W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

FN. III. 271.2.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na świadczenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Cieszyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy wykazanych w załączniku nr 1 do Zaproszenia w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy FN. III. 271.2.2020
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert na adres: Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1 - Biuro Podawcze lub poczta elektroniczną: umcieszyn@finn.pl
rozstrzygnięcie

Informujmy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego poprzez zaproszenie do składania ofert  w sprawie:
zamówienia publicznego na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę , którą złożył ING Bank  Śląski 

Nr zamówienia: FN.III.271.2.2020

Cieszyn, 24 września 2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty w przeprowadza nym rozeznaniu cenowym w sprawie:

na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2023 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia1:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Cieszyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy wykazanych w załączniku nr 1 do Zaproszenia w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2.1 Kompleksowa obsługa banku obejmuje:

 1. otwarcie i prowadzenie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych), w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, rachunków pomocniczych z udostępnieniem płatności masowych,
 2. możliwość otwierania rachunków walutowych,
 3. obsługę operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
 4. realizacja zleceń płatniczych krajowych i za granicę oraz zleceń płatniczych w obrocie dewizowym,
 5. przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki w formie oferowanej przez bank,
 6. przyjmowanie wpłat zamkniętych,
 7. dokonywanie wypłat gotówkowych z prowadzonych rachunków w formie oferowanej przez bank,
 8. dokonywanie wypłat zamkniętych z prowadzonych rachunków,
 9. zapewnienie usługi inkasa samochodowego związanego z ochroną oraz transportem wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej,
 10. generowanie z systemu bankowości internetowej wyciągów bankowych,
 11. generowanie z systemu bankowości internetowej wyciągów bankowych z kont kredytów i lokat,
 12. zapewnienie dostępu w systemie bankowości internetowej do harmonogramu spłat kredytu,
 13. uzyskiwanie potwierdzenia sald,
 14. wydawanie i obsługa kart płatniczych,
 15. obsługa kart przedpłaconych,
 16. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego,
 17. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych przesyłanych w formie elektronicznej i papierowo,
 18. realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz dostępność do zleceń w systemie SORBNET,
 19. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
 20. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu w określonym dniu kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
 21. prowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych - SIMP - oraz zapewnieniu współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego,
 22. możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Cieszyn, na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Cieszyn. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 2.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0.
 23. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
 24. zapewnienie obsługi przyjmowania płatności przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych (np.: kart płatniczych) z wykorzystaniem terminali,
 25. zapewnienie udostępniania i użytkowania terminali,
 26. generowanie JPK - jednolitego pliku kontrolnego z rachunków prowadzonych dla Gminy i jednostek organizacyjnych w celu przekazania, na żądanie, organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach.
 27. dostosowanie systemu bankowego do potrzeb Zamawiającej celem zachowania pełnej funkcjonalności i sprawności technicznej zapewniającej ciągłość pracy i pełną funkcjonalność na dzień 1 stycznia 2021 roku.

2.2 Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym, a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz obsługi systemu bankowości elektronicznej.

 1. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby do współpracy z Zamawiającym, których zadaniem będzie, między innymi, udzielanie porad, konsultacji, pomoc przy rozwiązywaniu powstałych problemów.
 2. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.
 3. Bank zobowiązany jest zapewnić użytkownikom funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników.
 4. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów bankowych będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

2.3 Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

 1. Wykonawca zapewnił, przez cały okres trwania umowy, pełną dostępność do oferowanych usług,
 2. Wykonawca nie pobierał prowizji ani opłat:
  1. za wydawanie opinii, oświadczeń, zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
  2. za generowanie z systemu bankowości internetowej wyciągów bankowych,
  3. za generowanie z systemu bankowości internetowej wyciągów bankowych z kont kredytów i lokat,
  4. za zapewnienie dostępu w systemie bankowości internetowej do harmonogramu spłat kredytu,
  5. za uzyskiwanie potwierdzenia sald,
  6. za potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych przesyłanych w formie elektronicznej i papierowo,
  7. za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu w określonym dniu kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
  8. za generowanie JPK - jednolitego pliku kontrolnego z rachunków prowadzonych dla Gminy i jednostek organizacyjnych w celu przekazania, na żądanie, organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach,
  9. za dostosowanie systemu bankowego do potrzeb Zamawiającego w celu zachowania sprawności i pełnej funkcjonalności systemu na dzień 1 stycznia 2021 roku.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym w granicach zawartej umowy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Cieszyn i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną Gminy. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
 7. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 8. Opłata za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierana będzie przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego, w przypadku braku środków na rachunku bank niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem o jej wysokości, a dana jednostka niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków niezbędną kwotą środków.
 9. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

Kod i nazwa CPV:

66110000 - 4 Usługi bankowe
66113000 - 5 Usługi udzie lania kredytu

2. Termin realizacji zamówienia:

okres od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2023 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu2 3:

Nie dotyczy

4. Opis sposobu dokonania ich spełniania2:

Nie dotyczy

5. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych 4

 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane w tabeli pozycje :
usługa Cena/ Koszt za cały okres obowiązywania umowy
kompleksowa obsługa rachunków bankowych i operacji finansowych  
koszt uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym
kwota 2 000 000 zł
założenia: uruchamiany 4 razy w roku na okres 10 dni, liczony według
oferowanego oprocentowania i prowizji na dzień 1 października 2020 roku
 
składowe ceny za uruchomienie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym:
 1. Prowizja
 2. Oprocentowania Marża
 3. WIBOR /WIBID
 

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa oferowana cena netto.

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryteriów oceny ofert:

najniższa cena 100 punktów

7. Zamawiający

dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w następujących warunkach:

nie dotyczy, nie dołączamy wzoru umowy

8. Ofertę należy złożyć:

 1. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Cieszynie Biuro Podawcze ul. Rynek1 43 400 Cieszyn lub
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1, 43 400 Cieszyn lub
 3. ) pocztą elektroniczną na adres: umcieszyn@finn.pl

Komunikowanie w zakresie pytań dotyczących Zaproszenia do składania ofert należy składać drogą elektroniczną na adres e mail: umcieszyn@finn.pl lub telefonicznie nr tel: 33 479 42 80.

9. Termin złożenia oferty: do dnia 16 października 2020 roku do godziny 14.30

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan/Pani
imię i nazwisko: Ruta Kaczmarczyk 
stanowisko: Naczelnik Wydziału Finansowego
tel. 33 479 42 80

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne/ Klauzula informacyjna (RODO).

W załączeniu:

- wzór formularza oferty

1 opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności,

2 nieobowiązkowe

3 warunki udziału w postępowaniu winny być związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne,

4 kryteria oceny ofert: cena lub cena i inne kryteria.

Cieszyn, 24 września 2020 roku

Załączniki

Powiadom znajomego