W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.195.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

§ 1.

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

 1. w § 22:
  1. w ust. 1 pkt 3 dodaję lit. h o treści: "opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej Urzędu,",
  2. w ust. 2 pkt 4 lit. g w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść; "Stanowiska ds. sprzątania - symbole OR-III.8, OR-III.9, OR-III.12, OR-I.13, OR-III.14, OR-III.15, OR-III.16.",
  3. w ust. 3 pkt 3 lit. f w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "stanowiska ds. sprzątania (OR-III.8, OR-III.9, OR-III.12, OR-I.13, OR-III.14, OR-III.15, OR-III.16).",
 2. w § 30 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

"Wydział Kultury i Promocji Miasta

1. Zakres działania:

 1. inicjowanie i nadzorowanie imprez i innych działań kulturalnych i turystycznych organizowanych w mieście Cieszynie, w tym organizowanych przez Urząd, instytucje kultury, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe,
 2. realizacja bądź współrealizacja imprez kulturalnych, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
 3. inicjowanie i realizowanie imprez kulturalnych aktywizujących lokalny amatorski ruch artystyczny, w tym integrujących społeczności polsko-czeskiego pogranicza,
 4. nadzór merytoryczny, analiza funkcjonowania oraz współpraca organizacyjna z miejskimi instytucjami kultury,
 5. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 6. współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta Cieszyna,
 7. przyjmowanie zawiadomień od podmiotów prowadzących działalność kulturalną o organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych odbywających się poza ich stałą siedzibą, a mających mieć miejsce na terenie miasta Cieszyna,
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wnioskowanie o nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez inne instytucje,
 9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody "Laur Srebrnej Cieszynianki",
 10. prowadzenie spraw związanych z tytułem "Honorowy obywatel miasta Cieszyna" i "Zasłużony dla Miasta Cieszyna",
 11. koordynowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych w mieście Cieszynie we współpracy z ich organizatorami oraz zarządzającymi terenami, na których się one odbywają,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Burmistrza Miasta, Urzędu oraz miasta Cieszyna,
 13. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych, w tym w zakresie imprez i wydarzeń, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
 14. koordynowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz realizowanych przez nie zadań,
 15. prowadzenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej miasta Cieszyna, w tym współpraca z Biurem Spraw Społecznych przy przygotowywaniu ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z promocją gospodarczą i promocją przedsiębiorczości,
 16. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i publikowania informacji dotyczących funkcjonowania miasta, w tym w publikatorze miejskim "Wiadomości Ratuszowe", na stronach internetowych miasta, w portalach społecznościowych oraz w Wikipedii,
 17. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie publikacji komunikatów, ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, itp. w tym w publikatorze miejskim "Wiadomości Ratuszowe", na stronach internetowych miasta i w portalach społecznościowych;
 18. redagowanie publikatora miejskiego "Wiadomości Ratuszowe",
 19. prowadzenie stron internetowych miasta i administrowanie nimi,
 20. tworzenie profili miasta na portalach społecznościowych i administrowanie nimi,
 21. organizowanie i prowadzenie dystrybucji materiałów promocyjnych,
 22. prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w ramach "Cieszyńskiego Centrum Informacji",
 23. współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie kultury i promocji miasta,
 24. koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi funkcjonującymi na terenie Cieszyna
 25. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań kulturalnych i promocyjnych oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się o środki zewnętrzne,
 26. udział w zespołach tworzących programy i strategie rozwoju Miasta Cieszyna w zakresie realizowanych zadań,
 27. realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kontrola i rozliczanie udzielonych dotacji.
 28. przygotowywanie i realizacja w porozumieniu z wydziałami Urzędu Miejskiego i miejskimi jednostkami organizacyjnymi projektów, programów oraz produktów zwiększających atrakcyjność turystyczną Cieszyna,
 29. współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie turystyki,
 30. tworzenie oferty i współpraca z podmiotami branży turystycznej.
 31. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań turystycznych oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się o środki zewnętrzne w tym zakresie,
 32. opracowywanie materiałów promocyjnych Miasta Cieszyna i prowadzenie ich dystrybucji,
 33. opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej Miasta Cieszyna,
 34. realizacja bądź współrealizacja imprez turystycznych, których Miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat, bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
 35. organizowanie, koordynowanie i realizowanie konkursów organizowanych przez miasto,
 36. realizowanie działań wynikających ze współpracy miasta Cieszyna z innymi gminami, w tym z miastami partnerskimi.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol KPM.1,
 2. Stanowisko ds. kultury i realizacji budżetu - symbol KPM.2,
 3. Stanowisko ds. promocji i turystyki KPM.3
 4. Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych - symbol KPM.4,
 5. Stanowisko ds. promocji i mediów internetowych - symbol KPM.5,
 6. Stanowisko ds. promocji - symbol KPM.6,
 7. Stanowisko ds. informacji miejskiej i turystycznej - symbol KPM.7.

3. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (KPM.1) zastępuje stanowisko ds. kultury i realizacji budżetu (KPM.2),
 2. Stanowisko ds. kultury i realizacji budżetu (KPM.2) zastępuje Naczelnik Wydziału (KPM.1) i stanowisko ds. promocji (KPM.6),
 3. Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych (KPM.4) i stanowisko ds. promocji i mediów internetowych (KPM.5) zastępują się wzajemnie,
 4. Stanowisko ds. promocji (KPM.6) oraz stanowisko ds. informacji miejskiej i turystycznej (KPM.7) zastępują się wzajemnie.
 5. Stanowisko ds. promocji (KPM.6) oraz stanowisko ds. promocji i turystyki (KPM.3) zastępują się wzajemnie.",;
 1. w § 31:
 1. w ust. 2 wykreślam pkt 4,
 2. w ust. 3 pkt 1 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Kierownik Urzędu (USC.1) i Zastępcy Kierownika Urzędu (USC.2 i USC.3) zastępują się wzajemnie,",
 1. w § 34 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

"Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1. Zakres działania:

 1. planowanie i realizacja działalności z zakresu obrony cywilnej,
 2. inicjowanie prac planistycznych i aktualizacja planów z zakresu obrony cywilnej,
 3. opracowanie i wdrażanie rocznego planu działania i szkolenia oraz kontroli w zakresie obrony cywilnej,
 4. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 5. prowadzenie i aktualizowanie programu ARCUS 2015 Baza danych sił i środków województwa śląskiego,
 6. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem terenowych, zakładowych formacji obrony cywilnej, urządzeń specjalnych i magazynów obrony cywilnej,
 7. wykonywanie zadań związanych z planowaniem operacyjnym oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych,
 8. organizowanie i przeprowadzanie na terenie Miasta tzw. "akcji kurierskiej",
 9. wykonywanie zadań na potrzeby wojsk sojuszniczych,
 10. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji przedpoborowych oraz kwalifikacji wojskowej,
 11. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych,
 12. opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 13. opracowanie i aktualizowanie planu organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta,
 14. opracowanie i aktualizowanie Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Cieszyna,
 15. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem kartami przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
 16. prowadzenie Biura Dokumentów Niejawnych,
 17. nadzór nad utrzymaniem bazy magazynowej w instytucjach, podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych, w tym zaopatrzenie w sprzęt i środki obrony cywilnej,
 18. nadzór i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych i urządzeń specjalnych znajdujących się na terenie gminy,
 19. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, w tym wydawanie decyzji o zakazie zgromadzeń,
 20. wykonywanie zadań bieżących i planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 21. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
 22. nadzór nad aktualnością gminnego planu zarządzania kryzysowego, ewakuacji ludności II stopnia, operacyjnego planu ochrony przed powodzią, akcji jodowej,
 23. monitorowanie i ocena zagrożeń oraz prognozowanie rozwoju sytuacji na terenie gminy wspólnie ze służbami ratowniczymi,
 24. współdziałanie w zakresie reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 25. organizowanie i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 26. organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,
 27. alarmowanie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 28. w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia działań informacyjnych i dokumentacyjnych,
 29. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 30. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 31. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy,
 32. współpraca z Zarządem Miejskim OSP oraz Komendą Powiatową PSP,
 33. weryfikacja dokumentacji składanej przez członków OSP ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego,
 34. dokonywanie, we współpracy z uprawnionymi jednostkami na terenie gminy analizy zagrożeń na obszar wodnych;
 35. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenów oraz informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób,
 36. wydawanie zgód na wykonywanie operacji lotniczych nad terenem miasta

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - symbol BBZK.1,
 2. Stanowisko ds. ochotniczych straży pożarnych, finansów i ochrony ludności - symbol BBZK.2,
 3. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności - symbol BBZK.3.
 4. Stanowisko ds. obronnych i ochrony ludności - symbol BBZK.4

3. Zasady zastępstw:

 1. Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBZK.1) i stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (BBZK.3) zastępują się wzajemnie,
 2. Stanowisko ds. obronnych i ochrony ludności (BBZK.4) i stanowisko ds. ochotniczych straży pożarnych, finansów i ochrony ludności (BBZK.2) zastępują się wzajemnie.",;
 1. wykreślam § 38.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 ust. 2 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2024 roku.

  Burmistrz Miasta Cieszyna
   
  Gabriela Staszkiewicz


Załączniki

Powiadom znajomego