W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XV/162/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na rok 2012
zmieniona przez XVI/171/12,XVII/185/12,XIX/204/12,XX/207/12,XXI/215/12,XXII/226/12,XXIII/238/12,XXIV/249/12,XXVI/270/12,XXVII/279/12,XVIII/199/12

Uchwała Nr XV/162/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157., poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2011 roku - Rada Miejska Cieszyna uchwala: budżet Miasta Cieszyna na rok 2012

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta na 2012 rok w wysokości 138.797.833,14 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 106.148.556,57 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 32.649.276,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.754.856,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.152.302,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.434.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 858 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3. Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok w wysokości 141.051.249,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 100.578.040,20 zł, w tym:

a) kwotę 49.335.181,30 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) kwotę 4.801.243,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) kwotę 1.928.410,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) kwotę 6.602.434,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,

e) wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.754.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

f) kwotę 1.250.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,

g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach:

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 858.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe kwotę 40.473.209,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 2.253.416,07 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) pożyczki w wysokości 2.253.416,07 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów 10.351.964,07 zł.
2.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów 8.098.548,00 zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 750.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.150.000,00 zł

w tym:

– na wydatki bieżące 1.150.000,00 zł

związane z:

a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł

b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł

c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 250.000,00 zł

d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł

§ 6

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,

2) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.253.416,07 zł,

3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.848.548,00 zł.

§ 8

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,

4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,00 zł,

5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.848.548 zł,

6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,

7. udzielania poręczeń do kwoty łącznie 100.000,00 zł,

8. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego