W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.288.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.36.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych
zmieniające zarządzenie nr 0050.36.2018,
uchylone przez/utraciło moc na podstawie 0050.350.2024
Status uchylone

Zarządzenie Nr 0050.288.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.36.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r. poz. 5903 z późn. zm.).

§ 1

Zmieniam zarządzenie Nr 0050.36.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych w ten sposób, że:

 1. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 1 Powołuję Komisję do spraw stypendiów sportowych opiniującą wnioski o przyznanie stypendium sportowego składane zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku, zwaną dalej "Komisją" w składzie:
  1. Przewodniczący: Paulina Ligocka - Andrzejewska - Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  2. Członek: Grzegorz Konieczny - członek Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Cieszyna,
  3. Członek: Robert Hubczyk - Starszy inspektor Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.";
 2. Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.36.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 stycznia 2018 roku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.288.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 1 czerwca 2022 roku

Regulamin pracy Komisji do spraw stypendiów sportowych

§ 1

Komisja do spraw stypendiów sportowych, zwana dalej "Komisją", pracuje na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku dotyczącej ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy dokonanie analizy pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznawania stypendium oraz wniosków o przyznanie stypendium sportowego celowego w związku z wyjazdem zawodnika na sportową imprezę międzynarodową.

§ 3

Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do wynagrodzenia, a w przypadku członka Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Cieszyna społecznie.

§ 4

Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje, prowadzi oraz określa porządek obrad posiedzenia Komisji.

§ 5

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
 2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

§ 6

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 2. Protokół z posiedzenia Komisji powinien zawierać przede wszystkim:
  1. listę obecności zawierającą imiona i nazwiska członków Komisji,
  2. opinię Komisji wraz z listą kandydatów i propozycją wysokości środków przyznanych stypendiów,
  3. podpis wszystkich członków Komisji.

§ 7

W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego Przewodniczący Komisji wzywa wnioskodawcę pisemnie do usunięcia stwierdzonych braków w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

§ 8

Komisja opiniuje wnioski w sposób pozytywny lub negatywny i przedkłada Burmistrzowi Miasta Cieszyna listę kandydatów proponowanych do przyznania stypendium wraz z opinią co do wyboru wniosku oraz propozycją wysokości środków przyznanego stypendium.

§ 9

Burmistrz Miasta Cieszyna podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznawania stypendium oraz wniosków o przyznanie stypendium sportowego celowego w związku z wyjazdem zawodnika na sportową imprezę międzynarodową, wydając stosowne zarządzenie.

§ 10

Treść zarządzenia, o którym mowa w § 9, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej sport.cieszyn.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego