W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Inspektor ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Magdalena Ostrowska, Jastrzębie-Zdrój
Uzasadnienie wyboru Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku. Pani Magdalena Ostrowska posiada doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia spraw egzekucyjnych, w tym wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii komorniczej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urna znajdująca się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie; ePUAP; SEKAP
Status rozstrzygnięte

Treść

Cieszyn, dnia 10 maja 2021 r.

OR-I.2110.6.2021

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych
w Wydziale Finansowym
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie - co najmniej średnie,
 6. staż pracy:
  • 5 letni staż pracy oraz średnie wykształcenie, lub
  • 3 letni staż pracy oraz wyższe wykształcenie.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach: administracja, prawo lub finanse,
 2. doświadczenie zawodowe: prowadzenie spraw w zakresie egzekucji należności publicznoprawnych, cywilnoprawnych,
 3. doświadczenie w pracy minimum 1 rok: w urzędzie administracji publicznej, w sądzie lub w kancelarii prawnej, lub w kancelarii komorniczej,
 4. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy: ustawa o finansach publicznych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym,
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 6. biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice itp., internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych windykowanych w drodze egzekucji administracyjnej, zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami, a w szczególności:
  1. wystawianie tytułów wykonawczych, wysyłanie do właściwego miejscowo organu egzekucyjnego i ich ewidencja,
  2. kontrola stanu windykowanych wierzytelności i przekazywanie bieżących informacji o zmianach do właściwego organu egzekucyjnego,
  3. monitorowanie przebiegu windykacji zgodnie z przyjętymi procedurami,
  4. przygotowywanie analizy pod kątem terminu przedawnienia należności podatkowych,
  5. prowadzenie właściwej dokumentacji w tym zakresie zgodnie ze stosowanym w Urzędzie wykazem akt,
  6. współdziałanie z Urzędami Skarbowymi, w zakresie prowadzonych windykacji.
 2. Sporządzanie wniosku do właściwego Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawie wpisu hipoteki do Ksiąg Wieczystych.
 3. Przygotowywanie kompletu dokumentacji do dalszej windykacji należności cywilnoprawnych w trybie egzekucji sądowej i przekazywanie jej na bieżąco właściwemu merytorycznie pracownikowi.
 4. Współpraca z Biurem Radców Prawnych Urzędu Miejskiego, z Kancelariami Komorniczymi, z Komornikami Urzędu Skarbowego oraz z Syndykami.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, w pomieszczeniu biurowym na parterze lub II piętrze,
 2. brak możliwości korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych,

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu kwietniu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym" umieścić w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 21.05.2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 21.05.2021 r. do godz. 14.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane