W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Imprezy masowe

Imprezy masowe

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

 • osoba prawna,
 • osoba fizyczna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej , nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy;
 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej);
 • terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 • informację o:
  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych lub numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
  • zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
  • odpłatności za wstęp na imprezę;
 • opinie:
  • Komendanta Powiatowego Policji,
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
   które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
 • informację o powiadomieniu:
  • Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej;

Uwaga !

Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Kochanowskiego 14 , pok. 7

Wydział pracuje:

w poniedziałki od 7:30 - 16:30
we wtorki, środy, czwartki od 7:30 - 15:30
piątki od 7:30 - 14:30

tel.: 33 479 43 71
fax: 33 479 43 76
e-mail : sok@um.cieszyn.pl

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia.

Burmistrz Miasta Cieszyna wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Podstawa prawna:

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.  2009 nr 62 poz. 504 z pózn. zm.).

Uwagi:

Dane teleadresowe służb, do których zobowiązany jest wystąpić organizator imprezy masowej:

 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. Wojska Polskiego 2
  43-400 Cieszyn
  tel. 33 851 62 00
  fax 33 851 62 44

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Chemików 16
  43-400 Cieszyn
  tel. 33 852 11 06

 • Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
  ul. Bielska 22
  43-400 Cieszyn
  tel. 33 858 19 90
  fax 33 851 40 02

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Liburnia 2
  43 – 400 Cieszyn
  tel. 33 479 70 10
  fax 33 479 71 73

 • Śląski Oddział Straży Granicznej
  ul. Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz
  tel. 32 414 40 00
  fax 32 414 47 00

Powiadom znajomego