W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

27_rekomendacje do Planu działalnia w ramach realizacji przyjętej przez miasto Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2022

BRM.0033/W/27/2020

Cieszyn 2020-07-06

 
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
 
Pani
 
Gabriela Staszkiewicz

REKOMENDACJE
Cieszyńskiej Rady Seniorów

do Planu działania w ramach realizacji przyjętej przez miasto Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2022.

Zgodnie z Rozdziałem 7 Polityki Senioralnej, określającym sposób realizacji programu, Burmistrz do 31 sierpnia sporządza plan działania na kolejny rok kalendarzowy. Cieszyńska Rada Seniorów po dokonaniu analizy potrzeb rekomenduje Burmistrzowi Miasta ujęcie w planie działania na rok 2020 następujących zadań:

1. Opracowanie i wdrożenie programu zdrowotnego adresowanego do osób starszych, ukierunkowanego na rehabilitację medyczną, zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, poprawę sprawności ruchowej osób starszych. Potrzeba realizacji takiego programu wyraża się w pozytywnych opiniach Agencji Ochrony Technologii Medycznych, a programy tego typu realizowane są już w wielu gminach woj. śląskiego. Generalnie Rada dostrzega potrzebę znacznego zwiększenia środków budżetowych na programy zdrowotne, w tym na te, w których grupa docelową stanowić będą osoby starsze. Dodatkowym argumentem przemawiającym za realizacją tego typu programu zdrowotnego jest możliwość otrzymania na jego realizację, jako świadczenia gwarantowanego, 40% dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodać należy, iż zadanie związane z tworzeniem programów zdrowotnych wynika wprost z przyjętej Polityki Senioralnej (Rozdział 3.1, Działanie 7)

2. Przystąpienie do realizacji rządowego Programu Opieka 75+edycja 2021, co pozwoli na uzyskanie finansowego wsparcia do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat więcej. Realizacja programu zdecydowanie poprawi dostępność osób w wieku podeszłym do usług opiekuńczych.

3. Stworzenie systemu dowozu osób starszych (przynajmniej) do poradni lekarskich lub programu przewozu osób starszych - jest rozwiązaniem bardzo pożądanym, zwłaszcza przez grupę seniorów zależnych. Jest również działaniem wpisanym w program Polityki senioralnej na lata 2018- 2022 (Rozdział 3.1, Działanie 8). W wielu miastach problem ten rozwiązano tworząc specjalne programy np. Bezpłatne taksówki dla seniorów lub uruchamiając bus do przewozu seniorów.

4. Opracowanie i wydanie kompendium informacji przydatnych cieszyńskim seniorom (Informator Seniora, Przewodnik Seniora).Wydanie winno zawierać kompleksową i wieloaspektową informację, która ułatwi osobom starszym codzienne funkcjonowanie a także wskaże gdzie szukać wsparcia i pomocy gdy pojawią się problemy. Cieszyńska Rada Seniorów w porozumieniu z Uniwersytetem III Wieku zamierza wystąpić o dofinansowanie wydawnictwa, w trybie małego grantu, ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

5. Przystąpienie do realizacji działania "Tworzenie domów dziennej opieki senioralnej" (Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 Rozdział 3.1, Działanie 1). Opieka nad osobami starszymi w Dziennym Domu Opieki to dobre wyjście dla rodzin, które opiekują się krewnymi w podeszłym wieku oraz dla samotnych seniorów, jeśli nie wymagają oni pobytu w całodobowej placówce, ale nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami. Rada Seniorów za zasadne uznaje podjęcie działania w kierunku utworzenia przynajmniej jednego domu dziennej opieki senioralnej, chociaż z zapisów przyjętej przez miasto Polityki Senioralnej wynika, że do 2022 mogłoby powstać ich kilka. Jednocześnie Rada opowiada się za wsparciem istniejących Dziennych Ośrodków Opieki realizujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi w wieku 60+

6. Wspieranie działalności klubów seniora - wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe (mini-granty). Wspieranie działalności klubów seniora jest dla miasta rozwiązaniem bardziej korzystnym niż ich organizacja i prowadzenie.

7. Budowanie oparcia środowiskowego poprzez:

  • opracowanie i wdrożenie programu pomocy sąsiedzkiej (przykładem: Lokalny Program Osłonowy Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym - "Pomoc Sąsiedzka w Gminie Przemyśl", Sopocki model wolontariatu sąsiedzkiego)
  • praktykowanie "opieki wytchnieniowej", jako działania wspierającego rodziny sprawujące opiekę nad osobami w wieku senioralnym
  • organizacja wolontariatu osób starszych mająca na celu włączenie potencjału osób starszych w obszar działalności społecznej

8. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych poprzez sukcesywną likwidację barier architektonicznych, poprawę dostępności do infrastruktury sanitarnej, budowę systemu ławek.

9. Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych jako miejsca koordynowania nowych form pomocy dedykowanych osobom starszym (bank czasu, wolontariat senioralny, telefon życzliwości), miejsca kontaktowego CRS z osobami starszymi, punktu informacyjnego - na temat instytucji wsparcia, zbieranie i przekazywanie aktualnych informacji w zakresie usług skierowanych do senior oferowanych przez instytucje, firmy i organizacje pozarządowe, klubu seniora telefonu życzliwości).

10. Stworzenie i wdrożenie mechanizmu realizacji mini-grantów, z których finansowane będą wydarzenia / mikro-projekty społeczne adresowane do osób starszych.

 
PRZEWODNICZĄCY
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Cieszyn, 17 lipca 2020 roku

 
Szanowna Pani
 
Janina Cichomska
 
Cieszyńska Rada Seniorów

OPSN.0033.10.2020

W odpowiedzi na wniosek Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 06 lipca 2020 roku, znak: BRM.033/W/27/2020, uprzejmie informuję, iż zaproponowane rekomendacje do Planu działania na rok 2021 Polityki Senioralnej zostały poddane analizie i podjęto następujące decyzje:

Ad 1. Opracowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej adresowanego do osób starszych, ukierunkowanego na rehabilitację medyczną, zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, poprawę sprawności ruchowej osób starszych.

Informacja o rekomendacji programu polityki zdrowotnej została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który jest odpowiedzialny za projekty zdrowotne w celu analizy i zasadności podjęcia działań w kierunku utworzenia proponowanego programu polityki zdrowotnej. Propozycja nie została wpisana do Planu na rok 2021.

Obecnie programem polityki zdrowotnej wpisanym do Planu na rok 2021, jest kontynuacja programu profilaktyki grypy sezonowej w formie szczepień dla populacji osób 65+, która jest pozytywnie rekomendowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Ad 2. Przystąpienie do realizacji rządowego Programu Opieka 75+ edycja 2021.

Program został wpisany do Planu na rok 2021. Obecnie Program jest już realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Ad 3. Stworzenie systemu dowozu osób starszych do poradni lekarskich lub programu przewozu osób starszych.

Gmina Cieszyn przystąpi do starań pozyskania funduszy z środków zewnętrznych na ww. program. Propozycja nie została wpisana do Planu na rok 2021.

Ad 4. Opracowanie i wydanie kompendium informacji przydatnych cieszyńskim seniorom.

Propozycja została wpisana do Planu na rok 2021.

Ad 5. Przystąpienie do realizacji działania "Tworzenie domów dziennej opieki senioralnej".

W porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie podjęto decyzję o wpisaniu do Planu na rok 2021 działań w kierunku utworzenia "Klubu Senior +" lub placówki dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku.

Ad 6 i 10. Wspieranie działalności klubów seniora oraz stworzenie i wdrożenie mechanizmu mini - grantów.

Działanie wpisano do Planu na rok 2021 w zakresie obszaru edukacji seniorów przez udział tych organizacji w ogłaszanych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn. Wsparcie merytoryczne będzie zapewnione przez wydziały ogłaszające konkursy.

Ad 7. Budowanie oparcia środowiskowego.

  • Program "Opieka Wytchnieniowa" został wpisany do Planu na rok 2021. Obecnie Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.
  • Organizacja wolontariatu osób starszych mająca na celu włączenie potencjału osób starszych w obszar działalności społecznej. Propozycja została wpisana do Planu na rok 2021 jako Kontynuacja programu wolontariackiego pod nazwą "Niosę uśmiech", koordynowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Opracowanie i wdrożenie programu pomocy sąsiedzkiej. Rekomendacja została przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu analizy i zasadności podjęcia działań w tym zakresie. Propozycja nie została wpisana do Planu na rok 2021.

Ad 8. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych po przez sukcesywną likwidację barier architektonicznych, poprawę dostępności do infrastruktury sanitarnej, budowę systemu ławek.

Działanie będzie uwzględniane w Planie na 2021 rok zarówno w planowanych nowo powstających inwestycjach, jaki i bieżących remontach. Prace w tym zakresie prowadzone są przez Komisję do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych, pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób starszych i ze szczególnymi potrzebami oraz wprowadzania dobrych praktyk uniwersalnego projektowania.

Ad 9. Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Propozycja została wpisana do Planu działania na rok 2021 jako podjęcie kolejnych kroków zmierzających do powołania Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z planowanym powołaniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. W przyszłości takie organizacje mogłoby się wzajemnie uzupełniać oraz wspierać i prowadzić różnego rodzaju inicjatywy takie jak: przekazywanie informacji skierowanych do seniorów oraz koordynowanie nowych form pomocy dedykowanym osobom starszym i ze szczególnymi potrzebami oraz być kolejnym miejscem do kontaktu z Cieszyńską Radą Seniorów.

 
Z poważaniem
 
 
 
I Zastępca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Załączniki

rekomendacje pdf, 981 kB
odpowiedź pdf, 1005 kB

Powiadom znajomego