W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

PROTOKÓŁ NR 18/2020 z osiemnastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 9 marca 2020 roku

Wersja strony w formacie XML

PROTOKÓŁ NR 18/2020

z osiemnastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 9 marca 2020 roku w sali nr 205 Ratusza Miejskiego w Cieszynie. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Wiceprzewodnicząca Cieszyńskiej Rady Seniorów Janina Cichomska. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 a zakończono o godz.13.00.

Obecni: wg załączonej listy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII posiedzenia.
 4. Realizacja zadań z zakresu zdrowia seniorów w roku minionym, plan działania na 2020 rok i kolejne lata w kontekście realizacji programu Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018- 2022.
 5. Transport dla seniora - stworzenie systemu dowozu pacjentów do poradni rozwiązaniem pożądanym, zwłaszcza przez grupę seniorów zależnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Przyjęcie założeń do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - wytypowanie zadania, które Rada planuje sfinansować środkami pozyskanymi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie partnerstwa Cieszyńskiej Rady Seniorów z Uniwersytetem III Wieku przy realizacji w/w zadania w trybie "małego grantu".
 9. Uwagi do trybu i zasad przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na podstawie udziału przedstawicieli CRS w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.
 10. Diagnoza przestrzeni miejskiej w aspekcie dostosowania do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych - sprawy organizacyjne
 11. IV Nadolziańskie Senioralia - kwestie programowe i organizacyjne.
 12. Korespondencja, sprawy różne wniesione.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.

Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady stwierdzając, iż w posiedzeniu bierze udział 8 członków Rady, tym samym posiedzenie jest prawomocne. Przewodnicząca powitała gości wśród których znaleźli się:

Maria Sobiecka - samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych

Małgorzata Węgierek - przedstawiciel Burmistrza Miasta, zajmująca się profilaktyką zdrowotną

Helena Smolarz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Czesław Banot - Radny Rady Miejskiej Cieszyna

Stanisław Chełmiński - mieszkaniec miasta

Pani Buława - mieszkanka miasta

Ad.2.

Prowadząca posiedzenie zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na umożliwieniu wystąpień przybyłym na posiedzenie mieszkańcom miasta po zrealizowaniu punktu 5 porządku, tj. po zrealizowaniu tematów wymagających obecności kompetentnych przedstawicieli Burmistrza. Rada zaakceptowała proponowaną zmianę i jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Ad.3.

Protokół z XVI posiedzenia Rady - posiedzenie wyjazdowe, został przyjęty jednogłośnie. Protokół z XVII posiedzenia Rady z uwagi na chorobę Sekretarza CRS zostanie przedstawiony Radzie w terminie późniejszym.

Ad.4

Janina Cichomska stwierdziła, że realizowany temat ściśle wiąże się z przyjęta przez miasto polityka senioralną, w której jednym z zaplanowanych z działań jest tworzenie programów zdrowotnych. Zapewniła, że Rada powołując się na ten zapis konsekwentnie będzie się domagała opracowania i wdrożenia przynajmniej jednego programu zdrowotnego. Tym bardziej, że realizowany program profilaktyki grypowej, zamykający się stosunkowo niewielkim budżetem nie jest przejawem specjalnej troski miasta o społeczność osób starszych. Przypomniała, że Rada rekomendowała burmistrzowi miasta ujęcie w planie działania na rok 2020 opracowanie i wdrożenie programu zdrowotnego adresowanego do osób starszych, ukierunkowanego na rehabilitację medyczną, zwiększenie dostępności do gwarantowanych świadczeń z zakresu rehabilitacji, poprawy sprawności ruchowej osób starszych.Niestety w planie działania tego ani żadnego innego dedykowanego osobom starszym programu nie ujęto. Dlatego biorąc pod uwagę jak wygląda procedura wdrożenia nowego programu - konieczność jego zaopiniowania przez AOTMiT, Rada musi konsekwentnie domagać się realizacji wpisanego do programu działania, tak aby do 2022 wprowadzić przynajmniej jeden program.

Janina Cichomska poprosiła Panią Małgorzatę Węgierek o przedstawienie jak wyglądała w 2019 roku realizacja jedynego dotychczas programu zdrowotnego realizowanego na rzecz osób starszych tj. profilaktyki przeciwgrypowej.

Pani Małgorzata Węgierek poinformowała, że program profilaktyki przeciwgrypowej realizowały na zlecenie miasta 4 podmioty medyczne, w ramach programu zaszczepionych zostały 652 osoby w wieku 65+, na co wydatkowano kwotę 29 340,00 zł.

Teresa Wałga omówiła koncepcję wprowadzenia programu szczepień przeciw pneumokokom, który z pewnością jest programem droższym niż profilaktyka przeciwgrypowa ale nie bez znaczenia dla poprawy zdrowotności osób starszych. Tematem tym szczegółowo zajmował

się Zespół ds. Zdrowia, któremu T. Wałga przewodniczy. Problematyce szczepień przeciw meningokokom ma być poświęcona najbliższa, organizowana przez UTW konferencja "Jak mądrze żyć w wieku dojrzałym".

Janina Cichomska zapytała czy miasto wystąpiło o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej do NFZ wnioski można było składać do 28 lutego. M. Węgierek poinformowała, że niestety żaden z realizowanych dotychczas w mieście programów zdrowotnych nie wchodzi w zakres świadczeń gwarantowanych, a tylko takie mogą być dotowane przez NFZ, dlatego miasto nie składało wniosku.

Janina Cichomska zwróciła uwagę, że rehabilitacja medyczna, jest świadczeniem gwarantowanym zatem opracowanie i realizacja tego rekomendowanego przez Radę programu jest jak najbardziej uzasadniona i miasto może otrzymać na jego realizacje 40 % dofinansowanie z NFZ.

Ostatecznie postanowiono, że po Konferencji "Jak mądrze żyć w wieku dojrzałym" Komisje Rady wypracują rekomendacje w kwestii tworzenia nowych programów zdrowotnych dla osób starszych, które po akceptacji Rady zostaną przekazane burmistrzowi do realizacji w ramach polityki senioralnej.

Ad.5

Stworzenie systemu dowozu pacjentów do poradni z uwzględnieniem obowiązków rodzin i/lub opiekunów prawnych oraz określenie źródeł finansowania jest działaniem wpisanym w program Polityki senioralnej na lata 2018- 2022 podkreśliła prowadząca, jest również rozwiązaniem pożądanym, zwłaszcza przez grupę seniorów zależnych.W wielu miastach problem ten rozwiązano tworząc specjalne programy np. Bezpłatne taksówki dla seniorów lub uruchamiając bus do przewozu seniorów - dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach.

Cieszyńscy seniorzy również potrzebują takich rozwiązań stwierdził Czesław Banot - Radny Rady Miejskiej, który od wielu już lat pomaga osobom starszym rozwiązywać problemy z mobilnością. Widząc skalę potrzeb przygotował projekt i wystąpił o dotację, która pozwoli mu na szerszą skalę świadczyć tę formę pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Kierownik MOPS poinformowała, że MOPS współpracuje z Czesławem Banotem w zakresie przewozów osób starszych do placówek medycznych.

Rada postanowiła, że problem mobilności osób starszych jest na tyle ważny, że działania w zakresie tworzenia systemu przewozu i dowozu osób starszych należy uwzględnić w rekomendacjach do Planu działania na rok 2021.

Ad.6

Mieszkanka Cieszyna, Pani Buława, wyraziła swoje oburzenie z powodu wystawy umieszczonej na Rynku i zwróciła się z zapytaniem czy organizatorzy mają zgodę na instalację wystawy na płycie Rynku, a jeżeli tak, to kto im ją wydał. Jej zdaniem niedopuszczalne jest akceptowanie w przestrzeni miejskiej wystaw, które obrażają uczucia Polaków, a taki charakter ma wystawa usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie Ratusza. Odpowiadając na pytania J.Cichomska poinformowała, że Rada Seniorów nie posiada wiedzy, na temat legalności czy też nielegalności wystawy, ani też, kto wydał ewentualną zgodę na jej instalację na płycie Rynku. Po czym, podziękowała mieszkance za zwrócenie uwagi Rady na problematyczną wystawę i zobowiązała się, że Rada Seniorów przekaże informację w tym temacie I Z-cy Burmistrza Miasta Krzysztofowi Kaszturze, który ma pojawić się na posiedzeniu CRS.

Pan Stanisław Chełmiński poinformował Radę o rzekomych nieprawidłowościach w opiece nad pensjonariuszami w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie i zasugerował, że Rada Seniorów powinna udać się do DSS i sprawdzić jak wygląda opieka nad osobami, które są osobami leżącymi.Prowadząca posiedzenie poinformowała, że Rada Seniorów nie ma kompetencji kontrolnych, co potwierdziła obecna na posiedzeniu pani kierownik MOPS, w związku z czym nie może udać się do DSS celem przeprowadzenia kontroli sposobu sprawowania opieki. O ewentualnych nieprawidłowościach pan. S. Chełmiński powinien poinformować Burmistrza, bo DSS jest miejską jednostką organizacyjną podległą Burmistrzowi Miasta. J. Cichomska poinformowała S. Chełmińskiego, że odwiedziła DSS w dniu 9 lutego 2020 w ramach swojego posiedzenia wyjazdowego i poznała warunki jakie mają pensjonariusze DSS.

Stanisław Chełmiński poinformował Radę o Klubie Seniora, który spotyka się w COK "Dom Narodowy" i braku środków na działalność Klubu. J.Cichomska poinformowała, że aby otrzymać jakiekolwiek środki finansowe z miasta lub innych źródeł, klub musi mieć uregulowany status prawny tj. musi być przynajmniej stowarzyszeniem zwykłym. wtedy ma możliwość aplikowania o środki na swoją działalność. Jest również inne wyjście - instytucja w ramach, której Klub działa może przeznaczyć środki na jego funkcjonowanie. Rada Seniorów sama nie posiada środków na swoją działalność, tym samym nie jest w stanie ich zapewnić działającemu nieformalnie klubowi.

Ad.7

Rada postanowiła opracować ofertę realizacji zadania publicznego: Wydanie informatora dla osób starszych (ostateczny tytuł zadania zostanie doprecyzowany w trakcie opracowywania oferty) i wspólnie z Uniwersytetem III wieku wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o środki na realizację zadania. Zadanie realizowane byłoby w trybie małego grantu. Ustalono, że Informator będzie miał charakter kompendium informacji przydatnych cieszyńskim seniorom, tj. ważne telefony i adresy, wskazówki jak dotrzeć do instytucji pomocowych, informacje na temat usług opiekuńczych, opieki wytchnieniowej, prawa do umieszczenia w DSS, jak to załatwić, informację na temat obniżek czynszowych i warunków jakie trzeba spełnić, świadczeń medycznych, dodatku pielęgnacyjnego, zniżek w transporcie, a także informacje na temat UTW, org. pozarządowych działających na rzecz osób starszych, Rady Seniorów, itp.

Ad.8

Janina Cichomska przedstawiła koncepcję przyjęcia uchwały w sprawie partnerstwa z Uniwersytetem III Wieku i poinformowała, że Uchwała ta daje Radzie Seniorów możliwość ubiegania się o środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego.Rada nie może samodzielnie aplikować o dotację nie jest bowiem stowarzyszeniem.

Lucyna Bałandziuk Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku potwierdziła wolę współpracy UTW przy realizacji zadania związanego z opracowaniem i finansowaniem wydawnictwa - informator dla osób starszych. Podkreślając jednocześnie, że taki informator już dawno powinien zostać przez miasto opracowany.

Wobec deklaracji woli współpracy Rady Seniorów i Uniwersytetu III Wieku postanowiono o przygotowaniu projektu Uchwały sankcjonującej tę współpracę na najbliższe posiedzenie Rady.

Ad.9

Przedstawiciele Rady Seniorów w Zespole ds. budżetu obywatelskiego (A. Mleczko, J.Cichomska) zgodnie potwierdzili, że cieszyński budżet obywatelski jest mało obywatelski. Projekty składają jednostki miejskie szkoły, biblioteka, straże pożarne, Zamek Cieszyn, a projekty typowo obywatelskie, wypracowane przez mieszkańców i przez nich zgłoszone, szans nie mają. Realizację tego punktu postanowiono przenieść na następne posiedzenie, gdyż temat wymaga szczegółowego omówienia oraz sformułowania konkretnych wniosków i rekomendacji.

Ad.10

Prowadząca posiedzenie przypomniała, że w planie pracy Rady na I półrocze, Rada zaplanowała diagnozę przestrzeni miejskiej w aspekcie dostosowania do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie diagnozy przewidziano w formie dwóch spacerów badawczych, przy czym jeden z nich ma się odbyć jeszcze w miesiącu marcu, drugi w kwietniu. Po dyskusji Rada uznała, że spacery badawcze odbędą się w dwóch czteroosobowych grupach, przy czym należy dokonać podziału miasta aby grupy nie diagnozowały tego samego obszaru. Postanowiono, że w drugim tygodniu marca odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym zostaną omówione kwestie związane podziałem miasta na sektory oraz przyjęte jednolite zasady przeprowadzania diagnozy, o terminie spotkania poinformuje Radę Prezydium na początku przyszłego tygodnia.

Ad.11

Program roboczy IV Nadolziańskich Senioraliów w aspekcie programowym i organizacyjnym omówiła Lucyna Bałandziuk. Poinformowała, że program Senioraliów wstępnie wypracowano na spotkaniu grupy członków Rady. Po jego przedstawieniu wszystkim członkom Rady pojawiły się dodatkowe pomysły i propozycje uatrakcyjnienia, które ona zebrała w formie programu. L. Bałandziuk przedstawiła również koncepcję ożywienia i uatrakcyjnienia imprezy poprzez udział Zespołu "Heniu Zbój", w tym organizację wioski zbójnickiej. Rada zaakceptowała udział zespołu ale ostatecznie jego udziale zadecyduje budżet w jakim zamykać będzie się organizacja Senioraliów. Akceptacja programu przez Radę nastąpi po ustaleniu wstępnego kosztorysu i konsultacji z Dyrektorem COK " Dom Narodowy" w kontekście zabezpieczenia finansowego imprezy.

Ad.12

Janina Cichomska poinformowała, że Rada Seniorów otrzymała odpowiedzi Burmistrza na dwa złożone przez Radę wnioski. Jeden z wniosków dotyczył zmian w Statucie Cieszyńskiej Rady Seniorów i związany był z zaplanowaną przez Radę Miejską zmianą Statutu. Wniosek ten został przekazany Radzie Miejskiej, jest zatem szansa, że proponowane przez Radę zmiany zostaną uwzględnione.

Kolejny wniosek dotyczył zwolnienia z opłat komunikacyjnych osób w wieku 60+ w Święto Trzech Braci,a przynajmniej w dniu Senioraliów. Niestety odpowiedź Burmistrza jest negatywna ze stwierdzeniem, że zwolnienie nie wpłynie na większy udział osób starszych w Senioraliach. Rada z dezaprobatą przyjęła decyzję Burmistrza.

Ad.13

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia i nie wnoszenia dalszych spraw, Wiceprzewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie.

 
Wiceprzewodnicząca Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Janina Cichomska

Załączniki

protokół pdf, 242 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane