W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.701.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.701.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 1372 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 7625 z późn. zm.).

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/5 obr. 25 o pow. 0,0617 ha zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00062616/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 65 000,00 zł. Sprzedaż działki 10/5 obr. 25 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane).

§ 3

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/5 obr. 25 o pow. 0,0617 ha zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00062616/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie (wg stanu na dzień 20.12.2021 r. w księdze wieczystej jako właściciel widnieje jeszcze Skarb Państwa oraz wzmianka z wniosku Gminy Cieszyn dot. odłączenia części lub całości nieruchomości i założenia dla niej nowej KW oraz ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy Cieszyn - DZ.KW./BB1C/13561/21/1).

Działka ma wydłużony kształt przypominający prostokąt i w miarę płaskie ukształtowanie terenu o niewielkim nachyleniu w kierunku północno-wschodnim. Grunt jest częściowo przygrodzony, ma utwardzoną nawierzchnię i jest zagospodarowany pod miejsca postojowe i częściowo użytkowany jako wjazd i wewnętrzna droga dojazdowa do przyległego zakładu produkcyjnego. Teren ten ma dostęp do drogi publicznej ul. Frysztackiej. Uzbrojenie: przez grunt przebiega ciepłociąg, wodociąg oraz kanalizacja - w bezpośrednim sąsiedztwie występują pozostałe sieci pełnego uzbrojenia technicznego. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, usługowej, mieszkaniowej oraz tereny zieleni.

Nieruchomość położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość położona jest w terenach komunikacji jako podstawowy układ drogowy.

Nieruchomość nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność na rzecz Energetyki Cieszyńskiej polegająca na możliwości korzystania z nieruchomości tj. mi.in. działki nr 10/5 poprzez posadowienie na tychże nieruchomościach sieci ciepłowniczych.

Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za sieci i zbiorniki przebiegające przez działkę nr 10/5 obr. 25 nie ujawnione w chwili zbycia na istniejących mapach geodezyjnych.

Pole powierzchni działki ewidencyjnej nr 10/5 nie spełnia pod względem dokładności obowiązujących obecnie standardów technicznych. W związku z tym, w protokole z przetargu i notarialnej umowie sprzedaży nieruchomości znajdzie się zapis, iż strona Zbywająca i Nabywająca wzajemnie zrzekają się ewentualnych roszczeń, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ponownego obliczenia pola powierzchni nieruchomości. Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65 000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1200.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 7 000,00 zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej - dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 232 lub 33 4794 237.

Cieszyn, dnia 20 grudnia 2021 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Szczegóły dot. wyniku ustnego przetargu nieograniczonego znajdują się w artykule pod nazwą Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie (dot. nieruchomości gruntowa położona w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej) - artykuł będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie do dnia 16 lutego 2022 roku włącznie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane