W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

PROTOKÓŁ NR 15/2020 z piętnastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 13 stycznia 2020 roku

Wersja strony w formacie XML

PROTOKÓŁ NR 15/2020

z piętnastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 13 stycznia 2020 roku w sali nr 205 Ratusza Miejskiego w Cieszynie. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów Andrzej Mleczko. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 a zakończono o godz.12.30.

Obecni: wg załączonej listy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Polityka informacyjna miasta w zakresie upowszechniania istotnych dla seniorów informacji
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do konkursu " Miejsce Przyjazne Seniorom"
  2. przystąpienia do partnerstwa Cieszyńskiej Rady Seniorów z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, przy organizacji III Konferencji z cyklu "Jak mądrze żyć w wieku dojrzałym".
  3. przyjęcia planu pracy Cieszyńskiej Rady Seniorów na I półrocze 2020 roku.
 6. Korespondencja, sprawy różne wniesione.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Mleczko, stwierdzając, iż w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady, tym samym posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący powitał gości wśród których znaleźli się :

Krzysztof Kasztura - I wiceburmistrz

Maria Sobiecka - samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych

Barbara Stelmach-Kubaszczyk - przedstawiciel zespołu redakcyjnego "Wiadomości Ratuszowych"- Urząd Miejski

Ad.2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3.

Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.4.

J. Cichomska poinformowała, że polityka informacyjna wpisuje się w § 4 pkt. 8 Regulaminu Pracy Cieszyńskiej Rady Seniorów, który mówi o wypracowaniu zasad skutecznej polityki informacyjnej celem umożliwienia osobom starszym korzystania z dedykowanych im form wsparcia oraz aktywnego uczestniczenia w życiu Miasta, co stanowi ważną przesłankę i równocześnie zobowiązanie Rady do podjęcia tego tematu. Wypracowanie skutecznej polityki informacyjnej jest nie tylko jednym z ważniejszych zadań, które Rada sobie wyznaczyła ale również doskonale wpisuje się w potrzeby i oczekiwania osób starszych.

A. Mleczko poprosił o przybliżenie tematu polityki informacyjnej przedstawiciela zespołu redakcyjnego "Wiadomości Ratuszowych" - panią B. Stelmach-Kubaszczyk. Na wstępie B. Stelmach-Kubaszczyk poinformowała, że jest osobą odpowiedzialną za miejskie strony internetowe, a redaktorem naczelnym Wiadomości Ratuszowych jest Anna Żertka-Bednarek. Poinformowała również, że jest możliwość publikowania w informatorze Urzędu Miejskiego, którym są Wiadomości Ratuszowe informacji z zakresu polityki senioralnej, przy czym materiał winien zostać przygotowany przez zamieszczającego informację (Rada Seniorów, UTW, stowarzyszenie).

L. Bałandziuk zaproponowała, aby w Wiadomościach Ratuszowych była strona lub wkładka przeznaczona dla seniorów i o seniorach. Stwierdziła, że w wielu miastach jest taka praktyka i polityka senioralna jest zauważalna, a w Cieszynie jakoś jej nie widać.

J. Cichomska stwierdziła, że w Wiadomościach Ratuszowych zbyt wiele miejsca poświęca się sprawozdaniom z konsultacji, w których i tak nikt nie bierze udziału. Informacja o wynikach konsultacji zupełnie niepotrzebnie zawiera prawie wszystkie elementy publikowanego wcześniej Zarządzenia Burmistrza, co z reguły zabiera ¼ strony. Przy kilku sprawozdaniach zdarza się, że nawet dwie i trzy strony uznać należy za zmarnowane, bo cała wiedza na temat konsultacji i tak zawiera się jedynie w ostatnim zdaniu, informującym, że w ramach konsultacji nie wpłynęła żadna opinia.

Ponadto, w Wiadomościach Ratuszowych, obserwuje się częste dublowanie informacji np. informacja o tych samych wykładach pojawia się w zakładce dotyczącej OCKIR i UTW.

J.Cichomska zwróciła uwagę, że generalnie należy określić, kto jest uprawniony do zlecenia publikacji w Wiadomościach Ratuszowych oraz na stronach internetowych miasta.Niektóre publikacje zaskakują, czego przykładem jest chociażby zaproszenie do Centrum Aktywności Społecznej na spotkanie Klubu Seniora, autorstwa Domu Narodowego, które pojawiło się na plakatach i na oficjalnej stronie internetowej Domu Narodowego. Pan Burmistrz powinien pamiętać, że utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w ramach, którego miało funkcjonować Centrum Inicjatyw Senioralnych planowane było jako wspólna inicjatywa Rady Seniorów i Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jednakże oficjalnie nie doszło jeszcze do jego powołania, dlatego Rada bardzo jest zaskoczona informacją, którą podał Dom Narodowy.

