W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli RP i cudzoziemców

Nazwa:

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli RP i cudzoziemców

Opis ogólny:

Ustawa o ewidencji ludności zobowiązuje osoby zameldowane w danej gminie do zgłoszenia wymeldowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania na stałe lub dłużej niż 3 miesiące.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub paszport dla obywatela RP.
 2. Paszport lub karta pobytu (czasowego lub stałego, zgoda na osiedlenie się, na długoterminową rezydenturę) dla cudzoziemca, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 3. Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie przyjmowane jest bezpośrednio po złożeniu formularza.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, parter, pokój nr 1.

Tryb odwoławczy:

Brak możliwości odwołania.

Opłaty:

 1. Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa w danej sprawie (nie dotyczy wstępnych i zstępnych, którzy zwolnieni są z obowiązku uiszczenia opłaty) - opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
 3. Opłatę skarbową można wnieść na rachunek bankowy o nr: 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.
 4. Powyższą opłatę można również wnieść w kasie wydziału, znajdującej się w tej samej lokalizacji, co wydział.
 5. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest do dołączenia dowodu zapłaty lub uwierzytelnionej kopii zapłaty nie później niż w ciągu trzech dni od powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. Od chwili złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Załączniki: -

Uwagi:

 1. Obowiązku wymeldowania można dokonać przy okazji meldowania, np. w innej gminie. Nie ma potrzeby wymeldowywania się w jednym miejscu, aby zameldować w drugim - zostanie to przez urzędnika na prośbę strony wykonane automatycznie.
 2. Dokonując meldunku za pośrednictwem pełnomocnika należy okazać pisemne pełnomocnictwo (wzór dołączony do artykułu).
 3. Na żądanie urzędnik wydaje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, którego opłata skarbowa wynosi 17 zł (art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności z dn. 24 września 2010 r.)
 4. Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest z urzędu (art. 32 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności z dn. 24 września 2010 r.)
 5. Obywatel RP jest zobligowany do zameldowania się w miejscu pobytu najpóźniej w 30 dniu od przybycia na miejsce.
 6. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Stanowisko odpowiedzialne za wykonywanie czynności:

młodszy referent Jakub Długosz, tel.: 33 479 43 73

 

Załączniki

Powiadom znajomego