W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.452.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
zmienione przez 0050.472.2022
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 08.09.2022r. a termin zakończenia na dzień 27.09.2022r.

Zarządzenie Nr 0050.452.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 września 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

Na podstawie art. 5a ust. 1, art., 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020r., poz. 3471)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 08.09.2022r. a termin zakończenia na dzień 21.09.2022r.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii.
  1. Przesłanych na adres: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl
  2. Złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze)
 2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
  2. Dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (pok. nr 120) w dniach i godzinach pracy jednostki.
 4. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki są wiążące.
 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna jest Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.472.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia numer 0050.452.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie


Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

Konsultacje projektu uchwał Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.452.2022 z dnia 7 września 2022r.

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Cieszyna w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

W ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w okresie od 8 września 2022 roku do dnia 27 września 2022 roku uwagi i opinie można było złożyć w formie:

 1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres:
  sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl
 2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

 1. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 2. na stronie internetowej Cieszyna,
 3. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Zgodnie z § 9 ust. 4 załącznika do Uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

Cieszyn, dnia 28 września 2022 roku

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego