W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

30_Stanowisko w sprawie tworzenia dziennych domów opieki senioralnej

Cieszyn 2020-09-21

BRM 0033/W/30/2020

Pani
Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyna

STANOWISKO
CIESZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW

w sprawie tworzenia dziennych domów opieki senioralnej

Cieszyńska Rada Seniorów, konsekwentnie rekomenduje przystąpienie do realizacji działania: Tworzenie domów dziennej opieki senioralnej, które jest działaniem zaprojektowanym w ramach realizacji celu szczegółowego Polityki senioralnej w zakresie rozwiązań medyczno-opiekuńczych: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Przez trzy lata realizacji programu: Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 nie podjęto działań w tym kierunku i nie zaplanowano ich również na 2021 rok, chociaż Rada Seniorów rekomendowała przystąpienie do realizacji zadania - tworzenie domów dziennej opieki senioralnej (pkt. 6 Rekomendacje z dnia 06.07.2020, BRM.0033/W/27/2020).

Ze sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2019 roku do pobytów osób starszych w Domach Spokojnej Starości z budżetu miasta dopłacono prawie 3 500 000 złotych. Biorąc pod uwagę postępujące starzenie społeczeństwa, osłabienie funkcji rodziny oraz ograniczenie jej roli w zapewnieniu opieki osobom niesamodzielnym należy mieć świadomość, że do pobytów osób starszych w Domach Spokojnej Starości trzeba będzie dopłacać coraz więcej.

Rada Seniorów nie ma wątpliwości, iż domy dziennej opieki senioralnej, to naprawdę duże wsparcie dla rodzin i osób, którym często przychodzi godzić opiekę nad seniorem z pracą zawodową. De facto dzienne domy opieki senioralnej są rozwiązaniem korzystnym dla dwóch stron. Seniorom pozwalają dłużej funkcjonować w dotychczasowym środowisku, nawet jeśli nie są już w pełni samodzielni. Opóźnia to potrzebę korzystania z pomocy instytucjonalnej, czyli pobytu w placówce całodobowej opieki, jaką jest dom pomocy społecznej. Taka pomoc jest więc korzystniejsza również dla miasta, bo o wiele tańsza od opieki całodobowej.

W związku z powyższym Rada apeluje o przystąpienie do tworzenia domów dziennej opieki senioralnej oraz wspierania tych prowadzonych przez inne podmioty, jako najbardziej pożądanej formy wsparcia osób starszych i ich rodzin.

Rada jest pod wrażeniem standardu wiślańskiego Klubu "Senior +" ale trzeba pamiętać, że koszt adaptacji pomieszczeń i wyposażenia tego klubu wyniósł 900 000 zł. Minusem Klubu "Senior +" jest to, że członkiem klubu zostaje się na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a za udział w zajęciach klubu ponosić należy odpłatność uzależnioną od wysokości dochodu. Powyższe może w Cieszynie powodować problemy z naborem członków klubu. Dlatego rekomendujemy wsparcie działalności istniejących już w Cieszynie klubów, których członkostwo opiera się jedynie na deklaracji woli przynależności. Chodzi nam o wsparcie w zakresie formalno -prawnym, wsparcie merytoryczne (szkolenia animatorów, liderów) oraz niewielkie chociażby dofinansowanie ich działalności. Dzisiaj wszystkie te kluby działają bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze strony miasta.

Zdaniem Rady, wsparcie działalności istniejących klubów seniora jest rozwiązaniem optymalnym i pozwoli na przeznaczenie środków, które miałyby zostać wydatkowane na utworzenie od podstaw Klubu "Senior +" na pierwszy w Cieszynie Dzienny Dom Opieki Senioralnej. Ponadto pamiętać należy, że tworzenie domów dziennej opieki senioralnej jest działaniem wynikającym z przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/513/18 Rady Miejskiej Cieszyna Polityki senioralnej gminy Cieszyn na lata 2018-2022.

 
Z poważaniem
 
 
 
Wiceprzewodnicząca
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Janina Cichomska

Cieszyn, 23 września 2020 roku

 
Szanowna Pani
 
Janina Cichomska
 
Cieszyńska Rada Seniorów

OPSN.0033.14.2020

W odpowiedzi na stanowisko Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 21 września 2020 roku, znak: BRM 0033/W/30/2020, uprzejmie informuję, iż otrzymane rekomendacje dotyczące tworzenia domów dziennej opieki senioralnej wpisane w Uchwale Nr XLVIII/513/18 Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2022, przekażę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Obecnie trwają prace Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Cieszyn powołanego Zarządzeniem nr 0050.886.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2019 roku. Zespół ten ma między innymi w swoich celach stworzenie możliwości rozwoju oraz zwiększenie potencjału dla organizacji pozarządowych, które działają w obszarze zdrowia i pomocy społecznej ze wskazaniem w zakresie pomocy osobom starszym i z szczególnymi potrzebami.

Odnośnie wsparcia działalności istniejących już w Cieszynie Klubów Seniora, których członkostwo opiera się jedynie na deklaracji woli przynależności, mogą skorzystać z gościnności Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy".

Sformalizowane Kluby Seniora mogą ubiegać się o dotowanie z grantów lub ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021. Otwarte konkursy ofert:

  • Wydział Kultury i Promocji Miasta z zakresu zadania "działania zmierzające do utrzymania aktywności edukacyjnej dorosłych";
  • Wydział Sportu z zakresu zadania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych;
  • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa z zakresu zadania ochrony i promocji zdrowia, w tym poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cieszyna i związanej z nimi jakości życia, zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu zadania polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wsparcie dla osób starszych. Działania aktywizujące osoby starsze w formie m. in. warsztatów, spotkań i wyjazdów integracyjnych oraz prowadzenie placówek dla osób starszych, w tym klubów, ośrodków wsparcia, świetlic.
 
Z poważaniem
 
 
 
I Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Załączniki

stanowisko pdf, 767 kB
odpowiedź pdf, 452 kB

Powiadom znajomego