W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXX/310/13

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
zmieniająca uchwałę nr XXVI/261/12,

UCHWAŁA NR XXX/310/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ustalić, że właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały

1) zamieszkują mieszkańcy lub

2) nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne, są zobowiązani złożyć deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 15 maja 2013 r.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 4 o brzmieniu „ Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są, w szczególności:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub pod innym adresem niż adres zameldowania na trenie Gminy Cieszyn;

2) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie podmioty, w szczególności:

a) domy opieki społecznej,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,

3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;

4) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika."

3) zmienić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości i nadać mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego