W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Dodatek Mieszkaniowy

Wersja strony w formacie XML

KRYTERIA OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO
 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych zamieszkującym w tym lokalach, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, a także osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych. Dodatek mogą ponadto otrzymywać inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem, jak również zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym.

3. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:    
- domu pomocy społecznej,    
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
- schronisku dla nieletnich,     
- zakładzie poprawczym,       
- zakładzie karnym,    
- szkole, w tym szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

Osób tych nie wlicza się do członków gospodarstwa domowego.

4. Dodatek mieszkaniowy może być przyznany pod warunkiem, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, liczony w ciągu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej w gospodarstwie jednoosobowym (tj. kwoty 2 066,99 zł) i 30% w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1 550,24 zł).

5. W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

6. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny.

 

7. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy zamieszkiwany lokal musi także spełniać określoną w ustawie tzw. normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która w zależności od liczby członków gospodarstwa wynosi:

· 35 m2 - dla 1 osoby

· 40 m2 - dla 2 osób

· 45 m2 - dla 3 osób

· 55 m2 - dla 4 osób

· 65 m2 - dla 5 osób

· 70 m2 - dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2.

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż:

• 30% albo

• 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

 

Powierzchnia normatywna w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego Powierzchnia użytkowa nie przekraczająca powierzchni normatywnej o więcej niż:
30,00% 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu
1 osoba – 35 m2 45,50 m2 52,50 m2
2 osoby – 40 m2 52,00 m2 60,00 m2
3 osoby – 45 m2 58,50 m2 67,50 m2
4 osoby – 55 m2 71,50 m2 82,50 m2
5 osób – 65 m2 84,50 m2 97,50 m2
6 osób – 70 m2 91,50 m2 105,00 m2
7 osób – 75 m2 97,50 m2 112,50 m2
8 osób – 80 m2 104,00 m2 120,00 m2
9 osób – 85 m2 110,50 m2 127,50 m2
10 osób – 90 m2 117,50 m2 135,00 m2


8. Jeżeli faktyczna użytkowa powierzchnia lokalu jest większa niż powierzchnia normatywna, wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wydatki te oblicza się dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany
w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię.

Jeżeli natomiast faktyczna powierzchnia lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej, wysokość dodatku nie może przekroczyć 70% faktycznych wydatków.

 
9. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Nie przyznaje się dodatku, jeżeli jego wyliczona kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.


10. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

 
11. Organ przyznający dodatek ma możliwość przeprowadzenia specyficznego wywiadu środowiskowego w celu stwierdzenia czy dochody wskazane w złożonej deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i w jego trakcie ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną i rodzinną ubiegającego się o dodatek. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

• ruchomości i nieruchomości,

• zasobów pieniężnych.

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że:

• występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji
a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać opłaty związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe

lub

• faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

12. Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.


13. Zarządca domu lub osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić organ przyznający dodatek mieszkaniowy
o wystąpieniu zaległości, obejmujących pełne 2 miesiące.WYMAGANE DOKUMENTY:

Podstawowe dokumenty:


1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

2. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:


1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu, wyrok sądowy potwierdzający uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego)

2. Wyliczenie czynszowe zarządcy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

3. Dokumenty poświadczające dochody z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.


Godziny przyjmowania stron w sprawie:


Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:00 – 15:30

Osoby do kontaktu:
Referat do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych, biuro nr 3

Aleksandra Gandzel, Joanna Skiba

Tel. 33 479 49 12

Tel. 33 479 49 13PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z póżn. zm.),      


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane