W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr V/29/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Uwagi Traci moc uchwała Nr XLVI/472/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr V/29/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 221 ust. 1 i 4, art. 250, 251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Ustalić tryb postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zadania, dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

1. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Gminy przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

2. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na realizację celów publicznych związanych z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy zapewnieniu jawności postępowania o udzielenie dotacji oraz jej rozliczania.

§ 3

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Gminy i spełniające warunki wymienione w § 2 ust. 1 składają pisemne wnioski skierowane do Burmistrza Miasta w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy (wzór wniosku zawiera załącznik do uchwały).

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrz Miasta Cieszyna może wdrożyć postępowanie przewidziane w uchwale odnośnie wniosków złożonych w innym terminie niż określono w ust. 1.

§ 4

1. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji obejmują w szczególności:

1) sprawdzenie działalności podmiotu ubiegającego się o dotację pod kątem zapisu § 2 ust. 1 uchwały,
2) analizę zgodności zaproponowanego zakresu prac z zadaniami Gminy,
3) przygotowanie propozycji wysokości dotacji i przedłożenie jej Burmistrzowi Miasta.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonuje merytoryczna jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostka organizacyjna Gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej Cieszyna w terminie do dnia 27 października z wyłączeniem przypadków określonych w § 3 ust 2.

§ 5

O przyznaniu dotacji na konkretne zadanie decyduje Burmistrz Miasta Cieszyna.

§ 6

Przyznanie dotacji uzależnione jest w szczególności od:

1) możliwości finansowych Gminy,
2) przygotowania merytorycznego podmiotu ubiegającego się o dotację, jego doświadczenia gwarantującego właściwe wykonanie zadania,
3) przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania
4) wymiernych i niewymiernych korzyści dla społeczności lokalnej z realizacji zadania,
5) zagwarantowania udziału środków własnych podmiotu w realizację zadania,
6) analizy i oceny zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (jeśli takie otrzymał), ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 7

1. Po podjęciu uchwały budżetowej zlecenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą Cieszyn, a podmiotem dotowanym.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) określenie stron umowy wraz z podaniem nr NIP, REGON, nazwy i numeru właściwego rejestru oraz nr rachunku bankowego,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki została przyznana dotacja, termin i miejsce jego wykonania,
3) wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania,
4) sposób i terminy przekazania dotacji,
5) termin wykorzystania dotacji, jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
8) tryb kontroli wykonywania zadania,
9) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej na cele inne niż określone w umowie.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

4. W sposób określony przez Burmistrza Miasta jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży realizowane zadanie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie na okres co najmniej 10 dni informację o dokonanym wyborze wniosku ze wskazaniem dotowanego podmiotu, nazwy zadania i wysokości przyznanej dotacji.

§ 8

Dotowany zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych zapisów o dofinansowaniu zadania przez Miasto Cieszyn.

§ 9

Kontrola wykonania zleconego zadania oraz wydatkowania dotacji otrzymanych na mocy umowy należy do jednostki organizacyjnej, w której kompetencji leży realizowane zadanie.

§ 10

1. Po zakończeniu zadania dotowany przedłoży rozliczenie w formie sprawozdania merytorycznego i finansowo-rzeczowego z realizacji całego zadania z wyszczególnieniem źródeł jego finansowania.

2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmować:

1) opis realizacji zadania,
2) przedstawienie efektów uzyskanych z realizacji zadania.

3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego dotowany dołączy kserokopie rachunków, faktur, protokołów zdawczo-odbiorczych i innych dokumentów finansowych.

4. Dotowany przedłoży do wglądu kontrolującemu zadanie oryginały dokumentów opisanych w ust. 3, na których powinien znaleźć się zapis: "Dofinansowano ze środków Miasta Cieszyna w wysokości ... zł".

5. Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji winny być uwierzytelnione przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie dotacji zapisem: "Stwierdzam zgodność z oryginałem" oraz znaleźć się w aktach sprawy.

6. Rozliczenie finansowe przekazanej dotacji nastąpi nie później niż 15 dni po upływie określonego w umowie terminu wykorzystania dotacji.

§ 11

1. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu miasta niezwłocznie po zakończeniu zadania, jednak nie później niż 15 dni od określonego w umowie terminu wykorzystania dotacji.

2. Od kwoty dotacji, o której mowa w ust 1, zwróconej po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następnego po upływie terminu.

3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotowany zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia w/w okoliczności.

4. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta, o których mowa w ust 3 nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
2) następnego po upływie terminu określonego w ust 3 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 13

Traci moc uchwała Nr XLVI/472/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

załącznik pdf, 88 kB

Powiadom znajomego