W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

PROTOKÓŁ NR 14/2019 z czternastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 2 grudnia 2019 roku

Wersja strony w formacie XML

PROTOKÓŁ NR 14/2019

z czternastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 2 grudnia 2019 roku w sali nr 205 Ratusza Miejskiego w Cieszynie. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów Andrzej Mleczko. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 a zakończono o godz.12.30.

Obecni: wg. załączonej listy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Omówienie kwestii związanych z organizacją konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom" - przyjęcie Regulaminu konkursu,
 5. Problemy i potrzeby zdrowotne cieszyńskich seniorów w kontekście oferty miejskich programów zdrowotnych.
 6. Korespondencja, sprawy różne wniesione.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Mleczko, stwierdzając, iż w posiedzeniu bierze udział sześciu członków Rady, tym samym posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący powitał gości wśród których znaleźli się :

Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza

Maria Sobiecka - samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych

Ad.2.

J.Cichomska składa wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 5 (ponieważ temat ten został wyczerpany na ostatnim posiedzeniu) i zastąpienie go następującą treścią - Plan działania Cieszyńskiej Rady Seniorów na 2020 rok, w tym propozycje do planu pracy na I półrocze. Porządek obrad z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z ostatniego posiedzenia,został przyjęty jednogłośnie, po wprowadzeniu zawnioskowanej przez T. Wałgę poprawki,polegającej na dopisaniu stanowiska służbowego, przy nazwisku Piotra Przewdzinga.

Ad.4.

J. Cichomska ponownie omówiła, opracowane przez Zespół ds. organizacji konkursu "Miejsce przyjazne seniorom" materiały tj. Regulamin konkursu, Wniosek o przyznanie certyfikatu, Zgoda na udział w konkursie, Karta oceny formalnej. Materiały te przesłane zostały w m-cu październiku Burmistrzowi K. Kaszturze oraz M. Sobieckiej - samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych, w celu weryfikacji merytorycznej oraz weryfikacji pod względem ochrony danych osobowych RODO.

M. Sobiecka przedstawiła zaproponowane przez Burmistrza zmiany w regulaminie konkursu, celem uzyskania akceptacji Rady.

Rada po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami,zdecydowanie opowiedziała się za:

 • utrzymaniem w Regulaminie zapisu dotyczącego wyłączenia z udziału w konkursie podmiotów, które statutowo zajmują się działaniem na rzecz seniorów,
 • wykreśleniem z Regulaminu konkursu zapisów "i z niepełnosprawnościami" (Dział II, pkt.1a oraz Dział III pkt. 4a), bo zapis ten rozszerza zakres konkursu niezgodnie z tytułem konkursu,
 • ograniczeniem liczby przyznawanych certyfikatów do 4/rok, czyli po jednym dla każdego z kryteriów,
 • wprowadzeniem obowiązku wizytacji zgłoszonego miejsca przez komisję konkursową, co uzyskano zmianą zapisu w dziale IV pkt. 2 (Wybór laureatów zostanie poprzedzony wizytacją …),
 • udziałem trzech członków Rady Seniorów w komisji konkursowej (Dział IV, pkt.1).

Projekt Regulaminu, po wprowadzeniu, zatwierdzonych przez Radę zmian (zgodnie z deklaracją M.Sobieckiej), zostanie przesłany członkom Rady drogą elektroniczną.

J. Cichomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Rady do organizacji konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom", która zostanie podjęta po zakończeniu prac nad Regulaminem i dokumentami związanymi z jego organizacją, tj. w styczniu 2020 roku.

L. Bałandziuk zapytała Burmistrza czy jest już pomysł na certyfikat, jaka będzie jego forma i czy zaplanowano na ten cel w budżecie jakieś konkretne środki finansowe. Burmistrz stwierdził, że nie ma problemu z realizacją certyfikatów, w tym również od strony finansowej.

L. Bałandziuk omówiła cykl konferencji organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku pt. "Jak mądrze dbać o zdrowie w wieku dojrzałym" i zaprosiła Cieszyńską Radę Seniorów do partnerstwa przy organizacji III konferencji. Rada jednogłośnie pozytywnie przegłosowała przystąpienie do partnerstwa. Wobec powyższego, na posiedzeniu Rady w styczniu 2020 roku zostanie podjęta stosowna uchwała w tej sprawie.

Ad.5.

J. Cichomska przedstawiła propozycje do planu pracy na 2020 rok:

 1. Statut Cieszyńskiej Rady Seniorów, jako podstawowy akt regulujący zasady działania, zadania i cele Rady oraz tryb jej wyboru (analiza obecnego Statutu i propozycje zmian).
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Cieszyńskiej Rady Seniorów za 2019 rok.
 3. Polityka informacyjna Miasta w zakresie upowszechniania istotnych dla seniorów informacji.
 4. Posiedzenie wyjazdowe do Dziennych Domów Opieki Seniora.
 5. Spotkanie z p. St. Urbanem.
 6. Współpraca z Policją i współorganizacja Debaty "Bezpieczny Senior"
 7. Diagnoza przestrzeni miejskiej w aspekcie dostosowania do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych - zorganizowanie dwóch spacerów badawczych i sporządzenie raportu podsumowującego.
 8. Organizacja "Nadolziańskich Senioraliów".
 9. Organizacja konkursu " Miejsce Przyjazne Seniorom".
 10. Ocena współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób starszych, na podstawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi i wypracowanie propozycji do programu na 2021 rok.
 11. Podjęcie działań celem pozyskania małego grantu z Urzędu Marszałkowskiego na organizację "Nadolziańskich Senioraliów".
 12. Opracowanie programu na "Nadolziańskie Senioralia".
 13. Podjęcie uchwał w sprawie :
  • przystąpienia do konkursu " Miejsce Przyjazne Seniorom"
  • przystąpienia do partnerstwa Rady Seniorów z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, przy organizacji III konferencji z cyklu "Jak mądrze dbać o zdrowie w wieku dojrzałym"

J. Cichomska zaapelowała o zgłaszanie propozycji do planu pracy, zarówno przez członków Rady jak i jej Zespoły, w terminie do posiedzenia styczniowego, na którym to ostatecznie ustali się tematy jakimi zajmie się Rada w pierwszym półroczu 2020 roku.

Ad.6.

L. Bałandziuk odczytała notatkę ze spotkania Zespołu ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Cieszyńskiej Rady Seniorów wraz z propozycją wystąpienia do Rady Miasta w sprawie realizacji programu szczepień ochronnych przeciw pneumokokom oraz zaproszenia na posiedzenie Rady zajmującego się programami zdrowotnymi Naczelnika Aleksandra Dordy.

J. Cichomska zwróciła uwagę na bardzo duży koszt w odniesieniu do jednej zaszczepionej osoby, w 2012 roku ten koszt oszacowano na 250-280 zł, a łączny koszt realizacji programu dla 320 osób miał wynieść około 80.000 zł rocznie. Dlatego, biorąc pod uwagę liczebność populacji docelowej realizacja programu szczepień przeciwko pneumokokom może być trudna lub nawet niemożliwa, ze względów finansowych.

Jednocześnie przypomniała, że Rada rekomendowała ujęcie w polityce senioralnej do realizacji w 2020 roku, opracowanie i wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na rehabilitację medyczną, zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, poprawę sprawności ruchowej osób starszych.

Ostatecznie Rada postanowiła do tematu szczepień przeciw pneumokokom powrócić na posiedzeniu z udziałem osób kompetentnych w tematyce programów zdrowotnych.

L. Bałandziuk zaproponowała aby w Wiadomościach Ratuszowych wprowadzić wkładkę z informacjami dla Seniorów.

J. Cichomska wyjaśniła, że sprawa ta wpisuje się w temat planu pracy Rady i będzie omawiana w ramach realizacji polityki informacyjnej Miasta w zakresie upowszechniania istotnych dla seniorów informacji.

M. Sobiecka poinformowała, że wizytówki dla członków Rady zostaną wydrukowane po ogłoszeniu konkursu w szkołach i wyborze logo Rady Seniorów.

L. Bałandziuk zaproponowała aby w komisji wybierającej logo uczestniczyli wszyscy członkowie Cieszyńskiej Rady Seniorów, co zostało zaakceptowane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady jak i przez Burmistrza.

Następnie Burmistrz zabrał głos w sprawie odwołanego spotkania z panem Stanisławem. Urbanem zatrudnionym na samodzielnym stanowisku ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Poinformował, że spotkanie odbędzie się po przedłożeniu szczegółowej informacji o zakresie tematów jakie planuje przedstawić Radzie w/w pracownik UM.

Ad.7.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia i nie wnoszenia dalszych spraw Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie wyznaczając następne posiedzenie na dzień 13.01.2020 r.

 
Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Załączniki

protokół pdf, 87 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane