W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.311.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.311.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

 1. w miejsce dotychczasowej treści § 17 wpisuję nową treść:

"§ 17

Do zadań naczelników wydziałów, kierowników innych komórek organizacyjnych Urzędu i pracowników na samodzielnych stanowiskach należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą swojego wydziału lub komórki w celu prawidłowego i terminowego wykonania zadań,

2) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału lub komórki organizacyjnej,

3) opracowywanie i bieżące wnioskowanie o aktualizację struktury organizacyjnej wydziału lub komórki w celu zapewnienia skuteczności działania stosownie do zadań wynikających z przepisów prawa,

4) określanie i realizacja celów i zadań komórki organizacyjnej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,

5) nadzór, koordynowanie i ocena realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,

6) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków budżetowych w powierzonym zakresie,

7) zapewnienie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,

8) wydawanie z upoważnienia Burmistrza Miasta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

9) dokonywanie bieżącej oceny ważności aktów prawnych wewnętrznych z zakresu działania komórki, pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

10) zapewnienie dostępu do informacji publicznej z zakresu zadań realizowanych przez komórkę, udzielanie informacji publicznej oraz udostępnianie w tym zakresie dokumentów,

11) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Miejskiej oraz dla potrzeb Burmistrza Miasta, Zastępców Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta,

12) uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Miejskiej zgodnie z dyspozycją Burmistrza Miasta,

13) opracowywanie i aktualizowanie podległym pracownikom zakresów obowiązków i odpowiedzialności służbowej z uwzględnieniem przestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych przy realizowaniu zadań, które mogą skutkować takim naruszeniem,

14) inicjowanie szkoleń podległych pracowników,

15) nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, w tym w zakresie udzielonych pracownikom pełnomocnictw Burmistrza Miasta oraz dokonywanie okresowej oceny ich pracy,

16) nadzór i kontrola wykonywania przez podległych pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie, a także przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej,

17) nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz dyscypliny pracy,

18) ponoszenie odpowiedzialności za zabezpieczenie i ochronę składników majątkowych będących na wyposażeniu komórki,

19) nadzór nad prawidłową pracą podległych pracowników w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

20) nadzór nad przestrzeganiem w wydziale lub komórce organizacyjnej instrukcji kancelaryjnej,

21) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych,

22) realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli przez jednostki zewnętrzne,

23) prowadzenie, w zakresie swojego wydziału lub komórki, spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,

24) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta.";

 1. w § 34 ust. 1 na końcu dodaję treść:
  "- o bezpieczeństwie przestrzeni powietrznej: wydawanie zgód na wykonywanie operacji lotniczych nad terenem miasta.";
 2. w § 37:
  1. w ust. 1 pkt 2 lit. b dodaję tiret o brzmieniu: "- kortami tenisowymi przy. ul. Sportowej 1;",
  2. w ust. 2 pkt 3 lit. d w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowisko ds. obsługi klienta - symbol WS.14, WS. 20,",
  3. 3 pkt 4 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. obsługi obiektów (WS.6, WS.7, WS.8, WS.9, WS.10, WS.19) zastępują się wzajemnie,",
  4. w ust. 3 pkt 5 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. obsługi recepcji (WS.11, WS.12, WS.13) zastępują się wzajemnie,",
  5. w ust. 3 dodaję pkt 7 o treści: "Stanowiska ds. obsługi klienta (WS.14, WS.20) zastępują się wzajemnie oraz zastępują stanowiska ds. obsługi recepcji (WS.11, W.12, WS.13).".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego