W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.181.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Dyrektor Zamku Cieszyn
miejsce pracy Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, b, c, 43-400 Cieszyn
termin składania ofert
miejsce składania ofert w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Treść

Zarządzenie Nr 0050.181.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Zamku Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 194 z późn. zm. ) oraz pkt 3 i 4 Procedury przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cieszyn, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0050.227.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cieszyn

§ 1

 1. W uzgodnieniu z Zarządem Województwa Śląskiego ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn.
 2. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji wynosi 5 lat.

§ 2

Ustalam następujące wymogi dla kandydatów:

 1. wymagania i kwalifikacje niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
  5. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
  6. co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: administracja publiczna, kultura, edukacja, nauka, ekonomia, zarządzanie, projektowanie przemysłowe, design, wzornictwo, reklama, działalność agencji reklamowych.
  7. udokumentowana dobra znajomość jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowany język angielski);
 2. wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydatów w konkursie:
  1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
  2. znajomość źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE,
  3. znajomość dodatkowych języków obcych,
  4. potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej),
  5. predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
  6. umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność,
  7. wizja funkcjonowania Zamku Cieszyn zaprezentowana komisji konkursowej w formie prezentacji multimedialnej.

§ 3

Ustalam wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat na dyrektora Zamku Cieszyn:

 1. Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
 2. CV zawierające: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany,
 4. Oświadczenia:
  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
 5. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).
 6. Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 7. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn w perspektywie co najmniej 5 lat, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Zamku Cieszyn, podpisywanej przez organizatora z wyłonionym kandydatem.
 8. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).
 9. zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 119 z 4.05.2016, str. 1), których wzory będą stanowiły załączniki do ogłoszenia o konkursie.

§ 4

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn - Nie otwierać" w terminie do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).
 2. Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:
  1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  2. kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,
  3. pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
  4. kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
  5. w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 15 ust. 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
  6. zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
  7. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

§ 5

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Zamku Cieszyn, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, oraz uzyskać inne ogólne informacje - osobiście w sekretariacie Zamku Cieszyn w dniach funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 851 08 21) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Zamku Cieszyn www.zamekcieszyn.pl w zakładce BIP.

§ 6

 1. Kandydata na stanowisko wylania Komisja konkursowa w składzie 6 osobowym - 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Cieszyna i 3 przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego (zwana dalej Komisją), która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
 2. Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów niespełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji w dniu 14 maja 2021 r. o godzinie wskazanej w ogłoszeniu listy kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 4. Komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, na którą składać się będą:
  1. odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a i b.
  2. przedstawienie dotychczasowego przebiegu działalności zawodowej, społecznej i twórczej, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 2 ust. 2 lit. d,e,f.
  3. prezentacja wizji funkcjonowania Zamku Cieszyn wskazanej w § 2 ust. 2 lit. a oraz programu wskazanego w § 3 pkt 7.
 5. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się w wyznaczonym terminie posiedzenia.

§ 7

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 2. Komisja podejmuje wszystkie decyzje kolegialnie w drodze jawnego głosowania.
 3. Komisja może pracować i podejmować decyzje w obecności co najmniej 2/3 członków składu Komisji.
 4. Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 21 maja 2021 r.
 6. Burmistrz Miasta Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.
 7. Decyzje w sprawie konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 8

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Zamku Cieszyn oraz na jej stronie internetowej;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna oraz jego stronie internetowej;
  3. w dziennikach lub internetowych wydaniach dzienników, jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym o zasięgu regionalnym;
  4. w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania Zamku Cieszyn;
  5. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Marszałek Województwa Śląskiego
ogłaszają konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zamku Cieszyn

I Nazwa i adres instytucji kultury: Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c.

II Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:

Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, powołanie na czas określony - 5 lat

III Zakres podstawowych zadań jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

 1. kierowanie pracą Zamku Cieszyn i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. realizacja celów i zadań statutowych oraz wypełnianie zapisów Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn
 3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Zamku Cieszyn
 4. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Zamku Cieszyn
 5. gospodarowanie mieniem Zamku Cieszyn
 6. podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Zamku Cieszyn
 7. współpraca z organizatorami - samorządami Miasta Cieszyna oraz Województwa Śląskiego oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi instytucjami
 8. podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie realizacji zadań statutowych Zamku Cieszyn.

IV Wymagania i kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
 5. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego.
 6. Co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: administracja publiczna, kultura, edukacja, nauka, ekonomia, zarządzanie, projektowanie przemysłowe, design, wzornictwo, reklama, działalność agencji reklamowych.
 7. Udokumentowana dobra znajomość jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowany język angielski);

V Wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydata w konkursie:

 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
 2. znajomość źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE,
 3. znajomość dodatkowych języków obcych,
 4. potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej),
 5. predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
 6. umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność,
 7. wizja funkcjonowania Zamku Cieszyn zaprezentowana komisji konkursowej w formie prezentacji multimedialnej.

VI Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
 2. CV zawierające: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany,
 4. Oświadczenia:
  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).
 6. Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 7. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn w perspektywie co najmniej 5 lat, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Zamku Cieszyn, podpisywanej przez organizatora z wyłonionym kandydatem.
 8. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).
 9. zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 1).

VII Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury:

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Zamku Cieszyn, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, oraz uzyskać inne ogólne informacje - osobiście w sekretariacie Zamku Cieszyn w dniach funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 851 08 21) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Zamku Cieszyn www.zamekcieszyn.pl w zakładce BIP.

VIII Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn - Nie otwierać" w terminie do dnia 30.04.2021 do godz.14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).
 2. Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:
  1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  2. kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,
  3. pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
  4. kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
  5. w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)),
  6. zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
  7. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

IX Informacje dodatkowe:

 1. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji - 5 lat.
 2. Posiedzenie komisji dla kandydatów, którzy przeszli ocenę formalną planuje się na 05.2021 r. a rozpatrzenie złożonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 21.05.2021 r.
 3. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję, że żadna z ofert nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez Komisję.
 5. Burmistrz Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.
 6. Decyzje w sprawie konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Zamek Cieszyn jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów, tj. Miasta Cieszyn i Województwa Śląskiego.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego RODO.


PROTOKÓŁ nr 2
z dnia 18 maja 2021 r.
z posiedzenia Komisji Konkursowej
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn
- ocena merytoryczna

Skład Komisji:

 1. Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna - przedstawiciel Burmistrza Miasta Cieszyna, przewodniczący Komisji;
 2. Bartosz Tyrna - Prezes zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner" w Cieszynie, członek Rady Programowej Zamku Cieszyn - przedstawiciel Burmistrza Miasta Cieszyna;
 3. Bogusław Dziadzia - Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - przedstawiciel Burmistrza Miasta Cieszyna;
 4. Jan Kawulok - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, członek Rady Programowej Zamku Cieszyn - przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego;
 5. Piotr Czarnynoga - Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego - przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego;
 6. Zbigniew Kadłubek - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach - przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego.

Przebieg posiedzenia:

 1. Komisja ustaliła kryteria oceny kandydatów, zapoznała się z propozycją karty oceny merytorycznej i przyjęła ją jako dokument pomocniczy i roboczy przy przeprowadzaniu rozmów z kandydatami.
 2. Zapoznano się z harmonogramem rozmów i rozpoczęto rozmowy z kandydatami.
 3. Do rozmów przystąpili:

Tab. 1

Imię Nazwisko Godzina rozmowy
Magdalena Chorąży-Suchy 9:10
Patrycja Łyżbicka 9:50
Tomasz Piechniczek 10:40
Jacek Porzycki 11:30
Ewa Trzcionka 12:15
 1. Po przeprowadzeniu rozmów, członkowie komisji przydzielili punktację (tab. 2) poszczególnym kandydatom i przystąpiono do głosowania mającego na celu wybór kandydata rekomendowanego Burmistrzowi Miasta Cieszyna oraz Zarządowi Województwa Śląskiego do zatrudnienia na stanowisku dyrektora Zamku Cieszyn.

Tab. 2

Imię Krzysztof Bartosz Bogusław Jan Piotr Zbigniew SUMA
Nazwisko Kasztura Tyrna Dziadzia Kawulok Czarnynoga Kadłubek  
Magdalena Chorąży-Suchy 1 1 0 1 1 1 5
Patrycja Łyżbicka 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Piechniczek 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Porzycki 0 0 0 0 0 0 0
Ewa Trzcionka 0 0 1 0 0 0 1
 1. Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Konkursowa bezwzględną większością głosów podjęła decyzję o wyborze pani Magdaleny Chorąży-Suchy na kandydata na dyrektora Zamku Cieszyn. Tym samym rekomendując panią Magdalenę Chorąży-Suchy do przeprowadzenia rozmów nt. warunków organizacyjno-finansowych prowadzenia Zamku Cieszyn i podpisania umowy o pracę z Burmistrzem Miasta Cieszyna.
 2. Komisja kończy działalność po przekazaniu wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
 3. Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

 1. Zarządzenie Nr 0050.181.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Zamku Cieszyn
 2. ogłoszenie o naborze,
 3. Zarządzenie Nr 0050.209.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn
 4. Regulamin Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn
 5. dokumenty i prezentacje kandydatów.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane