W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

GKK.6830.2.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie czynności ustalania przebiegu granic oraz dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej, pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Straconka, gmina Bielsko-Biała
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GKK.6830.2.2021
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia Poniżej 10 000 zł brutto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2022 roku.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie czynności ustalania przebiegu granic oraz dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej, pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Straconka, gmina Bielsko-Biała.

1. Zamawiająca:

Gmina Cieszyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna, w której imieniu postępowanie prowadzi: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: GKK.6830.2.2021.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie czynności ustalania przebiegu granic o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1990 z późn. zm.) (Pgik) i w rozdziale 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453) oraz dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej, o której mowa w rozdziale 4 rozporządzenia, pomiędzy nieruchomością położoną w obrębie 19 Straconka, gmina Bielsko-Biała oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 585 a nieruchomościami przyległymi oznaczonymi jaki działki ewidencyjne nr 2490, 586, 518/11 i 518/10.

Czynności ustalania przebiegu granic na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 4 Pgik wykonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe o których mowa w art. 43 pkt 2 Pgik.

3. Termin realizacji zamówienia:

4 miesiące od daty podpisania umowy.

4. Sposób i termin przedłożenia oferty:

Ofertę należy złożyć (np. osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: "Oferta na wykonanie czynności ustalania przebiegu granic oraz dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej nieruchomości położonych w obrębie Straconka, gmina Bielsko-Biała", lub na adres e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 roku, do godziny 15:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, parter). Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

5. Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie i wybór oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającej bez udziału Oferentów.

Jedynym kryterium oceny oferty będzie jej cena.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Oferentów z Zamawiającą:

Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji dotyczących zakresu zamówienia oraz sposobu przygotowania i złożenia ofert jest: Anna Jaworska - st. Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, tel. 33 479 43 26.

7. Pozostałe informacje:

Ze względu na to, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy dotyczące w szczególności protestów i odwołań.

Zamawiająca zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z przedstawionej ofert i odstąpienie od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

8. Załączniki:

  • Kopia mapy ewidencyjnej,
  • Formularz oferty.

9. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne/Klauzula informacyjna (RODO).

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
mgr inż. Andrzej Kiliś
 
Naczelnik Wydziału Geodezji,
 
Kartografii i Katastru
 
Nieruchomości

Załączniki

Powiadom znajomego