W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie (MOPS)

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie: 

·         adres: ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn, 

·         tel.: 33 479 49 00, 

·         elektroniczna skrzynka podawcza: /MOPS_CIESZYN/SkrytkaESP

·         e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl. 

 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

·         listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn, 

·         poprzez elektroniczną skrzynkę podawcza: /MOPS_CIESZYN/SkrytkaESP

·         poprzez email: inspektor@mops.cieszyn.pl 

·         telefonicznie.: 33 479 49 00, 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz  art. 9 ust. 2 lit. b i lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) – czyli będą przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań nałożonych na MOPS wynikających ze Statut MOPS.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym między innymi:

·         ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

·         ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

·         ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

·         ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

·         ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

·         ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji,

·         ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

·         ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·         ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

·         ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

·         ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,

·         ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

·         ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

·         ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

·         ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,

·         ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne,

·         ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do: 

·         organów władzy publicznej, podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

·         innych podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych  z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności operator pocztowy / bank (za pomocą którego realizowane są przelewy) i dostawcy oprogramowania.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane z innych źródeł, w szczególności z: 

·         urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), sądów, prokuratury, ,urzędu pracy, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zakładów pracy, jednostek samorządu terytorialnego. 

 

7. Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy archiwalne oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w MOPS i zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe. 

 

9. W odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją zadań ustawowych MOPS przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 


10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MOPS, dlatego nie przysługuje Pani/Panu: 

·         prawo do usunięcia danych osobowych; 

·         prawo do przenoszenia danych osobowych; 

·         prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czyli obowiązkowym, niezbędnym do realizacji zadań statutowych MOPS. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania ze świadczeń oferowanych przez MOPS. 

Załączniki

Powiadom znajomego