W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXVII/272/12

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013
zmieniona przez XXVIII/300/13,XXIX/306/13,XXX/316/13,XXXII/334/13,XXXIII/352/13,XXXIV/363/13,XXXV/378/13,XXXVI/385/13,XXXVII/393/13,XXXVIII/401/13,XXXI/328/13

Uchwała Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2012 roku - Rada Miejska Cieszyna uchwala:

budżet Miasta Cieszyna na rok 2013

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta na 2013 rok w wysokości 134.598.276,16 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 107.459.917,29 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 27.138.358,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.641.791,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.124.917,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.568.815,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 890.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w wysokości 151.638.955,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 104.913.589,80 zł, w tym:

a) kwotę 49.826.845,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 763.492,80 zł

b) kwotę 4.422.077,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) kwotę 1.762.140,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) kwotę 7.665.641,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,

e) wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.641.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

f) kwotę 1.400.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,

g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 890.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe kwotę 46.725.365,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 17.040.678,94 zł Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) kredyty w wysokości 16.231.085,21 zł
2) pożyczki w wysokości 809.593,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów 24.063.712,94 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.023.034,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 750.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.074.320,00 zł w tym:
– na wydatki bieżące 1.074.320,00 zł
związane z:

a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 360.000,00 zł
b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 194.320,00 zł
d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270.000,00 zł

§ 6

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,
2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.040.678,94 zł,
3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.023.034,00 zł.

§ 8

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,

4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 750.000,00 zł,

5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.023.034,00 zł,

6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,

7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta,

9. do przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego