W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała Nr III/7/2022

Uchwała Nr III/7/2022

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 

z dnia 17 listopada 2022 roku


w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2022-2025


Na podstawie § 3 ust. 16 Załącznika do Uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie oraz art.41 lit. i ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie 

postanawia:

§ 1

Przyjąć Regulamin pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2022-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2

Uchylić Uchwałę Nr II/6/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2019-2022.


                                                                                             Przewodniczący

                                                                                       Mariusz Andrukiewicz

 

 

Regulamin pracy

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie

Rozdział I

Postanowienia ogólne


1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Radzie – oznacza to Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie,
2) Programie – oznacza to Program współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego,
3) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, 
4) Uchwale – oznacza to Uchwałę Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia  25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie,
5) organizacji - oznacza to organizacje  pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) Burmistrzu- oznacza to Burmistrza Miasta Cieszyna.

Rozdział II

Cel i zadania Rady

§ 1

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Nr 0050.495.2022 Burmistrza z dnia 26 września 2022 roku, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna.

§ 2

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41 i . ust. 1 ustawy.

 § 3

1. Do zadań Rady należy w szczególności: 
1) zapewnienie udziału organizacji w procesie tworzenia dokumentów strategicznych oraz programów społecznych,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu,
3) udział w tworzeniu programu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Cieszyn,
4) opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5) opiniowanie dokumentów związanych ze sferą pożytku publicznego z formami współpracy finansowej i pozafinansowej, określonych w programach współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Cieszyn,
6) zapoznanie się treścią sprawozdań z realizacji programu współpracy oraz gminnych programów społecznych, 
7) wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w § 2,
8) wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz w/w podmiotów,
9) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym,
10) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,
11) doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 2,
12) inicjowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb społecznych w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego,
13) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
14) współpraca z innymi radami działalności pożytku publicznego: gminnymi,
powiatowymi, wojewódzkimi i radą działającą przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
15) uczestnictwo w ogólnopolskich, kierowanych do rad działalności pożytku
publicznego projektach,
16) inicjowanie i tworzenie nowych rozwiązań w sferze pożytku publicznego.

2. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu programu, strategii, sprawozdania lub innego wymagającego zaopiniowania dokumentu.
Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Rozdział III

Skład i kadencja Rady

§ 4

1. W skład Rady wchodzi czternastu członków w tym:
1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Cieszyna,
2) czterech przedstawicieli Burmistrza,
3) ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. Kadencja Rady trwa  trzy lata.

Rozdział IV

Tryb działania Rady
Prezydium Rady i jego zadania

§ 5

1.Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi Burmistrz.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Prezydium Rady w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz, przy zachowaniu reguły, że:
1) Przewodniczący wybierany jest spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
2) Zastępca Przewodniczącego wybierany jest spośród przedstawicieli Rady Miejskiej,
3) wyboru Sekretarza Rada dokonuje się spośród przedstawicieli Burmistrza. 
3. Z wyborów sporządza się protokół. 
4. Do odwołania członków Prezydium stosuje się ten sam tryb co do powołania, przy czym wniosek w sprawie odwołania wymaga poparcia ¼ Rady.
5. Do obowiązków Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego należy w szczególności:
1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2) ustalanie terminów i zwoływanie posiedzeń, 
3) ustalanie porządku obrad przy uwzględnieniu rodzaju spraw do rozpatrzenia,
4) prowadzenie posiedzeń Rady,
5) czuwanie nad terminowością i przebiegiem pracy Rady.
6. Do zadań Sekretarza należy:
1) zawiadamianie członków Rady o posiedzeniu Rady w trybie § 7 ust. 2, 3 i 4.
2) przygotowywanie i przekazywanie materiałów roboczych wszystkim członkom Rady,
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,
4) prowadzenie i przechowywanie dokumentów Rady oraz publikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
5) prowadzenie frekwencji członków Rady.

2. Zadania członków Rady

§ 6

1. Do zadań członków Rady należy:
1) uczestnictwo w posiedzeniach Rady,
2) udział w zespołach roboczych powoływanych przez Radę.

3. Posiedzenia Rady

§ 7

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca, z inicjatywy własnej, na wniosek Burmistrza, na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub na wniosek co najmniej trzech organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy.
2. O zwołaniu posiedzenia członków Rady zawiadamia Sekretarz, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Za prawidłowe uznaje się zawiadomienie dostarczone drogą elektroniczną, sms-em, lub telefonicznie. 
4. Zawiadomienie powinno zawierać informację o terminie i miejscu posiedzenia, porządek obrad wraz z materiałami roboczymi oraz informację o możliwości ich odbioru.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin określony w ust.2 może ulec skróceniu. 
6. Porządek obrad oraz zakres opracowań do opiniowanego lub omawianego tematu ustala Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego wraz z Sekretarzem.
7. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady mogą zapraszać na posiedzenia między innymi:
 1) przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji,
 2) ekspertów i doradców w poszczególnych dziedzinach działalności organizacji pozarządowych,
3) przedstawicieli odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach, Rada może odbywać posiedzenia, wyrażać opinie lub podejmować inne działania właściwe dla Rady, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
9. Zdalny tryb, o którym mowa w ust. 8, zarządza Burmistrz Miasta Cieszyna lub Przewodniczący Rady.

§ 8

1. Obrady Rady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa jej składu.
2. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 
3. Obsługę biurowo-kancelaryjną Rady zapewnia Urząd Miejski w Cieszynie. 
4. Na potrzeby stosowania instrukcji kancelaryjnej, obowiązującej w Urzędzie Miejskim, Rada przyjmuje skrót GRDPP oraz utworzony zostaje adres e-mail: grdpp@um.cieszyn.pl.

§ 9 

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w Urzędzie Miejskim w Cieszynie lub w innym miejscu zaproponowanym przez Przewodniczącego, o ile członkowie Rady w liczbie co najmniej trzech nie wyrażą sprzeciwu.


§ 10

1.Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje protokolant i prowadzący zebranie. 
2. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowań nad podjętymi uchwałami. 
3. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały. 
4. Protokoły posiedzeń, listy obecności i inna dokumentacja Rady przechowywana jest w  Urzędzie Miejskim w Cieszynie. 
5.Każdy z członków Rady ma zapewniony dostęp do dokumentów Rady 
w godzinach pracy Urzędu. 
6. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.

§ 11

1. Członkowie Rady są obowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Rady i zgłaszać powód swojej nieobecności przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady, na co najmniej trzech kolejnych posiedzeniach, jego członkostwo w Radzie ustaje.
3. W przypadku odwołania członka Rady lub ustania jego członkostwa, uzupełnienia składu Rady dokonuje Burmistrz.
4. Kadencja nowo powołanego członka Rady wygasa z kadencją całej Rady.


4. Sposób wyrażania decyzji przez Radę

§ 12

Rada podejmuje decyzje drogą konsensusu, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.


§ 13

1. Rada podejmuje decyzje w formie stanowisk, uchwał, wniosków i opinii zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
2. Dokumenty opracowane przez Radę podpisuje przewodniczący posiedzenia.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 przedkładane są Burmistrzowi i do wiadomości Rady Miejskiej w Cieszynie.
4. W razie niemożności osobistego udziału w posiedzeniu, członek Rady może wyrazić na piśmie swoją opinię w zakresie spraw wynikających z porządku obrad i materiałów roboczych, jakie otrzymał. 
5. Pisemna opinia nieobecnego członka Rady powinna być doręczona e-mailem na adres: grdpp@um.cieszyn.pl przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

5. Zespoły robocze

§ 14

1. Rada może tworzyć stałe i doraźne zespoły robocze.
2. Decyzję o powołaniu zespołu Rada podejmuje w formie uchwały, określając jednocześnie  skład zespołu, jego charakter, przedmiot działania oraz wyznaczając Przewodniczącego Zespołu.
3. W skład zespołów roboczych mogą wchodzić osoby spoza Rady, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, inne osoby posiadające merytoryczne przygotowanie i doświadczenie w przedmiocie działania zespołu, z zastrzeżeniem, że Przewodniczącym  zespołu może być wyłącznie członek Rady.
4. Zespoły podejmują decyzje w formie stanowisk i opinii, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków.


Rozdział V

Wynagrodzenie

§ 15

1. Za udział w posiedzeniach Rady, członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
2. Za udział w pracach zespołów roboczych, ich członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów. 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.Tag

Załączniki

Powiadom znajomego