L.Bałandziuk wyraziła oburzenie, że Radzie Seniorów nic nie wiadomo na temat zaistniałej sytuacji, chociaż powinna być najbliżej realizowanej w mieści polityki senioralnej. Burmistrz K. Kasztura podjął próbę wyjaśnienia sprawy kontaktując się z Dyrektorem Domu Narodowego i poinformował Radę, że Dom Narodowy podjął próbę pozyskania środków na remont pomieszczenia, które docelowo przeznaczone miało być na cele społeczne związane z polityką senioralną. Został złożony projekt i jeżeli projekt uzyska dofinansowanie, to będą środki na remont pomieszczenia przy ul. Matejki. Złożony projekt związany jest jednak działalnością z zakresu kultury, co Rada przyjęła z powątpiewaniem, co do deklarowanego przez miasto jego przeznaczenia.

Wracając do polityki informacyjnej miasta J.Cichomska stwierdziła, że brakuje szerszej informacji na temat klubów seniora oraz aktywności jakie proponują. Podkreśliła, że cechą wspólną działających w Cieszynie klubów seniora jest ich nieformalny charakter i funkcjonowanie jedynie w oparciu o udostępnienie miejsca do spotkań przez spółdzielnię mieszkaniową. Brak sformalizowania działalności nie jest dobry, bo pozbawia kluby możliwości sięgania po środki na finansowanie swojej działalności. Lepszym rozwiązaniem jest działanie klubu w formie stowarzyszenia, chociażby zwykłego, rejestrowanego w starostwie powiatowym. Do jego założenia wystarczy trzech członków, regulamin działania i nie ma żadnych opłat rejestracyjnych. Klub działający w tej formie ma już możliwość aplikowania o środki na swoją działalność i to niekoniecznie z budżetu miasta. Dlatego zarówno Miasto jak i Rada Seniorów powinny propagować i wspierać takie formy działania klubów seniora.

Rada postanowiła wystąpić do Burmistrza o udzielenie informacji na temat klubów seniora, podstaw i miejsca ich działania, liczby członków, realizowanej oferty, jako informacji istotnych dla rozwijania aktywności osób starszych.

L. Bałandziuk stwierdziła, że rolą Rady Seniorów jest koordynowanie wszystkiego co dotyczy seniorów, w tym celu została powołana i taką rolę wypełniała w poprzedniej kadencji. Niestety obecnie sytuacja się zmieniła na niekorzyść Rady i polityki senioralnej. Rada Seniorów jest niedoinformowana, pomijana w opiniowaniu uchwał Rady Miejskiej. Nadal nie posiada adresu e-mail, o którego utworzenie zabiega od roku i nadal nie jest zgłoszona do bazy Rad Seniorów prowadzonej przez ROPS w Katowicach.

Odnosząc się do wypowiedzi L.Bałandziuk, obecny na posiedzeniu Burmistrz K. Kasztura, poinformował, że konto elektroniczne Rady zostanie uruchomione ale Rada musi wyznaczyć osobę do obsługi adresu e-mail.

Ustalono, że osobą odpowiedzialną z obsługę poczty elektronicznej Cieszyńskiej Rady Seniorów będzie J. Cichomska, która wyraziła zgodę.

Ad.5. i Ad.5.1.

J. Cichomska poinformowała o przygotowaniu trzech projektów uchwał, które wynikają z planowanych przez Radę działań w 2020 roku, podkreślając, że o konieczności ich podjęcia Rada zdecydowała już na poprzednim swoim posiedzeniu.

Szczególnie ważna - stwierdziła, jest uchwała w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom". Uchwała ta zawiera Regulamin konkursu oraz dwa wzory formularzy zgłoszeniowych - dla podmiotów, które same będą mogły zgłosić swój udział w konkursie i dla osób fizycznych dokonujących zgłoszenia miejsca, które spełnia wymogi konkursu.

Regulamin był opracowany przez Zespół Rady powołany w celu org. konkursu, konsultowany z Burmistrzem Miasta, zmieniany przy udziale pani M. Sobieckiej i jeżeli Rada ma zdążyć z przeprowadzeniem konkursu do Senioraliów, to nie można zwlekać z podjęciem tej uchwały.

Uchwałę Nr 11/II/20 Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 13.01.2020r w sprawie "Miejsce Przyjazne Seniorom" została podjęta jednogłośnie.

Ad.5.2.

J.Cichomska przedstawiła projekt uchwały dot. przystąpienia Rady Seniorów do partnerstwa z Uniwersytetem III Wieku przy organizacji III Konferencji "Jak mądrze żyć w wieku dojrzałym" i poinformowała, że o przystąpieniu do współpracy Rada postanowiła już na swoim poprzednim posiedzeniu.

T. Wałga oraz L. Bałandziuk poinformowały Radę o dwóch poprzednich konferencjach organizowanych w ramach cyklu, który cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska osób starszych.Potwierdziły, że przy realizacji projektu wiodącą role pełnić będzie UTW, a Rada Seniorów będzie partnerem wspierającym. Poinformowały, że na materiałach promujących Konferencję powinno znaleźć się logo Rady Seniorów, które Rada być może do tego czasu już będzie miała.

Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie, w cieszyńskich szkołach zostanie ogłoszony konkurs na logo CRS, tym samym na logo Rada będzie musiała jeszcze poczekać.

Uchwałę Nr 12/II/20 Cieszyńskiej Rady w sprawie: przystąpienia do partnerstwa z Uniwersytetem III Wieku przy organizacji III Konferencji z cyklu "Jak mądrze żyć w wieku dojrzałym" podjęto jednogłośnie.

Ad.5.3.

J. Cichomska omówiła, przygotowany na podstawie propozycji przedstawionych Radzie na poprzednim posiedzeniu - projekt planu pracy na I półrocze, podkreślając, że projekt ten został przesłany drogą elektroniczną wszystkim członkom Rady. Jednocześnie przedstawiła Radzie dodatkowe, ważne z punktu widzenia polityki senioralnej, tematy. Po szczegółowej analizie tematyki, dyskusji i korekcie terminów realizacji, postanowiono jednogłośnie przyjąć Uchwałę Nr 13/II/20 w sprawie przyjęcia Plan pracy Cieszyńskiej Rady Seniorów na I półrocze 2020. Plan Pracy stanowi załącznik do podjętej uchwały. Ad. 6.

Rada otrzymała :

 • odpowiedź Burmistrza na wniosek Rady Seniorów dot. przeprowadzenia diagnozy środowiska

Rada uznała, że odpowiedź jest niezadowalająca, ponieważ diagnoza środowiska osób starszych oparta na danych statystycznych oraz danych wynikających z działalności MOPS, który działa w interwencyjnie, nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb środowiska seniorów. Przeprowadzenie dobrej i rzetelnej diagnozy jest bardzo ważnym zadaniem w aspekcie konieczności opracowywania przez miasto Strategii Rozwoju Miasta na nową - dwudziestoletnią perspektywę czasową. Rada wyraziła wolę aktywnego włączenia się, poprzez swoich przedstawicieli, w prace nad Strategią, gdyż w obliczu postępującego starzenia się społeczeństwa problematyka senioralna winna być traktowana priorytetowo.

Ponieważ Burmistrz nie potrafił przedstawić informacji na temat trybu pracy i harmonogramu opracowywania Strategii Rozwoju Miasta, postanowiono wystąpić z pismem w tej sprawie.

 • odpowiedź Burmistrza na wniosek Rady Seniorów w sprawie opracowania i wdrożenia w Cieszynie programu pomocy sąsiedzkiej

Rada stwierdziła, że odpowiedź świadczy o tym,że w Cieszynie nadal nie dostrzega się potrzeby budowania oparcia środowiskowego dla osób starszych, a które niewątpliwie stanowi pomoc sąsiedzka. Ponadto pomoc sąsiedzka jest rozwiązaniem przyjaznym dla budżetu miasta, bo zdecydowanie tańszym od usług opiekuńczych. Rada postanowiła, że temat wdrożenia pomocy sąsiedzkiej będzie kontynuowany.

 • pismo Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu dot. przystąpienia do Polskiego Forum Seniorów

Rada stwierdziła, że pismo kierowane jest do Uniwersytetów III Wieku, stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych, w tym Klubów Seniora i to one mają możliwość przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń.

W ramach spraw różnych Rada postanowiła zmienić termin swoich posiedzeń, ustalając, że posiedzenia będą odbywać się w każdy drugi poniedziałek miesiąca i posiedzenia nadal będą miały charakter otwarty. Postanowiono informację o zmienionym terminie posiedzeń Rady, niezwłocznie przekazać do Wiadomości Ratuszowych.

Ad.7.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia i nie wnoszenia dalszych spraw, Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie wyznaczając następne posiedzenie na dzień 10.02.2020 r.

 
Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Załączniki

protokół pdf, 77 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane