W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

OR-III.2601.19.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie usługi w zakresie dostępu światłowodowego do sieci INTERNET dla Urzędu Miasta Cieszyna z wykorzystaniem protokołu BGP (wsparcie dla IPv4 oraz IPv6) za pomocą dwóch niezależnych łączy (głównego i zapasowego) doprowadzonych do lokalizacji Zamawiającego: 43-400 Cieszyn, Rynek 1
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy OR-III.2601.19.2021
Zamawiający Urząd Miejski w Cieszynie
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W siedzibie Zamawiającego: Cieszyn, Rynek 1, biuro podawcze na parterze lub faksem na numer 33-4794 303 lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl

Nr zamówienia: OR-III.2601.19.2021

Cieszyn, dnia 22 czerwca 2021 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym w sprawie: zamówienia świadczenia usługi w zakresie dostępu światłowodowego do sieci INTERNET dla Urzędu Miasta Cieszyna z wykorzystaniem protokołu BGP (wsparcie dla IPv4 oraz IPv6) za pomocą dwóch niezależnych łączy (głównego i zapasowego) doprowadzonych do lokalizacji Zamawiającego: 43-400 Cieszyn, Rynek 1.

1. Opis przedmiotu zamówienia 1:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dostępu do sieci INTERNET dla Urzędu Miasta Cieszyna z wykorzystaniem protokołu BGP (wsparcie dla IPv4 oraz IPv6) za pomocą dwóch niezależnych łączy (głównego i zapasowego) doprowadzonych do lokalizacji Zamawiającego: 43-400 Cieszyn, Rynek 1,
 2. Wykonawca zapewni doprowadzenie oraz instalację i uruchomienie łączy dostępowych w punkcie wskazanym przez Zamawiającego na terenie budynku w Cieszynie, przy ulicy Rynek 1.
 3. Zamawiający wymaga aby łącza zostały zrealizowane drogą kablową z pominięciem możliwości świadczenia usług za pomocą technologii alternatywnych tj. np. drogą radiową.
 4. Ze względów bezpieczeństwa trasa łącza głównego i zapasowego poza budynkiem Zamawiającego nie mogą się pokrywać.
 5. Zamawiający wymaga aby dla każdego z łączy przedstawiono ofertę w trzech wariantach przepustowości: 500Mbps/500Mbps, 800Mbps/800Mbps, 1Gbps/1Gbps.
 6. W sytuacji gdy Zamawiający wybierze wariant o mniejszej przepustowości, Wykonawca musi być przygotowany na okresowe zwiększenie przepustowości do zaoferowanych wariantów prędkości w terminie nie dłuższym niż 24 h od wezwania wystosowanego przez Zamawiającego.
 7. W sytuacji gdyby Zamawiający zamówił zwiększenie przepustowości, wymaga on aby taryfikacja za zwiększoną przepustowość łączy wyliczona była z dokładnością do 1 dnia dokładnie za okres w jakim łącze działało ze zwiększoną przepustowością.
 8. Razem z łączami Wykonawca zapewni pulę 256 adresów IP dla oferowanej usługi.
 9. Ceny za zaproponowane przez Wykonawcę warianty łączy muszą zawierać w sobie opłaty za w/w liczbę adresów IP.
 10. Opłaty za świadczenie usług stałego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet realizowane będą w miesięcznych równych ratach, płatnych miesięcznie z góry. Opłaty te muszą uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, związane z uruchomieniem i świadczeniem przedmiotu zamówienia.
 11. Wszelkie prace instalacyjne muszą zostać przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym i za jego zgodą.
 12. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem stanu pierwotnego w budynku Zamawiającego stanowią koszty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 13. Wykonawca w ramach gwarancji poziomu oferowanej usługi zapewni:
  1. w przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług czas reakcji nie dłuższy niż 1h.
  2. gwarantowany czas usunięcia awarii (usterek technicznych) będących po stronie infrastruktury Wykonawcy nie dłuższy niż 8 h.
  3. w przypadku przerwy w świadczeniu usługi spowodowanej awarią Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 8 godziny od momentu zgłoszenia. Naliczanie czasu usunięcia usterki rozpoczyna się od godziny przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia.
  4. jeśli awaria nie zostanie usunięta we wskazanym terminie, za każdy dzień przerwy w świadczeniu którejkolwiek z usług Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1/15 opłaty miesięcznej za ostatni okres rozliczeniowy dla każdej usługi.
 14. Podstawowe warunki umowy:
  1. Przelew środków będzie dokonany na konto bankowe wskazane w umowie, które jednocześnie jest zgłoszone i ujęte w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru czyli na tak zwanej "białej liście" lub na jakiejkolwiek inne kontro zgłoszone i wykazane w "białej liście" pod rygorem odmowy zapłaty.
  2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność z tytułu umowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
  3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego oraz do przesłania faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: urzad@um.cieszyn.pl.
  4. Rozwiązanie umowy może nastąpić:
   1. po pisemnym wypowiedzeniu z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia;
   2. za porozumieniem stron w ustalonym terminie.
  5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczególności informacje o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępniania informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Kod i nazwa CPV: 72400000-4

2. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu 2 3:

Zapewnienie dwóch niezależnych łączy światłowodowych (głównego i zapasowego) o niepokrywających się trasach, zarówno w granicach miasta Cieszyna, jak i magistrali głównej doprowadzającej światłowód do granic miasta.

4. Opis sposobu dokonania ich spełniania 2:

Przedstawienie trasy światłowodu spełniające wymagania przedstawione w punkcie 3 (w wersji opisowej lub graficznej).

5. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych 4:

 1. warunek określony w punkcie 3: ocena TAK lub NIE, przy czym nie spełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem ofert w całości,
 2. ocenie podlega wartość oferty, jako suma miesięcznych abonamentów obu przyłączy (głównego i rezerwowego).

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryteriów oceny ofert:

Nie dotyczy.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w następujących warunkach:

 1. Nie spełnianie warunku przepustowości określonej w umowie.
 2. Brak możliwości skorzystania z protokołu BGP.
 3. Brak dostępu do określonej w opisie zamówienia ilości adresów IP.
 4. Nie wypełnianie gwarancji na poziomie określonym w punkcje 1.13.

8. Ofertę należy złożyć:

 1. w siedzibie Zamawiającego: Cieszyn, Rynek 1, biuro podawcze na parterze lub
 2. faksem na numer 33-4794 303 lub
 3. pocztą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl

9. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2021 roku do godziny 10:00.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan/Pani Zbigniew Huczała, tel.: 33-4794 206
Pan/Pani Mirosław Paszek, tel.: 33-4794 215

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne/Klauzula informacyjna (RODO).

W załączeniu:

- wzór formularza oferty

1 opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności,

2 nieobowiązkowe

3 warunki udziału w postępowaniu winny być związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne,

4 kryteria oceny ofert: cena lub cena i inne kryteria.

 
NACZELNIK
 
Wydziału Organizacyjnego
 
 
 
Grażyna Gągolska

Załączniki

Powiadom znajomego