W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 28 czerwca 2018 roku

Cieszyn, dnia 20 czerwca 2018 roku

OR-I.0004.7.2018


Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Miasta Cieszyna stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/476/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj Śl., poz. 3617) przedkładam propozycje tematyki sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 28 czerwca 2018 roku:

1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2017 rok,
2) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna,
3) informacja na temat planów związanych z Rewitalizacją Rynku,
4) informacja na temat wyników finansowych realizowanych przez Miasto zadań z zakresu kultury fizycznej po likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie. Analiza porównawcza po zakończeniu roku 2017,
5) przedstawienie wniosków z realizacji Programu Wspierania Rozwoju Sportu na lata 2014-2020,
6) informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz propozycji kulturalnych i sportowych dla mieszkańców i turystów,
7) uchwała w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru obejmującego wschodnią cześć terenów położonych pomiędzy ul. Gen. J. Hallera a terenami kolei,
9) uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/427/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z dworca zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Hajduka,
10) uchwała w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn,
11) uchwała w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejski w Cieszynie,
12) uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat,
13) uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych,

14) uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
15) uchwała w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (przebudowa ul. Zamkowej, Górny Rynek, Wyższa Brama),
16) Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/478/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – etap II”,
17) uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna,
18) uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2018 roku,
19) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku,
20) uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok,
21) uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018-2028,
22) sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2018 roku do dnia 15 czerwca 2018 roku.


Jednocześnie informuję, że nie kieruję pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w miesiącu czerwcu 2018 roku projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród ze względu na zmianę stanu prawnego i konieczność przeprowadzenia analizy ewentualnego wpływu nowego Rozporządzenia na treść regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Załączniki

Powiadom znajomego