W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

Nazwa

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych.

Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Termin załatwienia

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o zbycie lub ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz konkretnej osoby.

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy na własność lub w użytkowanie wieczyste winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, którym są zainteresowane.

Tryb odwoławczy

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłat skarbowych.

Uwagi

Sprawy z zakresu zbywania lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego.

Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. O formie przetargu decyduje Burmistrz Miasta Cieszyna. Burmistrz Miasta sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Rynek 1 - Ratusz, I piętro. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Wiadomościach Ratuszowych i wywieszenie na zewnętrznej tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium w określonym terminie, przy czym wysokość wadium nie może być niższa niż 5 % ceny wywoławczej i wyższa niż 20 % tej ceny.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1 (tablica ogłoszeń - I piętro) oraz zamieszcza się dodatkowo dzienniku internetowym Infopublikator.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (www.um.cieszyn.pl) co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami powiadamia osobę ustaloną w wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości - w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu - o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 00, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia sprawy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką oraz firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategoria archiwalną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67). Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podanie nie będzie możliwości udzielania odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek/rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników.

Szczegółowych informacji udziela

Podinspektor Aneta Chmiel, nr tel.  33 479 42 37.

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności

Podinspektor Aneta Chmiel.

 

Powiadom znajomego