W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY d/s regulacji stanów prawnych ...

Cieszyn, dnia 30 marca 2006 r.
Or.II – 1110/9/06
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
PRACY
d/s regulacji stanów prawnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami / 3/5 etatu/
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe profil administracja,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) biegła obsługa podstawowych programów komputerowych Microsoft Word,
f) znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych/
Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm./,
g) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
h) co najmniej roczny staż pracy w administracji.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami / tekst jedn. Z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn.
zm./
b) ogólna znajomość ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych / Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm./
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych lub nieruchomości
Skarbu Państwa podlegających komunalizacji,
b) prowadzenia spraw związanych z komunalizacją mienia,
c) prowadzenie sekretariatu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami łącznie
z prowadzeniem komputerowej obsługi korespondencji i załatwiania spraw
w programie SKOK,
d) z końcem każdego roku przygotowywanie spraw zakończonych do archiwizacji,
e) zastępowanie osoby pracującej na stanowisku „lokale mieszkalne i użytkowe” w
czasie jej nieobecności w pracy.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) informacja z Krajowego Rejestru Karnego ,
h) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do
podjęcia pracy na określonym stanowisku
i) oświadczenie o nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
5. Dodatkowe dokumenty:
a/ referencje
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1 –
Ratusz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „regulacja stanów prawnych
nieruchomości” w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w terminie do dnia
14.04.2006r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.um.cieszyn.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy
ul. Rynek 1 – Ratusz.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).
nab2_GN.pdf

Załączniki

nab2_GN.pdf pdf, 74 kB

Powiadom znajomego