W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.283.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia położonej w Cieszynie przy ulicy Siennej
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.283.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia położonej w Cieszynie przy ulicy Siennej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 7625 z późn. zm.).

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Siennej, zabudowanej nie stanowiącymi własności Gminy Cieszyn obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/34 obr. 38 o pow. 0,0433 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00030840/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 29 600,00 zł. Do wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.

§ 3

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Siennej, zabudowanej nie stanowiącymi własności Gminy Cieszyn obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia, oznaczonej jako działka nr 7/34 obr. 38 o powierzchni 433 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00030840/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Opis nieruchomości:

Działka ma kształt przypominający prostokąt z wcięciem od strony południowo-wschodniej o nachyleniu w kierunku północnym. Jest zabudowana obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia. Grunt niezabudowany od strony południowej ma częściowo utwardzoną nawierzchnię płytami ażurowymi fragmentarycznie kostką betonową, które nie zostały położone przez Gminę Cieszyn. Pozostały grunt jest porośnięty roślinnością trawiastą z pojedynczymi zadrzewieniami. Najbliższe otoczenie to tereny infrastruktury technicznej, zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka zajęta jest pod sieci infrastruktury gazowej, przez środkową część przecinają ją sieci kablowe teletechniczne, na działce zlokalizowana jest także sieć energetyczna. Teren ogrodzony i trwale zamknięty przez przedsiębiorstwo przesyłowe wykorzystujące nieruchomość na cele związane z prowadzoną działalnością. Ogrodzenie nie zostało wzniesione ze środków Gminy Cieszyn.

Wpisy w księdze wieczystej:

Dział I-Sp, III i IV - brak wpisów.
Działka nie jest obciążona, stanowi jednak przedmiot postępowania toczącego się w Sądzie Rejonowym w Cieszynie o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. oraz Netia S.A.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 7/34 znajduje się w terenach infrastruktury technicznej - gazownictwo, oznaczonej symbolem 1IT-G.

Osuwiska:

Zgodnie z mapą osuwisk Państwowego Instytutu Geologicznego na przedmiotowym obszarze nie zarejestrowano osuwisk.

Dostęp do drogi:

Teren ten od strony południowej ma dostęp do drogi gminnej ul. Siennej.

Drzewostan:

Grunt jest porośnięty roślinnością trawiastą z pojedynczymi zadrzewieniami. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Realizacja nowego uzbrojenia:

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za sieci i zbiorniki przebiegające przez działkę nr 7/34 obr. 38 nie ujawnione w chwili zbycia na istniejących mapach geodezyjnych.

Wznowienie granic:

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Informacje dotyczące przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29 600,00 zł. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 3 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej - dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 232 lub 33 4794 237.

Cieszyn, dnia 9 czerwca 2022 r.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Szczegóły dotyczące wyniku przetargu znajdują się w artykule pod nazwą: Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie - dot. nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Siennej. Informacja będzie dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie do dnia 30 sierpnia 2022 roku włącznie.

Załączniki

Powiadom znajomego