W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

PROTOKÓŁ NR 12/2019 z dwunastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 7 października 2019 roku

Wersja strony w formacie XML

PROTOKÓŁ NR 12/2019

z dwunastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 7 października 2019 roku, w sali nr 205 Ratusza Miejskiego w Cieszynie. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów Andrzej Mleczko. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 i zakończono o godz.12.30.

Obecni: wg załączonej listy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Innowacyjne formy pomocy osobom starszym w kontekście potrzeb i możliwości ich wprowadzenia w Cieszynie (program pomocy sąsiedzkiej, teleopieka).
  5. Narkotyki i używki - spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
  6. Korespondencja, sprawy różne wniesione.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Mleczko, stwierdzając, iż w posiedzeniu bierze udział siedmiu członków Rady tym samym posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący powitał gości, wśród których znaleźli się:

Kasztura Krzysztof- I Zastępca Burmistrza.

Sobiecka Maria - Samodzielne Stanowisko d/s organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych.

Stanisław Kawecki - sekretarz Miasta Cieszyna.

Tomasz Pszczółka - aspirant Komendy Powiatowej Policji.

Ad.2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3.

Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.4.

J. Cichomska - wiceprzewodnicząca Rady Seniorów, stwierdziła, że w Cieszynie nie praktykuje się innowacyjnych form pomocy osobom starszym, chociaż te wpisane są w miejskie programy strategiczne. Przykre jest to, że w sprawozdaniach z realizacji tych programów pojawia się informacja o realizacji innowacyjnych form pomocy ale przywołane działania nie są z kategorii innowacyjnych. Rada Seniorów ma zatem dużą pracę do wykonania i pewne efekty już się pojawiają, czego dowodem jest wolontariat senioralny, którego organizacją z inicjatywy CRS zajął się miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Są już chętne osoby, gotowe zaangażować się w prace na rzecz swojego środowiska ale MOPS planuje jeszcze pozyskanie wolontariuszy poprzez Uniwersytet Trzeciego Wieku i potem szkolenie. Wolontariat senioralny został wpisany, poinformowała wiceprzewodnicząca, w roczny Plan działania na rok 2020 w ramach Polityki senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2020. Misją i priorytetowym zadaniem Rady Seniorów jest aby realizacja tej innowacyjnej metody wsparcia seniorów doszła do skutku.

J. Cichomska przypomniała, że Rada rekomendowała ujęcie w ramach polityki senioralnej w Planie działania na rok 2020 programu pomocy sąsiedzkiej. Realizacja takiego programu ma sens, bo dzięki w wsparciu w codziennym funkcjonowaniu osoby mogą dłużej pozostawać w swoim miejscu zamieszkania. Taka forma pomocy jest zdecydowanie tańsza i korzystniejsza dla miasta niż umieszczenie osoby starszej w Domu Spokojnej Starości, bo miasto już teraz dopłaca do pobytów w DPS ponad 3.5 mln zł. A co najważniejsze osoby starsze zdecydowanie wolą pozostać u siebie, bo najlepiej czują się w swoim środowisku zamieszkania. J. Cichomska stwierdziła,że Rada Seniorów powinna zintensyfikować działania w tej sprawie i wnioskować do Rady Miasta żeby pójść w kierunku takiego programu, wzorując się na Programie realizowanym w Przemyślu.

J. Cichomska stwierdziła, że w Cieszynie konieczne jest przeprowadzenie diagnozy środowiska osób starszych i zaapelowała o poparcie jej wniosku. Przekonywała, że diagnoza pozwoli na dostosowanie działań do potrzeb seniorów, bo środowisko seniorów nie jest jednorodne i różni się w zakresie potrzeb. Nie wszyscy seniorzy są super aktywni i potrafią biegać z jednej imprezy na drugą. Miasto musi zaopiekować się grupą seniorów zależnych, aby ci jak najdłużej pozostawali w swoim środowisku życia.

M. Sobiecka zaproponowała aby zaprosić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na posiedzenie Rady celem omówienia tej kwestii. Propozycja zyskała akceptację Rady.

J. Cichomska zasygnalizowała, że w ramach innowacyjnych form wsparcia seniorów warto wzorować się na rozwiązaniach stosowanych w innych miastach. Czego przykładem jest chociażby realizowana w niedalekim Jastrzębiu Zdroju Teleopieka, która gwarantuje możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia oraz Tczewski Bank Czasu, czyli nieformalna sieć wymiany usług, w której walutą jest czas. Oferta usług Banku Czasu jest bardzo zróżnicowana, począwszy od drobnych. A co najważniejsze tworzą ją sami zainteresowani, czyli korzystający z banku. Taka wymiana bardzo integruje, wzmacnia więzi i tworzy sieć oparcia społecznego. Dobrym przykładem budowy oparcia społecznego są również doświadczenia Gdańska z działaniami w ramach Pomocnej dłoni. W Gdańsku Zespół składający się z kilku emerytów i młodych wolontariuszy pomaga osobom starszym w drobnych naprawach w domu - wykonując prace elektryczne, hydrauliczne i wszelkie inne naprawy, z którymi sami seniorzy sobie nie poradzą.

E. Adamska poparła potrzebę wsparcia osób starszych w zakresie napraw w domu argumentując, że jest duży problem ze znalezieniem fachowców, którzy godzą się na wykonanie drobnych usług, a odrębna sprawą jest kwestia ceny.

J. Kamińska stwierdziła, że jest w Cieszynie szansa na uruchomienie inicjatywy wsparcia seniorów w drobnych naprawach, bo są osoby starsze - panowie, chętni do zaangażowania w pomoc techniczną ale podobnie jak w Gdańsku należy te działania sformalizować.

Ad.5

Tomasz Pszczółka poinformował o działaniach podejmowanych przez cieszyńską policję w ramach profilaktyki społecznej, a w szczególności o działaniach w obszarze przeciwdziałania narkomanii wśród nieletnich. W ramach tych działań przeprowadzono w szkołach "Mundial przeciw narkotykowy", którego przesłaniem było powstrzymanie młodych przed sięganiem po narkotyki i wszelkie inne środki odurzające. Akcje tego typu sprzyjają budowaniu świadomości, a to jest dobry kierunek w każdej profilaktyce społecznej. Aspirant Pszczółka stwierdził, zwracając się do Burmistrza, że warto i należy tę akcję powtórzyć. Jednocześnie zaproponował szkolenia dla seniorów aby tym samym zapewnić naturalne wsparcie dla rodziców, gdyż dziadkowie mają z reguły dobry kontakt z wnukami i czas, który mogą im poświęcić.

Dlatego wskazane jest aby osoby starsze wiedziały jak wyglądają substancje psychoaktywne i gadżety czyli przybory do ich używania, aby poznały sygnały ostrzegawcze i wiedziały na co zwrócić uwagę, a także znały objawy użycia środków psychoaktywnych.

Musimy sobie zdawać sprawę, przekonywał aspirant, że kontakt z narkotykami, które są dostępne w wielu miejscach: w szkole, na ulicy, w dyskotece, stanowi realne niebezpieczeństwo i może się przydarzyć każdemu dziecku, a szkolenia mają temu wyłącznie zapobiegać, a nie podpowiadać. Aspirant T. Pszczółka podkreślał, że w dużej mierze, to od dorosłych zależy czy dziecko sięgnie po środki odurzające. Z kolei efektywność działań profilaktycznych zależna jest świadomości i szerokiej wiedzy na temat używek całego społeczeństwa, dlatego prosi Radę Seniorów o wsparcie Komendy Powiatowej Policji w przeprowadzeniu szkoleń grupy osób starszych.

Przewodniczący A. Mleczko w imieniu Rady Seniorów zadeklarował wolę współpracy w tym temacie, a tym samym edukacji osób starszych i zapowiedział, że Rada chętnie zainicjuje działania w celu przeprowadzenia szkoleń przez policję.

Burmistrz K. Kasztura poinformował, że na posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej Cieszyna również omawiano problem narkotykowy oraz cyberzagrożenia i dopalacze.

Ad.6

W nawiązaniu do,zgłaszanych przez Radę, uwag o pomijaniu Rady Seniorów przy opiniowaniu projektów uchwał dot. osób starszych St. Kawecki - sekretarz Miasta odniósł się do sprawy opiniowania w oparciu o Regulamin Pracy Rady Seniorów i terminarz jej posiedzeń. Sekretarz stwierdził, że w terminie posiedzeń Rady projekty zazwyczaj są jeszcze nie gotowe, a ponadto jeżeli są konsultowane z mieszkańcami lub org. pozarządowymi, to pojawiają się w Biuletynie Informacji Publicznej i Rada może je tam znaleźć.

Odpowiadając sekretarzowi, J. Cichomska stwierdziła, że dobrą praktyką było stosowanie w poprzedniej kadencji Rady przekazywanie do opiniowania projektów uchwał wraz z pismem przewodnim Burmistrza, praktykę tę stosuje się nadal w Gminnej Radzie Działalności Publicznego. Z nieznanych przyczyn zaniechano jej w Radzie Seniorów, dlatego wnioskuje o równe traktowanie obydwu Rad i przekazywanie dokumentów do opiniowania niezależnie od momentu ich wytworzenia. Rada Seniorów w razie potrzeby może spotykać się częściej zwołując w trybie szczególnym dodatkowe posiedzenia.

J. Cichomska stwierdziła, że generalnie w mieście jest problem z konsultacjami jaki z tworzeniem i realizacją wszelkich programów społecznych, a przede wszystkim brakuje rzetelnej diagnozy problemów społecznych, a dzieje się dlatego, że w Urzędzie Miejskim brakuje wydziału Spraw Społecznych. W ocenie wiceprzewodniczącej MOPS powinien zajmować się realizacją zadań wynikających z kilkunastu ustaw, co stanowi duże obciążenie. Natomiast całą merytorykę należałoby przenieść do odpowiedniego Wydziału UM, który mógłby dogłębnie zająć się sprawami szeroko pojętej polityki społecznej, w tym zdrowiem przypisanym obecnie do Wydziału Ochrony Środowiska.

Odpowiadając na przedstawiona koncepcję Zastępca Burmistrza stwierdził, że jej realizacja nie jest prosta, bowiem wiąże się ze zmianami organizacyjnymi, które wymagają przygotowania również w aspekcie finansowym.

K. Kasztura - I Zastępca Burmistrza, poinformował o sposobie i etapie załatwiania spraw zasygnalizowanych na ostatnim posiedzeniu CRS, w tym zakładki Rady Seniorów w BIP, adresu e-mail oraz logo Rady Seniorów. Poinformował, że jest pomysł opracowania logo Rady Seniora przez młodzież szkolną. W tym celu Burmistrz ogłosi konkurs w szkołach i ufunduje nagrodę, a Rada Seniorów oceni projekty i wybierze ten najlepszy, który stanowić będzie oficjalne logo cieszyńskiej Rady Seniorów.

W ramach sprawozdania z korespondencji, Przewodniczący przedstawił pismo Gminnej Rady Pożytku Publicznego, stanowiące odpowiedź na skierowaną do GRPP prośbę o poparcie wniosku Rady Seniorów o wpisanie do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego miasta Cieszyna na rok 2020 dodatkowych działań na rzecz osób starszych. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego poparła wpisanie wszystkich dodatkowych działań zaproponowanych przez rade Seniorów wpisując je w treść swojej opinii w sprawie programu.

Ad.7.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia i nie wnoszenia dalszych spraw Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie wyznaczając następne posiedzenie na dzień

4 listopada 2019 roku.

 
Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Załączniki

protokół pdf, 80 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane