W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 14 stycznia 2022 roku

OR-I.0057.1.2022

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 20 grudnia 2021 roku
do dnia 14 stycznia 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/5 obr. 25 o pow. 0,0617 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00062616/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.701.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku).
 2. Postanowiono oddać w użyczenie na rzecz Zamku Cieszyn z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowa 3abc, na okres 5 lat, nieruchomość objętą księgą wieczystą nr BB1C/00008143/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie, oznaczoną jako działki nr 62/2, 62/1 i 64/2 obr. 42 położoną w Cieszynie przy ul. Głębokiej 50 oraz nieruchomość objętą księgą wieczystą nr BB1C/00083880/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, oznaczoną jako działka nr 63/2 obr. 42 położoną w Cieszynie przy ul. Stromej (Zarządzenie Nr 0050.702.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku).
 3. Wypłacono odszkodowanie osobom fizycznym z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 25/26 obr. 2 o pow. 0,1486 ha i działki nr 25/28 obr. 2 o pow. 0,0018 ha, objętych księgą wieczystą nr BB1C/00000218/9, wydzielonych pod drogę publiczną gminną z działki nr 25 obr. 2 (Zarządzenie Nr 0050.704.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku).
 4. Postanowiono wynająć na rzecz Fundacji dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat" z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3abc grunt, stanowiący część działki nr 3/9 obr. 10 o pow. 0,3850 ha, położony przy ul. Cichej w Cieszynie, na czas określony trzech miesięcy z przeznaczeniem na cele działalności statutowej Fundacji, z zastosowaniem stawki czynszu w wysokości 200,00 zł + 23 % podatku VAT, tj. 246,00 zł brutto rocznie (Zarządzenie Nr 0050.707.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku).
 5. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, obejmujący część działki nr 3/9 obr. 10 położonej przy ul. Cichej w Cieszynie o pow. 0,3850 ha (Zarządzenie Nr 0050.708.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku).
 6. Postanowiono dokonać zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.528.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.709.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku).
 7. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, obejmujący lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy Pl. Wolności 4 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 2/20 części (Zarządzenie Nr 0050.712.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Zmieniono Zarządzenie nr 0050.627.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (Zarządzenie Nr 0050.2.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan wydatków budżetowych (Zarządzenie Nr 0050.705.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 7, 16, 20. do wprowadzenia zmian w planach finansowych (Zarządzenie Nr 0050.706.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planie finansowym. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021 (Zarządzenie Nr 0050.711.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendanta Straży Miejskiej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wprowadzenia zmian w planach finansowych (Zarządzenie Nr 0050.725.2021 z dnia 31 grudnia 20212 roku).

IV. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzewa rosnącego na terenie działki 47 obr. 61 przy Alei Łyska, będącej własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.4.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku),
  2. drzewa rosnącego na terenie działki 34 obr. 24 przy ul. Dojazdowej, będącej własnością Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.5.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku),
  3. drzew rosnących na terenie działki nr 37/4 obr. 71 przy ul. Wielodroga, będącej własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.6.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku),
  4. drzew rosnących na terenie działki 18/7 obr. 38 przy ul. Morcinka, działki nr 5/55 obr. 38 przy ul. Popiołka, działki nr 47 obr. 61 przy Alei Łyska, będących własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.9.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku),
  5. drzewa rosnącego na terenie działki 22 obr. 27 przy ul. Kopernika, będącej własnością Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.11.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku),
  6. drzew rosnących na terenie działki 8/1 obr. 43 przy Alei Łyska, będącej własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.13.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku),
  7. drzewa rosnącego na terenie działki 1/3 obr. 43 przy Alei Łyska, będącej własnością Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.18.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 30 grudnia 2021 r., a termin zakończenia na dzień 13 stycznia 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.714.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  2. zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Wyznaczono 11 stycznia 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 24 stycznia 2022 r. jako dzień ich zakończenia (Zarządzenie Nr 0050.16.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku),
  3. zmiany uchwały nr XLIII/436/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2022 r., a termin ich zakończenia na dzień 26 stycznia 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.22.2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku),
  4. zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2022 r., a termin zakończenia na dzień 26 stycznia 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.25.2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku).
 2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu:
  1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 12.000,- (słownie: dwanaście tysięcy złotych) (Zarządzenie Nr 0050.716.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  2. kultury i sztuki i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 75.500,- (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) (Zarządzenie Nr 0050.717.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży i przyznano dotacje oferentom ogólną kwotę 14.190,- (słownie: czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) (Zarządzenie Nr 0050.718.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin i przyznano dotację Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w kwocie 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)(Zarządzenie Nr 0050.719.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego i przyznano dotację Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Cieszynie w kwocie 198.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)(Zarządzenie Nr 0050.720.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości i przyznano dotację Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynentów "Familia" w kwocie 55.000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) (Zarządzenie Nr 0050.721.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym i przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w kwocie 140.000.00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) (Zarządzenie Nr 0050.722.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działań związanych ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych i przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)(Zarządzenie Nr 0050.723.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  9. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży i przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w kwocie 100.000.00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) (Zarządzenie Nr 0050.726.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku),
  10. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022- wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia i przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w kwocie 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (Zarządzenie Nr 0050.727.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku),
  11. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i przyznano dotację oferentom ogólną kwotę 40.000.00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) (Zarządzenie Nr 0050.728.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku),
  12. kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego i przyznano dotacje oferentom, których wykaz i wysokość dotacji na ogólną kwotę 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (Zarządzenie Nr 0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku),
  13. kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.19.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku),
  14. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.20.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku),
  15. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek (Zarządzenie Nr 0050.21.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwal Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXXV sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 30 grudnia 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.724.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu grudniu 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/221/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  2. uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu styczniu 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
  2. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021-2022" w 2022 roku,
  3. uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
  4. uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie,
  5. uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/436/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca Cieszyn.

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Wyznaczono na rok 2022 podmioty, na rzecz których skazani skierowani przez Zakład Karny w Cieszynie, mogą wykonywać prace na cele społeczne (Zarządzenie Nr 0050.703.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku).
 2. Ustalono zasady dokumentowania i ustalania prewspółczynnika i współczynnika struktury wykorzystywanych do właściwego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (Zarządzenie Nr 0050.710.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.713.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku).
 4. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016r., w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Konsultacje maja zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 30 grudnia 2021 r., a termin zakończenia na dzień 13 stycznia 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.715.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku),
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021 - 2022" w 2022 roku. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 stycznia 2022 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2022 r (Zarządzenie Nr 0050.12.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku),
  3. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2022. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 stycznia 2022 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.15.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku).
  4. zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Wyznaczono 11 stycznia 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 24 stycznia 2022 r. jako dzień ich zakończenia (Zarządzenie Nr 0050.17.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku),
  5. zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2022 r., a termin zakończenia na dzień 26 stycznia 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.24.2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku).
 5. Wprowadzono, w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców Cieszyna poprzez funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę pitną w warunkach specjalnych na terenie gminy Cieszyn, "Dokumentację planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta Cieszyna" (Zarządzenie Nr 0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku).
 6. Zarządzono wykonanie wniosków pokontrolnych wydanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 grudnia 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.7.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku).
 7. Powołano Zespół ds. weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów i przeprowadzenia wyborów członków Cieszyńskiej Rady Seniorów (Zarządzenie Nr 0050.8.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku).
 8. Powołano Cieszyńską Radę Edukacyjną (Zarządzenie Nr 0050.10.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku).
 9. Ogłoszono termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Cieszyn w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zatwierdzono wzory: wniosku w sprawie udzielenia dotacji, sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji oraz umowy o udzielenie dotacji. (Zarządzenie Nr 0050.14.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku).
 10. Zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe zrealizowanej inicjatywy lokalnej w ramach zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej". Ustalono wyliczoną kwotę 5 522,54 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 54/100) wynikającą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego jako uzupełnienie wymaganego udziału finansowego Inicjatorów (0050.23.2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, dnia 19 stycznia 2022 roku

Załączniki

Powiadom znajomego