W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ochrona danych osobowych

XML

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane "rozporządzeniem 2016/679", "RODO" lub "GDPR". W związku z tym informuję Państwa o zasadach przetwarzania danych, na jakich się to odbywa w Straży Miejskiej w Cieszynie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Bolesława Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 49 71, e-mail: sekretariat@sm.cieszyn.pl; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Marek Legierski, Straż Miejska w Cieszynie, ul. Bolesława Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@sm.cieszyn.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą jakąś usługę na rzecz gminy Cieszyn. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody np. w celu oznakowania roweru. Oprócz realizacji ww. celów Straż Miejska jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w jednostce.

Na terenie budynku - Komendy Straży Miejskiej zainstalowany jest również monitoring wizyjny (kamery). Celami zainstalowanego monitoringu są: zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ww. obiektów, ochrona mienia, oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd na szkodę. Na terenie miasta funkcjonuje monitoring wizyjny Miasta Cieszyna. Punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą oraz podmiotów uprawnionych do dostępu do monitoringu miejskiego na podstawie przepisów prawa (organy ścigania oraz inne podmioty, które wykażą w tym interes prawny) jest: Straż Miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 1. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 3. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; w przypadku wspomnianego wyżej konkursu podstawą prawną będzie:
 4. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty administracji publicznej, w tym miejskie jednostki organizacyjne, jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy wymaga konsultacji z innym podmiotem lub do przekazania tych danych Straż Miejska zobowiązana jest przepisami prawa. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Straży. Do tych podmiotów zaliczają się firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania służącego do przetwarzania Państwa danych, z którego korzysta Straż. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu gminy jest art. 28 rozporządzenia 2016/679.

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz ustalany jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 3. innego szczególnego przepisu prawa, regulaminu.

Na podstawie rozporządzenie 2016/679 przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przenoszenia danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mogą Państwo zwrócić się do Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie, o realizację przysługujących Państwu praw. Podkreślić jednak należy, że ze względu np. na wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, jako administratorowi, niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest więc od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania. Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

W związku z realizowanymi zadaniami publicznymi przez Straż Miejską podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W innych przypadkach może być dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. oznakowania roweru, podpisania umowy ze Strażą, itp.

Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych możecie Państwo uzyskać na stronie bip.um.cieszyn.pl. w zakładce Straż Miejska w dziale "Ochrona danych osobowych".

  Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie
   
  Jacek Bąk

Linki:

 1. Ogólna klauzula informacyjna
 2. Zarządzenie Nr 6/2021 Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Cieszynie
 3. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać
odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego