W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY d/s dzierżawy i użytkowania w ...

Cieszyn, dnia 30 marca 2006 r.
Or.II – 1110/8/06
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO PRACY
d/s dzierżawy i użytkowania wieczystego w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami / pełny etat/
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe profil administracja,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) biegła obsługa podstawowych programów komputerowych (Word, Excell),
obsługa internetu oraz urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka),
f) znajomość ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali/ tekst jedn. z
2000 r. Dz.U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm./
g) znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami / tekst jedn. Z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn.
zm./ w zakresie wydzierżawiania nieruchomości, oddawania gruntu w
użytkowanie wieczyste i zbywania prawa użytkowania wieczystego,
aktualizowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
h) znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / Dz.U. Nr 175,
poz. 1459/
i) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
j) co najmniej półroczny staż pracy w administracji.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność odczytywania treści księgi wieczystej,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości
stanowiących własność Gminy Cieszyn łącznie z przygotowywaniem
przetargów związanych z dzierżawą gruntów miejskich,
b) prowadzenie aktualizacji opłat za dzierżawę gruntów miejskich w
systemie komputerowym,
c) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie bieżącej płatności za
dzierżawę gruntów,
d) współdziałanie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie
okresowego rolniczego i ogrodniczego zagospodarowania odłogów gruntów
miejskich,
e) prowadzenie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
będących własnością Gminy Cieszyn w systemie komputerowym,
f) udzielanie 50 % bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej,
g) prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości,
h) z końcem każdego roku przygotowywanie spraw zakończonych do
archiwizacji,
i) zastępowanie osoby pracującej na stanowisku „ udostępnianie terenów pod
inwestycje liniowe”, w czasie jej nieobecności w pracy.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d)kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
g) informacja z Krajowego Rejestru Karnego ,
h) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań
do podjęcia pracy na określonym stanowisku
i) oświadczenie o nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
5. Dodatkowe dokumenty:
a/ referencje
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek
1 – Ratusz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko dzierżawa i
użytkowanie wieczyste w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w
terminie do dnia 14.04.2006r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.um.cieszyn.bip-gov.pl) oraz na tablicy
informacyjnej przy ul. Rynek 1 – Ratusz.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).
nab_GN.pdf

Załączniki

nab_GN.pdf pdf, 77 kB

Powiadom znajomego