W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

PROTOKÓŁ NR 17/2020 z siedemnastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 13 lutego 2020 roku

Wersja strony w formacie XML

PROTOKÓŁ NR 17/2020

z siedemnastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 13 lutego 2020 roku w sali nr 205 Ratusza Miejskiego w Cieszynie. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów Andrzej Mleczko. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 a zakończono o godz. 13.00.

Obecni: wg załączonej listy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Statut Cieszyńskiej Rady Seniorów, jako podstawowy akt regulujący tryb wyboru członków i zasady działania Rady (analiza obowiązującego statutu i propozycja zmian).
 5. Realizacja "Programu profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia" w 2019roku - informacja Burmistrza. Propozycja poszerzenia oferty programów zdrowotnych dla osób w wieku 60+
 6. "Bezpieczny Senior" - omówienie współudziału CRS i Komendy Powiatowej Policji w organizacji debaty.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Cieszyńskiej Rady Seniorów za rok 2019
 8. Omówienie posiedzenia wyjazdowego CRS w dniu 10.02.2020r do Dziennych Ośrodków Wsparcia.
 9. Korespondencja, sprawy różne wniesione.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Mleczko, stwierdzając, iż w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady, tym samym posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący przywitał:

Marię Sobiecką - samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych.

Ad.2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3.

Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.4.

J. Cichomska przekazała, że Prezydium Rady, w ramach posiedzenia Zespołu ds. wsparcia społecznego szczegółowo przeanalizowało obowiązujący Statut i postanowiło przedstawić Radzie następujące rekomendacje, do uwzględnienia w nowym Statucie:

 1. określenie charakteru Rady: doradczy, konsultacyjny, inicjatywny
 2. uszczegółowienie zadań Rady, poprzez wskazanie przykładowego katalogu zadań, podobnie jak przyjęto w Regulaminie Rady
 3. uregulowanie trybu podejmowania decyzji - uchwały i pozostawienie dotychczasowego sposobu wyrażania stanowisk (opinie i wnioski)
 4. zamieszczenie zapisów dotyczących trybu współpracy rady seniorów z organami gminy, w szczególności sposobu przekazywania dokumentów do zaopiniowania oraz terminu do wydania opinii
 5. określenie trybu uzupełnienia składu rady po ustaniu członkostwa - propozycja aby w skład Rady wchodziła osoba, która otrzymała kolejno najwyższą liczbę głosów, a w przypadku braku takiej osoby wybory uzupełniające z zastrzeżeniem, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 m-cy
 6. nadanie kompetencji Prezydium Rady - organ Rady z kompetencjami do kierowania bieżącymi sprawami Rady

Zaproponowane przez Zespół ds. wsparcia społecznego. omówione i przedyskutowane przez Radę zmiany do Statutu w pkt.1-5 przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. Zmianę określoną w pkt.6 przyjęto 8 głosami "za", przy jednym "wstrzymującym".

J. Cichomska zaproponowała dodatkowo:

 1. wydłużenie kadencji Rady Seniorów do 4 lat
 2. ograniczenie członkostwa w Radzie do dwóch następujących po sobie kadencji.

Po dyskusji, powyższe zmiany zyskały akceptację Rady (9 głosów "za").

Natomiast propozycje:

 1. rozszerzenia ilości członków Rady z 9 do 11 osób
 2. uregulowania trybu odwołania Prezydium

nie zyskały poparcia Rady.

Ostatecznie Rada postanowiła, że wszystkie przyjęte przez Radę propozycje zostaną przedstawione w formie wniosku do Burmistrza, a jego opracowanie powierzono J. Cichomskiej.

Ad.5.

Z powodu nieobecności na posiedzeniu Rady, osób kompetentnych, zajmujących się z urzędu problematyką programów zdrowotnych omówienie realizacji Programu profilaktyki grypowej stało się niemożliwe. Rada uznała za celowe kontynuowanie tematu na kolejnym posiedzeniu z udziałem Naczelnika Aleksandra Dordy lub jego przedstawiciela.

J. Cichomska zadała M. Sobieckiej (pełnomocnik ds. seniorów) pytanie, w sprawie ewentualnego wystąpienia miasta do Oddziału Wojewódzkiego NFZ o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej dla samorządu. Sprawa jest ważna, bo jest szansa na środki finansowe w wysokości 40 % kosztów realizacji programu. Są jednak warunki, trzeba złożyć wniosek, należy mieć pozytywną opinię Agencji Ochrony Technologii Medycznych oraz pozytywną opinię Wojewody w zakresie zgodności programu z priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej. Byłoby dobrze gdyby miasto tych formalności dopełniło i wystąpiło o to dofinansowanie jakiegokolwiek programu zdrowotnego.

M. Sobiecka odpowiedziała, że nie ma wiedzy w tym temacie ale do następnego posiedzenia zorientuje się jak sprawa wygląda.

J. Cichomska powołując się na zapisy realizowanej aktualnie Polityki Senioralnej zaproponowała wystąpienie z wnioskiem o wdrożenie przynajmniej jednego programu zdrowotnego oraz stworzenia systemu dowozu pacjentów i opiekunów do ośrodków zdrowotnych.

Rada jednogłośnie poparła koncepcję wnioskowania do Burmistrza w sprawie programu zdrowotnego ukierunkowanego na rehabilitację medyczną osób starszych i zwiększenia dostępności do gwarantowanych świadczeń z zakresu rehabilitacji. Za celowością wdrożenia tego programu przemawia fakt, że z Narodowego Funduszu Zdrowia można otrzymać środki 40% dofinansowanie na jego realizację.

T. Wałga stwierdziła, że na kolejne posiedzenie koniecznie trzeba zaprosić Naczelnika A. Dordę aby udzielił informacji w przedmiocie realizacji programu profilaktyki przeciwgrypowej oraz potencjalnego wystąpienia miasta o dofinansowanie do NFZ.

Ad.6.

W ramach realizacji tematu L. Bałandziuk omówiła debatę "Bezpieczny Senior" przeprowadzoną w 2015 roku na osiedlu Podgórze, która cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem środowiska osób starszych. J. Cichomska zaproponowała, aby wzorując się tej debacie, zapewnić udział prelegentów również z innych służb i zaplanować ją na wrzesień lub październik. Zaproponowała powołanie zespołu ds. organizacji Debaty "Bezpieczny Senior" w składzie: L. Bałandziuk i T. Wałga. Do prac w zespole zgłosiła się również D. Waligóra. Po wyrażeniu, przez kandydatki, zgody na pracę w Zespole, Rada jednogłośnie opowiedziała się za powołaniem Zespołu. Stosowna Uchwała w przedmiocie powołania Zespołu zostanie przygotowana na następne posiedzenie Rady.

Ad.7.

Przeniesiono na następne posiedzenie.

Ad.8.

Rada pozytywnie oceniła działalność ośrodków, które odwiedziła w ramach posiedzenia wyjazdowego, tj. Ośrodka Wsparcia Dziennego "Więź" i Domu Spokojnej Starości Stwierdzono, że Dzienne Ośrodki Wsparcia są ważnym ogniwem wsparcia środowiskowego dlatego tym działającym należy zapewnić wsparcie w funkcjonowaniu oraz tworzyć nowe Ośrodki Wsparcia Dziennego, bo takie są realne potrzeby i takie są założenia przyjętej przez miasto Polityki Senioralnej na lata 2018-2022.

J. Cichomska zaproponowała aby w kwestii koncepcji lokowania w DSS Klubu Seniora oraz świadczenia tam dziennych form wsparcia dla osób starszych podtrzymać stanowisko wyrażone na posiedzeniu w trakcie wizyty w jednostce.

Rada jednogłośnie potwierdziła, że należy odstąpić od koncepcji lokowania w DSS Klubu Seniora oraz świadczenia tam dziennych form wsparcia dla osób starszych, bo te musiałyby się odbywać kosztem dobrostanu pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości.

Ad.9.

Do wiadomości Rady wpłynęło pismo Gabriela Brody odnoszące się do nowych stawek opłat na zajęcia sportowe (tenis stołowy), na terenie schroniska młodzieżowego. Opłata w kwocie 30zł jest dla seniorów zdecydowanie za wysoka. Rada dostrzega problem i popiera zainicjowane działania.

M. Sobiecka poinformowała Radę,że zgłosił się do niej St. Chełmiński w sprawie klubu seniora w Domu Narodowym. Rada popiera inicjatywę tworzenia Klubów Seniora w mieście, chociaż odnośnie miejsca w którym podjął działalność Klub Seniora miała inne plany, chodziło o stworzenie tam Centrum Inicjatyw Senioralnych jako miejsca koordynowania nowych form pomocy dedykowanych osobom starszym, miejsca kontaktowego CRS z osobami starszymi i Klubu Seniora. Dlatego postanowiono wystąpić do Dyrektora COK "Dom Narodowy" o informacje na temat Klubu Seniora i jego statusu.

J. Cichomska zaproponowała wystąpienie do Burmistrza o udzieleni informacji na temat klubów seniora, świetlic seniora, czy innych nieformalnych grup seniorów, działających w mieście, organizowanych przez nie formach aktywności. Zaproponowała aby informacja była szeroka i obejmowała również formy organizacyjne, podstawy działania (Regulamin organizacyjny, Statut)c, dane o siedzibach, miejscach spotkań, liczbie członków, warunkach przystąpienia do Klubu.

Rada jednogłośnie poparła koncepcję pozyskania informacji w przedmiocie Klubów seniora działających w Cieszynie - do opracowania wniosku delegowała J. Cichomską.

L. Bałandziuk przedstawiła program Senioraliów, składający się z zebranych pomysłów i propozycji członków Rady, zgłoszonych na spotkaniu poświęconym Senioraliom, a część została przesłana drogą elektroniczną.

Rada postanowiła:

 1. Wszelkie sprawy związane z organizacją Senioraliów powierzyć Zespołowi ds. organizacji Senioraliów. W skład Zespołu jednogłośnie powołano L.Bałandziuk, T.Wałga i J. Kamińską.
 2. Wystąpić z wnioskiem w sprawie zapewnienia osobom starszym (wiek 60+), dniu Senioraliów bezpłatnej komunikacji miejskiej(przegłosowano jednogłośnie).
 3. Członkowie Zespołu ds. organizacji Senioraliów uznali, że konieczne jest spotkanie z Dyrektorem Domu Narodowego A. Cieślarem. Jego termin wyznaczono na 24 lutego 2020 roku, na godz.11.30.
 4. 3. Powołać Zespół do opracowania Niezbędnika dla Seniora w składzie J. Cichomska - Przewodnicząca Zespołu i członkowie: J. Kamińska i A. Mleczko (decyzja zapadła jednogłośnie).
 5. 4.Powierzyć Prezydium Rady organizację spotkania Rad Seniorów, powstałych w gminach Powiatu Cieszyńskiego.

Ad.10.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia i nie wnoszenia dalszych spraw, Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie wyznaczając następne posiedzenie na dzień 09.03.2020r.

 
Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Załączniki

protokół pdf, 98 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane