W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Konsultacja 0050.625.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 29.11.2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.625.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 14.11.2023
Data zakończenia konsultacji 28.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.625.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 5 i ust. 7 załącznika do uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472),

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 28 listopada 2023 roku.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie pisemnych uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres e-mail: sekretariat@zbm.cieszyn.pl
  2. złożonych w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a (Biuro Obsługi Klienta - budynek koło parkingu).
 2. Ustalam treść ogłoszenia o konsultacjach w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i zamieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a ponadto informacja o prowadzonych konsultacjach podlega publikacji w Wiadomościach Ratuszowych.
 3. Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Cieszyna.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

§ 3

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

RAPORT
Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.625.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 listopada 2023 r. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 571), w związku z § 2 ust. 5 i ust. 7 załącznika do uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

Cel konsultacji: celem przeprowadzania konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn.

Czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od dnia 14 listopada 2023 r. do dnia 28 listopada 2023 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie

 • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: sekretariat@zbm.cieszyn.pl;
 • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a (Biuro Obsługi Klienta - budynek koło parkingu)

Ilość organizacji uczestniczących: uprawnione do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 3 ust. 5 załącznika przytoczonej powyżej uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna konsultacje uważa się ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje maja charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn w kształcie skierowanym pod konsultacje pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.

Cieszyn, dnia 29 listopada 2023 r.

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego