W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

PROTOKÓŁ NR 13/2019 z trzynastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 4 listopada2019 roku

Wersja strony w formacie XML

PROTOKÓŁ NR 13/2019

z trzynastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji,które odbyło się 4 listopada 2019 roku w sali nr 205 Ratusza Miejskiego w Cieszynie. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów Andrzej Mleczko. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 a zakończono o godz.12.30.

Obecni: wg. załączonej listy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Omówienie kwestii związanych z organizacją konkursu "Miejsce przyjazne seniorom"- przyjęcie Regulaminu konkursu,
  5. Problemy i potrzeby zdrowotne cieszyńskich seniorów w kontekście oferty miejskich programów zdrowotnych.
  6. Korespondencja, sprawy różne wniesione.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Mleczko, stwierdzając, iż w posiedzeniu bierze udział ośmiu członków Rady tym samym posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący powitał gości wśród których znaleźli się :

dr Marcin Pecold - Ordynator Oddziału Geriatrycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Piotr Przewdzing - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie

Helena Smolarz - Kierownik MOPS w Cieszynie

Katarzyna Moskała - pracownik MOPS Cieszyn

Ad.2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3.

Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.4.

J. Cichomska omówiła, opracowane przez Zespół ds. organizacji Konkursu "Miejsce przyjazne seniorom" i przesłane wszystkim członkom Rady, materiały dot. Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. Materiały te, tj. Regulamin konkursu, Wniosek o przyznanie certyfikatu, Zgoda na udział w konkursie, Karta oceny formalnej. Materiały te przesłane zostały również, przez przewodniczącą Zespołu, Burmistrzowi K. Kaszturze oraz M. Sobieckiej - samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych w celu weryfikacji merytorycznej oraz weryfikacji pod względem ochrony danych osobowych RODO. Ze strony Rady Seniorów do projektu Regulaminu konkursu wpłynęła propozycja poprawki T. Wałgi, którą uwzględniono. Dodatkowo do Regulaminu wprowadzono również zapisy dot. przepisów ochrony danych osobowych. Ponieważ nie otrzymano informacji zwrotnej w kwestii przekazanych do akceptacji przez Burmistrza materiałów dot. konkursu, Rada postanowiła temat ten kontynuować na kolejnym posiedzeniu Rady oraz upoważniła przewodniczącą Zespołu do wystosowania pisma do Burmistrza K. Kasztury i M. Sobieckiej w tej sprawie.

Z uwagi na oczekiwanie na dr Marcina Pecolda pkt. 5 porządku obrad przeniesiono na zakończenie posiedzenia.

Ad.6.

Przewodniczący poinformował Radę o inicjatywie, zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, pana Stanisława Urbana. Po uzyskaniu informacji w tej sprawie od pani M. Sobieckiej i danych kontaktowych, Prezydium Rady spotkało się z panem Urbanem, który zadeklarował wolę przekazania informacji na temat istotnych dla osób starszych kwestii, w szczególności z zakresu spraw spadkowych i prawa bankowego. Prezydium Rady uznało, że tematyka spraw poruszanych przez Pana Urbana jest obszerna i o tyle istotna, że zasadnym jest zorganizowanie dodatkowego i poszerzonego posiedzenia Rady, tj. posiedzenia z udziałem zainteresowanych tematem osób starszych. Wspólnie z Panem S. Urbanem ustalono, że temat zostanie przedstawiony na posiedzeniu członkom Rady, a o organizacji ewentualnego spotkania na Sali sesyjnej, Prezydium powiadomi go po posiedzeniu Rady. Rada jednomyślnie zaakceptowała koncepcję organizacji spotkania z panem S. Urbanem, w dniu 26.11.2019 roku na Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego i zobowiązała Przewodniczącego Rady do doprecyzowania tematyki spotkania celem przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród osób starszych. L. Bałandziuk zwróciła uwagę, że należałoby przygotować stosowną informację do publikacji w Wiadomościach Ratuszowych.

Przewodniczący poinformował również o inicjatywie spotkań piątkowych przy kawie w kawiarence na Cieszyńskiej Wenecji. Cieszyńska Rada Seniorów miałaby zaangażować się w organizację spotkań seniorów. Po burzliwej dyskusji przeprowadzono głosowanie. Za włączeniem się w organizację spotkań głosowało 5 osób,2 osoby były przeciwko i 1 osoba wstrzymała się od głosu. Z uwagi na brak jednomyślności zrezygnowano ze współorganizowania i wspierania w tej formie lokalu przez Cieszyńską Radę Seniorów. T. Wałga przedstawiła propozycję dr B. Szlauerowej o możliwości przeprowadzenia bezpłatnych testów WZW na oddziale chorób zakaźnych w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Testy takie będzie można również wykonać przed wykładem czwartkowym UTW 7.11.2019r na Uniwersytecie Śląskim. Bezpłatne testy będą wykonywane przez pielęgniarki do końca listopada.

L. Bałandziuk w imieniu Uniwersytetu III Wieku zaprosiła członków Rady na spektakl pt. "Audiencja" do kina w dniu 19.11.2019 godz.10.00, informując o możliwości odbioru bezpłatnych biletów w kasie kina.

Ad.5

T. Wałga poprosiła dr Marcina Pecolda, aby jako ordynator Oddziału Geriatrycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, krótko nakreślił problematykę zdrowotną seniorów.

Dr Marcin Pecold przekazał,że największym problemem dotykającym seniorów z jakim spotyka się na co dzień jest brak ciągłości i kontynuacji opieki nad osobami, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji. Brakuje koordynatorów ds. niepełnosprawnych, brakuje oddziałów dla przewlekle chorych, których likwidacja okazuje się jest dużym błędem, bo nie zastąpią ich funkcjonujące Zakłady Opiekuńczo Lecznicze, które pełnią inną rolę. Osoba starzejąca się, po przebytej ostrej chorobie niezbyt szybko, a zdarza się, że w ogóle nie wraca już do poprzedniego stanu zdrowia. Trafia do systemowej czarnej dziury. Nie ma koordynacji działań w stosunku do osób, którzy po przebytej chorobie utraciły sprawność i stały się osobami zależnymi. Niestety jest to problem o charakterze ogólnym, globalnym. Medycyna poprzez postępujący rozwój i ciągłą poprawę efektów leczenia "wyhodowała", bardzo dużą grupę ludzi niepełnosprawnych, dla których brakuje rozwiązań globalnych, co wynika z braku umocowań systemowych. Jedynie w onkologii funkcjonują takie rozwiązania w skali kraju, czego przykładem są hospicja stacjonarne. Cieszyn jeszcze takiego hospicjum nie posiada.

T. Wałga poprosiła Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, aby przedstawił z jakimi problemami związanymi z chorobami zakaźnymi seniorzy się borykają. Pan Piotr Przewdzing przedstawił dane statystyczne dot. zachorowań osób starszych na salmonellę,lambliozę, boreliozę, gruźlicę, zapalenie jelita grubego, różę, grypę.Na temat zakażeń pneumokokami - brak danych statystycznych, bo nie wykonuje się badań laboratoryjnych w tym kierunku.

T. Wałga zwróciła uwagę, że w ramach szczepień ochronnych dla seniorów w Cieszynie od lat praktykowane są te same szczepienia, tj. szczepienia przeciw grypie. W jej ocenie Miasto powinno dofinansować szczepionkę ochronną przeciwko pneumokokom, bo ta jest droższa, a zrezygnować z dofinansowania do szczepionki przecie grypie, która jest tańsza i dodatkowo seniorzy mają na nią 50 % zniżkę. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonywanie obydwu szczepień. T. Wałga stwierdziła, że osoby starsze, powinny zostać objęte taką samą ochroną jak dzieci i koniecznie należy postawić na edukację społeczną w zakresie szczepień ochronnych.

T. Wałga poinformowała przybyłych na posiedzenie gości, że w Radzie Seniorów działa zespół ds. zdrowia, promocji i profilaktyki zdrowotnej, który za celowe uważa zwiększenie środków budżetowych na programy zdrowotne w mieście i opracowanie i wdrożenie programu zdrowotnego adresowanego do osób starszych.

J. Cichomska przypomniała, że Rada rekomendowała opracowanie i wdrożenie programu zdrowotnego adresowanego do osób starszych ukierunkowanego na rehabilitację medyczną, zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji i poprawę sprawności ruchowej osób starszych i ujęcie tego zadania w Planie działania Burmistrza na rok 2020, w ramach polityki senioralnej.Nawiązując do omawianej przez dr Pecolda braku ciągłości i kontynuacji opieki jaką zapewniały oddziały dla przewlekle chorych stwierdziła, że dobrym kierunkiem jest postawienie przez Radę Seniorów na budowanie szerokiego oparcia środowiskowego od pomocy sąsiedzkiej, opieki wytchnieniowej do dziennych domów opieki. Ponadto zasugerowała, że Rada Seniorów może wystąpić z inicjatywą przywrócenia w systemie opieki zdrowotnej oddziałów dla przewlekle chorych i skierować apele w tej sprawie do właściwych i kompetentnych w tej sprawie organów.

H. Smolarz omówiła opiekę wytchnieniową, realizowaną w tym roku po raz pierwszy w Cieszynie.Opieka wytchnieniowa jest to pomoc rządowa z której skorzystają opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych.Dzięki programowi będą mogli liczyć na przyznanie kilkunastu dni należnego wypoczynku, na możliwość skorzystania z usług specjalistycznych, w tym psychologicznych.W tym roku, ze względu, na krótki czas jaki pozostał do realizacji programu, z opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać jedynie 3 rodziny. Nie ma przeszkód aby w przyszłym roku opieką wytchnieniową objąć więcej rodzin.

J. Cichomska złożyła wniosek w sprawie:

  • opracowania i przyjęcia Programu pomocy sąsiedzkiej, taki program omawiano na przykładzie Przemyśla, na poprzednim posiedzeniu Rady w ramach innowacyjnych form pomocy osobom starszym.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

  • przeprowadzenia diagnozy środowiska osób starszych, co pozwoli na dostosowanie podejmowanych działań do rzeczywistych potrzeb.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad.7.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia i nie wnoszenia dalszych spraw Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie wyznaczając następne posiedzenie na dzień 2.12.2019r.

 
Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Załączniki

protokół pdf, 74 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane