W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego - nie realizowane od dnia 27 lipca 2021 roku

Nazwa:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego przesyłany elektronicznie

Opis ogólny:

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego można zwrócić się elektronicznie, po poświadczeniu swojej tożsamości.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2020 poz. 31).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm. ).
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204).
 5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014 r. Nr 1114 ).
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej.
 • Fotografia (kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).
 • JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający ustanowienie opiekunem prawym lub kuratorem nad osobą, które wniosek dotyczy - powinien być odwzorowane cyfrowo, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Oryginał takiego dokumentu przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego.
 • JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający niepełnosprawność osoby, której wniosek dotyczy - powinien być odwzorowane cyfrowo, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oryginał takiego dokumentu przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego.
 • JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający przynależność do wspólnoty wyznaniowej osoby, której wniosek dotyczy - powinien być odwzorowane cyfrowo, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oryginał takiego dokumentu przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 • Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu wniosku. Negatywne rozpatrzenie wniosku o wydanie dowodu osobistego następuje w drodze postępowania.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa: we własnym imieniu osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych; osoba, której do ukończenia 18. roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni; rodzin lub opiekun prawny dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, co wnioskodawca potwierdzi postanowieniem sądu; kurator – dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych wynika z wyroku sądu.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy składać na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności, a także niezwłocznie w przypadku: zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego; utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku zamieszczonego na dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty w urzędzie gminy, do której zaadresowano wniosek odbiera osobiście wnioskodawca. Dla małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest to rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba powyżej 5. roku życia, której wniosek dotyczy, musi być obecna przy odbiorze dowodu osobistego razem z wnioskodawcą.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

epuap.gov.pl

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

Opłaty:

Brak opłat za wydanie dowodu osobistego.

Załączniki: -

Uwagi:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przy odbiorze dowodu osobistego należy posiadać przy sobie dotychczasowy dowód lub w przypadku jego utraty inny dokument ze zdjęciem, lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie.
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, składając wniosek elektroniczny o wydanie nowego dokumentu, należy również wypełnić i przesłać tą samą drogą formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub jego uszkodzenia. Aby uzyskać zaświadczenie o takim zdarzeniu należy na formularzu zaznaczyć, że osoba zgłaszająca ubiega się o wydanie powyższego. Zaświadczenie jest ważne do momentu wydania nowego dowodu osobistego, przy czym nie dłużej niż 2 miesiące.
 • Dowody osobistego wydane przed 1. marca 2015r. zachowują ważność do końca wyznaczonego terminu.
 • Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego przed w/w datą skutkuje wedle starych przepisów unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach. Zmiana adresu zameldowania po w/w dacie nie stanowi podstawy do wymiany dokumentu, a dowód osobisty zachowuje ważność.
 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 • prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Stanowisko odpowiedzialne za wykonywanie czynności:

podinspektor Magdalena Stańco, tel.: 33 479 43 74

Załączniki aktywne: -

Załączniki

Powiadom znajomego