Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Ustalenie terminów i wysokości opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa
Ustalenie terminów i  wysokości opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego.

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
Uchwała nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 6359).

Termin załatwienia
Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego.

Tryb odwoławczy
Wobec faktu, że sprawy ustanawiania użytkowania wieczystego są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczenia woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się wobec tego typu spraw trybu odwoławczego.

Opłaty
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Uwagi
Grunty stanowiące własność Gminy Cieszyn mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste jeżeli nie są potrzebne do realizacji celów publicznych, zadań własnych Gminy, a oddanie w użytkowanie wieczyste jest w interesie Gminy. Użytkowanie wieczyste ustanawia się na okres 99 lat. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści.

Prawo użytkowania wieczystego jako prawo związane z odrębną własnością lokalu, ustanawia się:
1) w przypadku zbycia pierwszego lokalu w budynku - na okres 99 lat,
2) w przypadku pozostałych lokali - na taki okres, aby koniec okresów użytkowania wieczystego związanego z odrębną własnością wszystkich lokali w budynku przypadał na ten sam termin. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne naliczane według stawek procentowych od ceny nieruchomości. Cena nie może być niższa od wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Pierwszą opłatę wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 % do 25 % ceny nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne wnosi się bez wezwania, przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 % ceny;
2) za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3 % ceny;
3) za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 % ceny;
4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1 % ceny;
5) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny;
6) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny;
7) za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny.

Szczegółowych informacji udziela
Inspektor Danuta Sikora, pok. nr 6 (parter), tel. 33 47-94-234.

Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia sprawy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką oraz firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategoria archiwalną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podanie nie będzie możliwości udzielania odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek/rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO)

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności
Inspektor Danuta Sikora.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij