W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Opłata adiacencka z uwagi na budowę infrastruktury technicznej

Nazwa

Opłata adiacencka z uwagi na budowę infrastruktury technicznej.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 3. Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLV/428/2001 z dnia 25 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2001 r. Nr 90, poz. 2401).

Termin załatwienia

Orientacyjny termin załatwienia sprawy wynosi trzy miesiące.

Wymagane dokumenty

Postępowanie jest wszczynane z urzędu. Organ prowadzący postępowanie gromadzi niezbędną dokumentację. Jako dowód dopuszcza się wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Strona postępowania ma prawo przedkładania organowi dowodów i wniosków oraz prawo zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, które można wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłaty

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827), wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Opis

Przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym m.in. budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ustaleniem opłaty adiacenckiej mogą być objęte nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu art. 92 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłat adiacenckich na rzecz gminy mogą być właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego. Opłata adiacencka jest formą uczestnictwa tych podmiotów w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Burmistrz może w drodze decyzji ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała odpowiednia uchwała rady gminy. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLV/428/2001 z dnia 25 października 2001 r. stawka procentowa wynosi na obszarze Gminy Cieszyn 30%. Tekst uchwały został zamieszczony poniżej w załączniku.

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, rozumianego jako różnicę między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty winien być złożony przed wydaniem decyzji oraz winien zawierać uzasadnienie.

Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została decyzja, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty. Przy ustaleniu opłaty adiacenckiej, różnicę między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Ustalenie, że zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, następuje na podstawie odrębnych przepisów.

Etapy - czynności procedury (ogólny zarys)

 1. Wstępne badanie przesłanek i podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej oraz wstępne zebranie niezbędnego materiału dowodowego.
 2. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania.
 3. Zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej (różnica pomiędzy wartością nieruchomości po i przed ich wybudowaniem).
 4. Ocena sporządzonej opinii – w przypadku zaistnienia wzrostu wartości nieruchomości postępowanie jest dalej prowadzone, natomiast w razie braku takiego wzrostu jest umarzane.
 5. Zakończenie zbierania materiału dowodowego.
 6. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego, poczynionych ustaleniach i zakładanej wysokości opłaty adiacenckiej.
 7. Wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.
 8. Stwierdzenie uzyskania przez decyzję przymiotu ostateczności i przekazanie jej służbom finansowym Urzędu Miejskiego do wykonania.

Pouczenie

 1. Zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a. strona postępowania może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
 2. Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 3. Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Strony postępowania winny również niezwłocznie zawiadomić organ prowadzący postępowanie o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego nieruchomości objętej postępowaniem oraz danych osobowych strony, powstałych w trakcie toczącego się postępowania. Powinność ta dotyczy również utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
 4. Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Z wnioskiem o rozłożenie przedmiotowej opłaty na raty należy zwrócić się w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, określając we wniosku okres ich trwania (maksymalnie 10 lat). Do wniosku należy również dołączyć pisemne i własnoręcznie podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości oświadczenie o wyrażeniu zgody na ustanowienie w tym względzie hipoteki na nieruchomości objętej opłatą adiacencką.
 5. Zgodnie z art. 98a ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału. Przepis art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. Różnice między wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału a należnością wynikającą z opłaty adiacenckiej pokrywane są w formie dopłat. Z wnioskiem o przeniesienie prawa do działki występuje osoba zobowiązana do wniesienia opłaty adiacenckiej.
 6. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. stronie przysługuje prawo czynnego udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym, zgłaszania ewentualnych wniosków, zapoznania się z ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do jego treści przed wydaniem decyzji. Z dokumentacją zgromadzoną w sprawie można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter budynku Ratusza; Rynek 1, 43-400 Cieszyn; tel. 33 479 42 36) w godzinach pracy Urzędu – w poniedziałki od 7.30 do 16.30, we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 14.30. Uprawnienie to nie jest obowiązkiem strony.

Szczegółowych informacji udziela

p. Błażej Zubrzycki, pok. nr 3 (parter budynku Ratusza), tel. 33 479 42 36.

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności

Główny Specjalista Błażej Zubrzycki

Miejsce udostępnienia

województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Cieszyn (gmina miejska)
miejscowość: Cieszyn,  Rynek 1,  43-400
E-mail: grunty@um.cieszyn.pl oraz urzad@um.cieszyn.pl

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 00, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia sprawy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką oraz firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategoria archiwalną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67). Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podanie nie będzie możliwości udzielania odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek/rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO)


Załączniki

Powiadom znajomego