika, o którym mowa w § 1 wynoszącej:

1) w przypadku oddawania ilości mieszczącej się w limicie określonym w przepisach odrębnych – 15,00 zł, za każde rozpoczęte 10 dni udostępniania kontenera typu PA 1100 lub worka typu „big-bag” o pojemności do 1 m3;

2) w pozostałych przypadkach, za każde rozpoczęte 10 dni udostępniania:

a) kontenera typu PA 1100 lub worka typu „big-bag” o pojemności do 1 m3 – 40,00 zł;

b) kontenera o pojemności do 6 m3 (włącznie) – 200,00 zł;

c) kontenera o pojemności powyżej 6 m3 do 10 m3 (włącznie) – 300,00 zł;

d) kontenera o pojemności powyżej 10 m3 – 450,00 zł.

2. Za dostarczenie odpowiedniej ilości, rodzaju i jakości pojemników na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, a także za ich odbiór, transport i zagospodarowanie odpowiedzialny będzie podmiot wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Załączniki

Powiadom znajomego